Met het Activiteitenlogboek in MyKinsta kun je acties bekijken die in de afgelopen 6 maanden op je MyKinsta account of op een specifieke site zijn uitgevoerd. Naast het bekijken van wie elke actie heeft uitgevoerd, kun je zien wanneer de actie is gestart en of de actie is geslaagd of niet. Een groen vinkje in de kolom Status geeft aan dat een actie is geslaagd, terwijl een rood uitroeptekenpictogram aangeeft dat de actie niet is voltooid.

Gebruikersniveau en toegang

Toegang tot het activiteitenlogboek en de specifieke gegevens in het logboek is afhankelijk van je MyKinsta gebruikersrol. Company Administrators en Company Developers kunnen alle activiteiten zien, terwijl Site Administrators alleen informatie kunnen zien die is gekoppeld aan de site waartoe ze toegang hebben.

Company Billing gebruikers en Site Developers hebben geen toegang tot het activiteitenlogboek op bedrijfsniveau, zodat ze de link naar het activiteitenlogboek niet zien in de navigatie op de linkerzijbalk. Site Developers hebben beperkte toegang tot het activiteitenlogboek op siteniveau en zien geen factureringsacties of andere gebruikersnamen in het activiteitenlogboek.

Activiteitenlogboek bedrijf

Om toegang te krijgen tot het activiteitenlogboek van het bedrijf, log je in op MyKinsta en klik je op Activiteitenlogboek in de navigatiebalk aan de linkerkant.

Je kan het logboek filteren op actie, gebruiker of site met de vervolgkeuzemenu’s boven aan de pagina.

Bedrijfsactiviteitenlogboek in MyKinsta.
Bedrijfsactiviteitenlogboek in MyKinsta.

Activiteitenlogboek site

Om toegang te krijgen tot een activiteitenlogboek op siteniveau, log je in op MyKinsta en navigeer je naar Websites > sitenaam > Activiteit. Je kan het logboek filteren op elke gebruiker door een gebruiker te selecteren in het vervolgkeuzemenu boven aan de pagina.

Siteactiviteitenlogboek in MyKinsta.
Siteactiviteitenlogboek in MyKinsta.

Als je vragen hebt over acties in je Activiteitenlogboek, open dan een nieuwe chat met ons ondersteuningsteam, zodat we hier voor je naar kunnen kijken.