Dit is de Nederlandse vertaling van de originele Engelse juridische sectie. Het is belangrijk op te merken dat wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de onderstaande tekst accuraat is, in het geval van tegenstrijdigheid in de twee versies, dan is de Engels geldige versie. De originele juridische tekst can hier gevonden worden.

Bedankt dat u voor Kinsta hebt gekozen voor uw beheerde WordPress-hostingservices! LEES DEZE SERVICEVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. Door gebruik te maken van de Kinsta Services gaat u akkoord met deze servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, schrijf u dan niet in voor een account of koop, open, gebruik de Kinsta Services dan op geen enkele manier.

1. Inleiding

 1. Kinsta Inc. (hierna: “Kinsta“, “wij“, “ons” of “onze“) levert beheerde WordPress-hostingservices, -software en -ondersteuning via onze MyKinsta-toepassing, -website en andere gerelateerde applicaties, services en personeel (gezamenlijk de “Services“). De websites die door onze klanten worden gemaakt en beheerd via onze Services worden hier gezamenlijk aangeduid als “Klant-websites“. De externe bezoekers van Klant-websites worden hierin aangeduid als “Eindgebruikers“.
 2. Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden” of “Overeenkomst“) vormen een bindende juridische overeenkomst tussen Kinsta en elke persoon of organisatie die de Services koopt, opent of gebruikt (“Klant“, “u” of “uw“). U verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord (a) dat u de volledige macht en bevoegdheid hebt om deze Voorwaarden aan te gaan en uit te voeren, of (b) als u onze Services gebruikt namens een organisatie, entiteit of groep waarvoor u bevoegd bent om deze Voorwaarden namens een dergelijke organisatie, entiteit of groep te aanvaarden.
 3. Updates van de Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Als we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden, zullen we deze wijzigingen bekendmaken door de datum bovenaan deze Voorwaarden te herzien. Als u gebruik blijft maken van onze Services na kennisgeving van wijzigingen, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen. Bekijk deze Voorwaarden regelmatig en controleer of er updates zijn.

2. In aanmerking komen en klant-account

 1. Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services moet u eerst een account registreren bij Kinsta (de “Account“) en een Serviceplan selecteren. U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn, of een hogere minimumleeftijd hebben in het rechtsgebied waar u woont, om een account te registreren of toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services.
 2. U komt niet in aanmerking voor een Account als (a) u zich bevindt in, onder controle staat van of staatsburger of inwoner bent van een land waarvoor de Verenigde Staten een embargo hebben ingesteld op goederen of diensten, waaronder Iran, Syrië, Cuba en Noord-Korea, of (b) u onderworpen bent aan economische of andere sancties van de Verenigde Staten, de Europese Unie, de Verenigde Naties of enige andere regering of internationale instantie.
 3. Door u in te schrijven voor een Account gaat u akkoord met (a) het verstrekken van nauwkeurige, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie; (b) het onderhouden en onmiddellijk bijwerken van uw Account-informatie bij eventuele wijzigingen; (c) het handhaven van de veiligheid van uw Account door uw wachtwoord te beschermen en de toegang tot uw Account te beperken; (d) Kinsta onmiddellijk op de hoogte stellen als u inbreuken op de beveiliging of ongeoorloofde toegang met betrekking tot de Services ontdekt of anderszins vermoedt; (e) de verantwoordelijkheid nemen voor alle activiteiten die onder uw Account plaatsvinden en alle risico’s van geoorloofd of ongeoorloofde toegang tot uw Account accepteren; en (f) niet meerdere Accounts of Serviceplannen openen om beperkingen of te hoge kosten die door Kinsta zijn vastgesteld, te omzeilen.
 4. Als er een geschil is over het eigendom van een Account, behouden wij ons het recht voor om het eigendom van de Account te onderzoeken en vast te stellen op basis van ons redelijke oordeel.

3. Kosten en betaling

 1. Klant zal alle vereiste kosten zoals door Kinsta naar eigen goeddunken vastgesteld (de “Kosten“) tijdig betalen met een geldige betaalmethode (bijv. creditcard). U erkent en gaat ermee akkoord dat op maandelijkse of jaarlijkse basis (a) uw Account automatisch zal worden verlengd en (b) de kosten automatisch zullen worden afgeschreven via de geldige betalingsmethode die u hebt opgegeven. Om automatische betalingen en verlenging te voorkomen, kunt u uw Account opzeggen op grond van paragraaf 10 hieronder.
 2. Als u uw Kosten niet tijdig betaalt, kan Kinsta uw Account en de diensten op grond van paragraaf 10 beëindigen of opschorten. Betwiste kosten of terugboekingen in verband met een Account kunnen, naar goeddunken van Kinsta, leiden tot opschorting of beëindiging van de Services.
 3. Als u de Services voor of namens uw eigen derde klanten gebruikt voor het ontwerpen, bouwen of beheren van Klant-websites, blijft u volledig verantwoordelijk voor alle betalingen van Kosten in verband met uw Account, zelfs als uw eigen klanten geen betaling aan u doen.
 4. De Kosten worden vermeld in Amerikaanse dollars en omvatten, tenzij anders aangegeven bij het afrekenen, geen belastingen (zoals belasting over de toegevoegde waarde, omzetbelasting, belasting op goederen en diensten, etc.), heffingen of rechten die door de belastingdienst worden opgelegd. U bent verantwoordelijk voor het betalen van dergelijke belastingen en u gaat ermee akkoord Kinsta schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, rente, boetes of Kosten die aan Kinsta worden opgelegd als gevolg van uw verzuim om dergelijke belastingen te betalen.
 5. Kinsta behoudt zich het recht voor om haar tarieven te allen tijde te wijzigen, na voorafgaande kennisgeving aan u. Als u niet akkoord gaat met een wijziging van de tarieven, kunt u de Services annuleren zonder de gewijzigde tarieven te betalen, maar er is geen terugbetaling verschuldigd van de tarieven die u eerder hebt betaald.
 6. Indien u een promotiekorting of een gratis proefperiode hebt gekregen, zal Kinsta uw Account automatisch verlengen en uw betaalmethode belasten met de standaard (d.w.z. niet-promotionele) Kosten bij het verstrijken van de promotie- of gratis proefperiode.

4. Klant-content

 1. Kinsta kan u en eindgebruikers in staat stellen om tekst, gegevens, informatie, code, software, domeinnamen, materialen, ontwerpen, foto’s, afbeeldingen, video, muziek, logo’s of enige andere content te plaatsen, te importeren, te uploaden, op te slaan, te delen, te verzenden, weer te geven of anderszins over te dragen naar of via de Services met als doel het creëren, beheren en exploiteren van uw Klant-website (gezamenlijk de “Klant-content“).
 2. U bent volledig verantwoordelijk voor en behoudt alle rechten op en het eigendom van uw Klant-content, met inbegrip van uw Klant-websites. Kinsta staat niet in voor de veiligheid van de Klant-content en kan dit ook niet garanderen. U zal Kinsta de Klant-content bezorgen in een vorm die geen enkele verwerking of wijziging door Kinsta vereist. U bent ook verplicht om alle kennisgevingen te verstrekken aan, en alle toestemmingen te verkrijgen en te behouden van, elke persoon, met inbegrip van de Eindgebruikers, zoals vereist door de toepasselijke wet of regelgeving in verband met Klant-content.
 3. Voor het enige en beperkte doel om u de Services te leveren, verleent u Kinsta hierbij een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde, royalty-vrije licentie om toegang te krijgen tot, gebruik te maken van, te kopiëren, te wijzigen, publiekelijk weer te geven en uit te voeren, te reproduceren, te vertalen, afgeleide werken te maken en te distribueren van Klant-content, in zijn geheel of gedeeltelijk.
 4. U verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat Klant-content geen (a) inbreuk maakt op, zich onrechtmatig toe-eigent, schendt: een patent, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, vertrouwelijkheid, moreel of privacyrecht of enig ander eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht; (b) inbreuk maakt op of tot inbreuk aanzet van een wet; (c) lasterlijk, frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk is; (d) spam, phishing-pogingen, “kettingbrieven”, “piramidespelen” of soortgelijke onethische marketing of reclame inhoudt; (e) pornografisch, vulgair, uitbuitend zijn voor kinderen, of anderszins obsceen zijn; (f) producten, services of ander materiaal bevatten die seksueel-gericht zijn; of (g) geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade tegen een individu of groep bevorderen.
 5. Kinsta is niet verplicht om de Klant-content op enigerlei wijze te controleren, te valideren, te corrigeren of bij te werken. Kinsta mag naar eigen goeddunken de Klant-content die in strijd is met deze Voorwaarden wijzigen, verwijderen of weigeren weer te geven.

5. Inzendingen van de Klant

 1. Los van de Klant-content zijn vragen, opmerkingen, suggesties en ideeën over Kinsta en onze Services (“Inzendingen“) van harte welkom. Als u een inzending levert, al dan niet per e-mail, gaat u ermee akkoord dat deze niet-vertrouwelijk is (tenzij we schriftelijk anders aangeven) en dat deze het exclusieve eigendom van Kinsta wordt.
 2. Kinsta is eigenaar van de exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en heeft het recht om de Inzendingen onbeperkt te gebruiken en te verspreiden voor elk doel, commercieel of anderszins. U gaat ermee akkoord dat Kinsta niet verplicht is om u erkenning of compensatie te geven in ruil voor Inzendingen.

6. Gedrag van de klant en aanvaardbaar gebruik

 1. Wees fatsoenlijk. Geef geen informatie door aan of over Kinsta of haar andere Klanten, Eindgebruikers, werknemers of vertegenwoordigers die door Kinsta als vernederend, intimiderend, kwetsend, grof, denigrerend, beledigend, lasterlijk, vals, misleidend of anderszins aanstootgevend wordt beschouwd.
 2. U gaat ermee akkoord onze Services te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de exportwetten van de Verenigde Staten en de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Lees ons Privacybeleid en het Addendum Gegevensverwerking, voor zover van toepassing.
 3. U bent verantwoordelijk voor en moet zorgen voor alle telefoon-, computer-, hardware- en internetaansluitingen en alle andere apparatuur en diensten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Services.
 4. U stemt ermee in om niet uit te voeren, te proberen uit te voeren, of anderen aan te moedigen of te helpen bij het uitvoeren van een van de volgende zaken tijdens de toegang tot of het gebruik van de Services: (a) gebruiken, weergeven, spiegelen of framen van de Services of een individueel element binnen de Services; (b) toegang tot of manipulatie van niet-openbare delen van de Services; (c) testen van de kwetsbaarheid van een Kinsta-systeem of schenden van beveiligings- of authenticatiemaatregelen; (d) omzeilen van een maatregel die door Kinsta of een derde partij is uitgevoerd om de Services te beschermen; (f) de broncode van enig deel van de Services te wijzigen, te decompileren, te demonteren, er reverse-engineeren op toe te passen, te manipuleren of te proberen af te leiden; (g) de functionaliteit van de Services te onderbreken, te beschadigen, te vernietigen of te beperken; of (h) malware, virussen of enige andere kwaadaardige code of activiteit (“Kwaadaardige code“) te hosten, te uploaden of op enigerlei wijze over te dragen.
  1. Klanten die onbedoeld of onopzettelijk kwaadaardige code in verband met de Services hosten, zullen met Kinsta samenwerken om de kwaadaardige code onmiddellijk te verwijderen. Indien Kinsta vaststelt dat de kwaadaardige code onbedoeld is gemigreerd in het kader van een website-migratie door de Klant, zal de Klant in de gelegenheid worden gesteld de kwaadaardige code onmiddellijk te verwijderen.
  2. Indien de Klant de Kwaadaardige Code niet tijdig verwijdert zoals voorgeschreven door Kinsta, zal de Kwaadaardige Code door Kinsta worden verwijderd en zullen verwijderingskosten van $100,00 bij de Klant in rekening worden gebracht en worden betaald via de standaard betalingsmethode van de Klant (inclusief automatische betaling).
 5. Gebruiksbeperkingen. U gaat ermee akkoord met Kinsta samen te werken om ervoor te zorgen dat het gebruik van de middelen nauwkeurig wordt gemeten. Overbelast de Services niet en belast geen CPU’s, servers of andere middelen die in verband met de Services worden gebruikt.
  1. Gebruik geen excessieve bandbreedte of gegevensoverdracht. Als uw Services niet gemeten worden en uw gebruik ervan het gebruik van de Services door vergelijkbare klanten overstijgt, kunnen wij u aanbieden om u te verplaatsen naar een gemeten plan. Als u weigert te verhuizen naar een gemeten plan, kunnen we beperkingen opleggen aan uw gebruik van de Services totdat uw gebruik overeenkomt met dat van vergelijkbare klanten.
  2. Indien het Serviceplan waarop u bent geabonneerd een hoeveelheid gegevensoverdracht of aantal bezoeken aangeeft, gaat u ermee akkoord dit bedrag niet te overschrijden. Als u dit bedrag overschrijdt, en wij kiezen ervoor om uw gebruik van de Services niet te beperken, zal uw gegevensoverdracht of het aantal bezoeken boven het gecontracteerde bedrag worden gefactureerd tegen het op dat moment geldende tarief. Hoe Kinsta de bezoeken telt, leest u in ons artikel in de kennisbank over bezoekersaantallen (https://kinsta.com/knowledgebase/visitor-counts/).
  3. Indien in het Serviceplan waarop u zich abonneert een hoeveelheid schijfruimte is vastgelegd, gaat u ermee akkoord deze hoeveelheid niet te overschrijden. Indien u deze hoeveelheid overschrijdt, kunnen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en uw abonnement upgraden naar een plan waarin voldoende schijfruimte is opgenomen.
  4. Onze plannen kunnen u toestaan om een bepaald aantal transactie-e-mails per dag te versturen en u stemt ermee in om de maximumhoeveelheden die op onze website staan vermeld niet te overschrijden. Als u uw dagelijkse quota voor transactie-e-mails overschrijdt, kunnen wij u aanbieden om uw plan te upgraden of een derde partij te gebruiken om transactie-e-mails te versturen. Als u weigert om uw plan te upgraden of een derde partij te gebruiken, kunnen we weigeren om e-mails namens u af te leveren.
  5. Gebruik of bied geen open proxies of Internet Relay Chat aan. Bovendien mag u de Services niet gebruiken voor video-streaming.

7. Eigendom van Kinsta

 1. De Services zijn eigendom van Kinsta en niet van de Klant. Zonder beperking van het algemene karakter van het voorgaande, alle rechten, titels en belangen in en op de Services, met inbegrip van alle servers, illustraties, afbeeldingen, website-templates en widgets, literair werk, bron- en objectcode, computercode (inclusief html), applicaties, audio, muziek, video en andere media, ontwerpen, animaties, interfaces, documentatie, afgeleiden en versies daarvan, het uiterlijk, het gevoel en indeling van de Services, methoden, producten, algoritmen, gegevens, interactieve kenmerken en objecten, reclame- en acquisitie-instrumenten en -methoden, uitvindingen, handelsgeheimen, logo’s, domeinen, aangepaste URL’s, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en andere eigendomsidentificaties, al dan niet geregistreerd en/of in staat om geregistreerd te worden, en alle afgeleiden daarvan zijn eigendom van en/of gelicentieerd aan Kinsta.
 2. Op voorwaarde dat u zich aan deze Voorwaarden houdt, wordt u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, volledig herroepbare licentie verleend om toegang te krijgen tot de Services en deze te gebruiken met als enig doel het creëren, beheren en exploiteren van uw Klant-website. Er worden u geen licenties of rechten verleend bij wijze van implicatie of anderszins onder enige intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Kinsta of haar licentiegevers, met uitzondering van de licenties en rechten die uitdrukkelijk worden verleend in dit artikel 7.2.
 3. Wij kunnen, naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens u, met of zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, enig deel van onze Services wijzigen of stopzetten, tijdelijk of permanent.

8. Auteursrecht en inbreukbeleid

  1. In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) en andere toepasselijke wetgeving, heeft Kinsta een beleid aangenomen om, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, gebruikers die worden geacht herhaaldelijk inbreuk te maken op het auteursrecht van anderen, te verwijderen. Kinsta kan ook, naar eigen goeddunken, de toegang tot de Services beperken en/of de Accounts van Klanten die naar onze mening inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen beëindigen, ongeacht of er al dan niet sprake is van een herhaalde inbreuk.
  2. Als u van mening bent dat iets in de Services inbreuk maakt op een auteursrecht dat u bezit of beheert, kunt u een kennisgeving van een dergelijke inbreuk indienen bij de Kinsta Copyright Agent, zoals hieronder uiteengezet: Agent auteursrechten
   Kinsta Inc.
   PO Box 532
   Clarkesville, GA 30523
   Verenigde Staten
   legal@kinsta.com
  3. Zie 17 U.S.C. §512(c)(3) voor de vereisten van een juiste kennisgeving. U dient er rekening mee te houden dat als u in uw kennisgeving bewust een verkeerde voorstelling van zaken geeft dat het materiaal of de activiteit inbreuk maakt, u aansprakelijk bent voor alle schade, met inbegrip van algemene en advocatenkosten, die door ons of de vermeende inbreukmaker worden opgelopen als gevolg van het feit dat wij ons op een dergelijke verkeerde voorstelling van zaken baseren bij het verwijderen of uitschakelen van de toegang tot het materiaal of de activiteit waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt.

9. Services van derden

 1. De Services kunnen een koppeling of andere toegang tot of gebruik van inhoud, promoties, websites, apps, services en bronnen van derden (gezamenlijk “Services van derden“) die niet onder de controle van Kinsta vallen, weergeven of toestaan. Services van derden zijn alleen beschikbaar voor uw gemak en wij zijn niet verantwoordelijk voor de producten, services of andere inhoud die beschikbaar is via Services van derden. U erkent dat de Services van Derden die u in verband met de Services gebruikt, geen deel uitmaken van de Services en niet door Kinsta worden gecontroleerd, en u neemt als enige de verantwoordelijkheid op u en neemt alle risico’s die voortvloeien uit uw interactie met of het gebruik van de Services van Derden.
 2. U erkent ook dat deze Voorwaarden en het Privacybeleid van Kinsta niet van toepassing zijn op Services van derden. U bent verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de voorwaarden en het privacybeleid die van toepassing zijn op uw gebruik van Services van Derden. Een verwijzing naar Services van Derden door Kinsta houdt niet noodzakelijkerwijs in dat Kinsta de Services van Derden goedkeurt, sponsort of aanbeveelt.

10. Beëindiging.

 1. Als u deze Voorwaarden of enig ander beleid, voorwaarden of overeenkomsten waar Kinsta van tijd tot tijd mee werkt, schendt, kan Kinsta, naar onze keuze, (a) uw toegang tot de Services en uw Account onmiddellijk beëindigen en/of (b) uw toegang tot de Services en/of uw Account opschorten. In beide gevallen is het u niet toegestaan u in te schrijven voor een andere Account of toegang te krijgen tot de Services zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 2. De Services en deze Voorwaarden kunnen door beide partijen gemakshalve worden beëindigd door de andere partij veertien (14) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen. Kinsta accepteert beëindiging door middel van een supportticket die op het dashboard van de Klant wordt ingediend.
 3. Bij beëindiging, afloop, onderbreking of opschorting van deze Voorwaarden of de Services, zal elke bepaling die, om een goede uitvoering te geven aan de bedoeling ervan, na beëindiging, afloop, onderbreking of opschorting van deze Voorwaarden of de Services, na een dergelijke beëindiging, afloop, beëindiging of opschorting van deze Voorwaarden of de Services blijven voortbestaan.

11. AFWIJZING VAN GARANTIES

TENZIJ ANDERS VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN, WORDEN ALLE SERVICES GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” EN “ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN” EN KINSTA WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK, EN ALLE GARANTIES DIE VOORTKOMEN UIT DE HANDEL, HET GEBRUIK OF DE HANDELSPRAKTIJK. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEEFT KINSTA GEEN ENKELE GARANTIE DAT DE SERVICES OF DE PRODUCTEN OF RESULTATEN VAN HET GEBRUIK ERVAN, ZULLEN VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE KLANT OF ENIGE ANDERE PERSOON, ZONDER ONDERBREKING ZULLEN WERKEN, HET BEOOGDE RESULTAAT ZULLEN BEREIKEN, COMPATIBEL ZULLEN ZIJN OF ZULLEN WERKEN MET ENIGE SOFTWARE, SYSTEEM OF ANDERE SERVICES OF VEILIG, NAUWKEURIG, VOLLEDIG, VRIJ VAN SCHADELIJKE CODE, OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. KINSTA, HAAR EIGENAREN, WERKNEMERS, BESTUURSLEDEN, DIRECTEUREN, AGENTEN, AANNEMERS, AANGESLOTEN PERSONEN, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE SERVICES ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDIGE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GOODWILL, ONDERBREKING VAN DE DIENSTVERLENING, COMPUTERSCHADE, SYSTEEMSTORING OF VERLIES, DIEFSTAL OF VERNIETIGING VAN GEGEVENS OF CONTENT VAN DE KLANT, OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE SERVICES DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF UIT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICES, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD ZIJN OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE MATERIE, EN OF KINSTA AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS ALS EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL DAT HIERIN WORDT BESCHREVEN, NIET AAN ZIJN WEZENLIJKE DOEL BLIJKT TE HEBBEN BEANTWOORD.
 2. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN KINSTA DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VOORWAARDEN OF UIT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICES, MEER BEDRAGEN DAN (A) HET TOTALE BEDRAG VAN DE KOSTEN DIE U AAN KINSTA HEBT BETAALD OF VERSCHULDIGD BENT GEDURENDE DE ZES (6) MAANDEN DIE ONMIDDELLIJK AAN DE VORDERING VOORAFGAAN, OF (B) HONDERD DOLLAR ($100,00) ALS U GEEN BETALINGSVERPLICHTINGEN JEGENS KINSTA HEBT GEHAD, AFHANKELIJK VAN DE SITUATIE.
 3. DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE DIE HIERBOVEN ZIJN UITEENGEZET, ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN KINSTA EN U.
 4. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DIENOVEREENKOMSTIG ZULLEN DE BEPERKINGEN VAN ARTIKEL 11 EN 12 OP U VAN TOEPASSING ZIJN VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT.

13. Schadeloosstelling

 1. U gaat ermee akkoord Kinsta (en elk van onze eigenaars, bestuursleden, directeuren, werknemers, agenten, aannemers, licentiegevers en aangesloten personen) (gezamenlijk de “Schadeloosgestelden Kinsta“) te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle verliezen, kosten, uitgaven, schade, letsel en/of aansprakelijkheid van welke aard dan ook, met inbegrip van advocaatkosten, die een Schadeloosgestelde Kinsta kan oplopen als gevolg van vorderingen, rechtszaken, procedures of onderzoeken die door een derde partij worden bevestigd of gestart, en die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met (a) uw toegang tot of gebruik van, of gedrag in verband met onze Services; (b) Klant-content, Klant-websites of Inzendingen; (c) uw inbreuk of vermeende inbreuk op deze Voorwaarden; of (d) uw schending van een wet of de rechten van een ander.
 2. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elke actie of procedure te controleren, inclusief de keuze van een adviseur, en te bepalen of we dit willen regelen, en zo ja, op welke voorwaarden, in welk geval u met ons zult samenwerken om eventuele beschikbare verdedigingsmiddelen te doen gelden.

14. Geschillenbeslechting

 1. LEES DIT HOOFDSTUK AANDACHTIG, WANT HET VEREIST DAT U BEPAALDE GESCHILLEN MET KINSTA BESLECHT EN HET BEPERKT DE MANIER WAAROP U RECHTSMIDDELEN KUNT INZETTEN.
 2. Wij willen uw zorgen wegnemen zonder onze toevlucht te nemen tot een formele rechtszaak. Voordat u een formele juridische claim tegen Kinsta indient, vragen wij u contact met ons opnemen via legal@kinsta.com. We zullen proberen het geschil op te lossen en uw zorgen weg te nemen. Als een geschil niet binnen 15 dagen na indiening wordt opgelost, kunnen u of Kinsta een formele procedure beginnen, zoals beschreven in deze paragraaf 14.
 3. Elk geschil, controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met de Services of deze Voorwaarden, of de schending ervan, zal uitsluitend worden beslecht door middel van arbitrage die wordt beheerd door de American Arbitration Association in overeenstemming met haar Commerciële Arbitrage-regels, en het oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden voorgelegd aan elke rechtbank die daar bevoegd voor is; op voorwaarde echter dat u en Kinsta niet verplicht zijn om te arbitreren in een geschil waarin een van de partijen een billijke of voorlopige oplossing zoekt voor het vermeende onrechtmatige gebruik van auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, logo’s, handelsgeheimen, octrooien of andere vertrouwelijke informatie of intellectuele eigendommen.
 4. U en Kinsta komen overeen dat de arbitrage uitsluitend zal plaatsvinden in de metropool Atlanta, Georgia (d.w.z. de stad Atlanta of de omliggende voorsteden) en dat de arbitrage vertrouwelijk zal worden uitgevoerd door één enkele arbiter.
 5. Indien deze overeenkomst tot arbitrage om welke reden dan ook niet van toepassing is op het geschil, komen u en Kinsta overeen dat een gerechtelijke procedure, met inbegrip van een eventueel beroep op een arbitrale uitspraak, uitsluitend zal worden gevoerd voor de federale rechtbanken of de rechtbanken van de betreffende staat in Fulton County in de staat Georgia. Zowel u als Kinsta stemmen er uitsluitend mee in dat de rechtbank in Fulton County in de staat Georgia bevoegd is en we gaan er allebei mee akkoord dat we afzien van ons recht op een juryrechtspraak. Als een gerechtelijke procedure wordt aangespannen bij de rechtbanken van de staat Georgia op grond van deze paragraaf 14.5, stemmen de partijen in en gaan ze akkoord met de overdracht van een dergelijke procedure aan de Metro Atlanta Business Case Division.
 6. De Voorwaarden en de oplossing van eventuele geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Georgia, VS, ongeacht de principes van het conflicterende recht.
 7. ONGEACHT OF HET GESCHIL IN ARBITRAGE OF IN DE RECHTBANK WORDT BEHANDELD, DOET U AFSTAND VAN ELK RECHT OM EEN GROEPSACTIE, GROEPSARBITRAGE OF ANDERE REPRESENTATIEVE ACTIE OF PROCEDURE TE BEGINNEN.

15. CCPA-certificering

 1. Dit artikel 15 is alleen van toepassing voor zover (a) Kinsta voor of namens de Klant persoonsgegevens van de Eindgebruiker ontvangt en verwerkt en (b) de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) van toepassing is op dergelijke persoonsgegevens van de Eindgebruiker.
 2. Kinsta verklaart, begrijpt en gaat akkoord met het volgende:
  1. Kinsta is een dienstverlener ten aanzien van de persoonsgegevens van de Eindgebruiker.
  2. Kinsta zal geen persoonlijke informatie van de eindgebruiker verkopen.
  3. Kinsta zal de persoonlijke informatie van de Eindgebruiker niet bewaren, gebruiken of openbaar maken voor enig ander doel dan het specifieke doel van de uitvoering van de Services onder deze Voorwaarden, of zoals anderszins toegestaan onder de CCPA.
 3. Alle niet gedefinieerde termen in dit artikel 15 hebben de betekenis die in de CCPA is vastgelegd.

16. Diversen

 1. Ons Privacybeleid, Service Level Agreement en Addendum Gegevensverwerking (allemaal te vinden op https://kinsta.com/legal/) zijn hierin opgenomen door middel van verwijzing en vormen, samen met deze Voorwaarden, de volledige overeenkomst van de partijen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken tussen de partijen met betrekking tot hun gezamenlijke onderwerp.
 2. U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinsta. Kinsta kan haar rechten uit hoofde van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen zonder uw toestemming of goedkeuring.
 3. Het niet of te laat uitoefenen van een recht, bevoegdheid of privilege onder deze Voorwaarden kan niet worden beschouwd als een vrijstelling.
 4. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere van deze Voorwaarden, die allemaal volledig van kracht blijven.