Bijgewerkt op: 7 juli 2023

Inleiding en toepassingsgebied

 1. Deze Bijlage Gegevensverwerking (“Data Processing Addendum, DPA“) is een bijlage bij de Servicevoorwaarden (“Voorwaarden“) en maakt deel uit van de Overeenkomst (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden). Alle bepalingen van de Voorwaarden, inclusief de aansprakelijkheidsbeperkingen, zijn van toepassing op en opgenomen in deze DPA. Als er een conflict is tussen de bepalingen van deze DPA en bepalingen in de Voorwaarden, dan hebben de bepalingen van deze DPA voorrang.
 2. Updates aan de DPA. We kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen in deze DPA. We zullen de Company Owner (hieronder gedefinieerd) per e-mail op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in deze DPA. We kunnen ook een kennisgeving van dergelijke wijzigingen plaatsen in MyKinsta. Als je onze Diensten langer dan 30 dagen na onze kennisgeving per e-mail aan de Company Owner blijft gebruiken, betekent dit dat je akkoord gaat met onze wijzigingen in deze DPA. Als je niet akkoord gaat met wijzigingen in deze DPA, kun je je Account en de Overeenkomst beëindigen op grond van Artikel 9 van de Voorwaarden.

2. Definities

Termen met een hoofdletter die in deze DPA niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die elders in de Overeenkomst wordt gegeven. Daarnaast zijn de volgende gedefinieerde termen uitsluitend van toepassing op deze DPA.

 1. Controller“, “Bedrijf“, ” Processor“, “Dienstverlener“, “Betrokkene” (waaronder ook “Consument” valt), “Verwerking“, “Persoonsgegevens” (waaronder ook “Persoonlijke Informatie” valt), en “Verkopen” (waaronder ook “Delen” valt onder de CCPA) (en vergelijkbare of gerelateerde variaties van dergelijke termen) hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in de toepasselijke Gegevensbeschermingswetten.
 2. Persoonsgegevens van de Klant” betekent alle Persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins Verwerkt door of via uw Klant Applicaties in verband met de levering van de Diensten door Kinsta.
 3. Inbreuk op Persoonsgegevens” betekent elke onopzettelijke of onbevoegde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking van of toegang tot Persoonsgegevens van Klanten, maar met uitzondering van onsuccesvolle pogingen of activiteiten die de beveiliging of integriteit van Persoonsgegevens van Klanten niet in gevaar brengen, waaronder, maar niet beperkt tot, inlogpogingen, pings, poortscans, denial of service-aanvallen en andere netwerkaanvallen op firewalls of netwerksystemen.
 4. EU Wetten Gegevensbescherming” betekent de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (“GDPR“), zoals geïmplementeerd en aangevuld door de binnenlandse wetgeving van elke Lidstaat, de UK Data Protection Act 2018 en de UK GDPR, en de Zwitserse Data Protection Act, en in elk geval zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vervangen of vervangen.
 5. Amerikaanse Wetten Gegevensbescherming” betekent de California Consumer Privacy Act (zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act) (gezamenlijk de “CCPA“), de Colorado Privacy Act, de Connecticut Personal Data Privacy and Online Monitoring Act, de Indiana Consumer Data Protection Act, de Iowa Consumer Data Protection Act, de Montana Consumer Data Privacy Act, de Tennessee Information Protection Act, de Virginia Consumer Data Protection Act, de Utah Consumer Privacy Act, en in elk geval zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vervangen of achterhaald.
 6. Wetten Gegevensbescherming” betekent de wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy, integriteit en beveiliging van Persoonsgegevens van de Klant, met inbegrip van de EU Wetten Gegevensbescherming en de VS Wetten Gegevensbescherming, die van toepassing zijn op de Verwerking van uw Persoonsgegevens van de Klant door Kinsta.
 7. Internationale Overdracht” betekent een export van
  1. Persoonsgegevens van de Klant,
  2. waarop een van de EU Wetten Gegevensbescherming van toepassing is,
  3. naar een derde land buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), het Verenigd Koninkrijk (“VK”) of Zwitserland,
  4. dat niet door de Europese Commissie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland is aangewezen als land dat een passend beschermingsniveau biedt.
 8. SCC’s” betekent de modelcontractbepalingen, zoals vastgesteld bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de Commissie van 4 juni 2021 betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen krachtens Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.
 9. VK Addendum” betekent het Internationaal Addendum Gegevensoverdracht bij de Standaard Contractuele Clausules van de EU-Commissie, uitgegeven door het Bureau van de Informatiecommissaris van het Verenigd Koninkrijk, VERSIE B1.0, van kracht 21 maart 2022.

3. Rollen, algemene verplichtingen en CCPA bepalingen

 1. Klant is de Controller en Bedrijf en Kinsta is de Verwerker en Dienstverlener met betrekking tot Persoonsgegevens van de Klant. Kinsta zal alleen Persoonsgegevens van de Klant verwerken voor het doel van het leveren van de Diensten in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de Klant, die de bepalingen van de Overeenkomst omvatten, tenzij anders vereist om te voldoen aan wetten inzake gegevensbescherming. We zullen je informeren als je instructies in strijd zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De aard, het doel en de duur van de Verwerking worden uiteengezet in Bijlage I van het VCA.
 2. Kinsta verklaart, begrijpt en stemt ermee in dat het niet zal doen
  1. Persoonlijke gegevens van klanten verkopen,
  2. Persoonlijke Gegevens van de Klant bewaren, gebruiken of openbaar maken voor enig ander doel (met inbegrip van enig commercieel doel) dan het specifieke doel van het uitvoeren van de Diensten krachtens de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de CCPA, of
  3. Persoonlijke gegevens van klanten bewaren, gebruiken of openbaar maken buiten de directe zakelijke relatie tussen u en Kinsta, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de CCPA.
 3. Klant en Kinsta zullen voldoen aan de Wetten Gegevensbescherming. De Klant zal alle vereiste machtigingen, toestemmingen, vrijgaven of toestemmingen verkrijgen, en alle vereiste privacyverklaringen verstrekken, met betrekking tot de Persoonsgegevens van de Klant. Om twijfel te voorkomen, tenzij anders bepaald in deze DPA, is de Klant als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit en wettigheid van alle Persoonsgegevens van de Klant en de grondslagen waarop deze zijn verzameld van het Data Subject.

4. Beveiligings- en effectbeoordelingen

 1. Kinsta zal ervoor zorgen dat haar personeel onderworpen is aan bindende geheimhoudingsverplichtingen met betrekking tot Persoonsgegevens van de Klant.
 2. Rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doeleinden van de Verwerking, evenals het risico van variërende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen, zal Kinsta passende technische en organisatorische maatregelen implementeren om een beveiligingsniveau te waarborgen dat past bij het risico, met inbegrip van de maatregelen die zijn uiteengezet in VCA Bijlage II.
 3. Rekening houdend met de aard van de Verwerking en de informatie waarover Kinsta beschikt, zal Kinsta de Klant bijstaan bij het waarborgen van de naleving van de verplichtingen van de Klant onder de Gegevensbeschermingswetten met betrekking tot beveiliging, effectbeoordelingen en overleg met toezichthoudende autoriteiten of regelgevers.

5. Inbreuk op persoonsgegevens

 1. Rekening houdend met de aard van de Verwerking en de informatie waarover Kinsta beschikt, zal Kinsta de Klant bijstaan bij het waarborgen van de naleving van de verplichtingen van de Klant onder de Wetten inzake Gegevensbescherming met betrekking tot een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.
 2. Als we een Schending in verband met Persoonsgegevens ontdekken, zal Kinsta zonder onnodige vertraging een schriftelijke kennisgeving verstrekken aan de technische en accountcontacten van de Klant, inclusief de Company Owner, met behulp van de middelen die zijn vastgesteld voor routinematige accountgerelateerde communicatie.
 3. Onze kennisgeving zal het volgende bevatten voor zover op dat moment bekend (en bijgewerkt als aanvullende informatie redelijkerwijs beschikbaar komt):
  1. de data en tijdstippen van de inbreuk op Persoonsgegevens,
  2. de basisfeiten die ten grondslag liggen aan de ontdekking van de inbreuk in verband met persoonsgegevens of de beslissing om een onderzoek in te stellen naar een vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens, voor zover van toepassing,
  3. een beschrijving van de Persoonsgegevens van de Klant waarop de inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft, hetzij specifiek, hetzij door verwijzing naar de gegevenscategorieën, en
  4. de geplande of lopende maatregelen om de kwetsbaarheid die tot de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens heeft geleid te verhelpen of te verminderen.

6. Verzoeken van Betrokkenen

 1. Rekening houdend met de aard van de Verwerking, zal Kinsta de Klant bijstaan door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover dit mogelijk is, voor de nakoming van de verplichting van de Klant om te reageren op verzoeken voor de uitoefening van de rechten van de Betrokkene op grond van de Wetten Gegevensbescherming.
 2. Kinsta zal de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen als we een verzoek ontvangen van een Data Subject om hun rechten in te roepen met betrekking tot de Persoonsgegevens van de Klant, tenzij anders verboden door de toepasselijke wetgeving. We zullen niet zelfstandig actie ondernemen in reactie op een verzoek van een Data Subject zonder voorafgaande schriftelijke instructie van de Klant, behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

7. Datacenters en internationale overdrachten

 1. U kiest de datacenters van het Google Cloudplatform waar uw Klant Applicaties worden gehost. U erkent, gaat ermee akkoord en begrijpt dat:
  1. Al uw Persoonlijke Gegevens van Klanten automatisch worden overgebracht naar en opgeslagen in het datacenter van Google dat u kiest.
  2. Afhankelijk van uw keuze kunnen Persoonlijke Gegevens van Klanten worden overgedragen vanuit de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland naar het land waar het Google-datacenter zich bevindt.
 2. Kinsta en Google zijn het Cloud Data Processing Addendum (inclusief de SCC’s) overeengekomen. Zie voor aanvullende informatie de toezeggingen van Google met betrekking tot grensoverschrijdende overdrachten in het gedeelte “Internationale gegevensoverdracht” hier: https://cloud.google.com/security/gdpr/.
 3. Ondanks de keuze van het datacenter van de Klant kunnen voor bepaalde aspecten van de Services Internationale Overdrachten nodig zijn. De Klant geeft toestemming voor dergelijke Internationale Overdrachten van Persoonsgegevens van de Klant met als enig doel het leveren van de Diensten. Internationale Overdrachten zijn onderworpen aan MODULE TWEE (verwerkingsverantwoordelijke naar verwerker) van de SCCs. Voor Internationale Overdrachten vanuit Zwitserland komen de partijen overeen dat alle aanpassingen en amendementen op de VCA’s die vereist zijn door de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner zijn opgenomen in de VCA’s (de “Zwitserse Amendementen“). Voor Internationale Overdrachten vanuit het Verenigd Koninkrijk gaan de partijen akkoord met het UK Addendum. De tabelgegevens van het UK Addendum zijn als volgt: Tabel 1: Zie SCC Bijlage I hieronder; Tabel 2: Zie Sectie 7.D hieronder; Tabel 3: Zie SCC’s Bijlage I en II hieronder; de lijst van Kinsta’s Subverwerkers is hier te vinden: https://kinsta.com/legal/subprocessors/; Tabel 4: Importeur en exporteur kunnen het UK Addendum beëindigen zoals uiteengezet in Sectie 19 daarvan.
 4. Met betrekking tot optionele bepalingen in de SCC’s, de Zwitserse amendementen en het VK-addendum komen de partijen het volgende overeen:
  1. De partijen stemmen in met clausule 7.
  2. De partijen kiezen OPTIE 2 in Clausule 9(a).
  3. De partijen gaan niet akkoord met de optionele bepalingen van clausule 11(a).
  4. De partijen kiezen optie 1 in clausule 17 en de lidstaat is Ierland, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, al naar gelang van toepassing.
  5. De partijen komen overeen dat de lidstaat in clausule 18(b) Ierland, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland is, al naar gelang van toepassing.
 5. De VCA’s, de Zwitserse wijzigingen en het VK-addendum, voor zover van toepassing, zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze DPA voor alle Internationale Overdrachten. De aanvaarding van de Overeenkomst door de partijen zal dienen als hun respectieve instemming om te voldoen aan de relevante SCC’s, Zwitserse Amendementen en het UK Addendum met betrekking tot Internationale Overdrachten.

8. Subverwerkers

 1. Kinsta schakelt onderaannemers van derden in die Persoonsgegevens van de Klant verwerken (“Subverwerkers“) ten behoeve van het leveren van de Diensten. Een actuele lijst van Subverwerkers is hier beschikbaar: https://kinsta.com/legal/subprocessors/ (de “Subverwerkerslijst“). Klant machtigt Kinsta om deze Subverwerkers in te schakelen ten behoeve van het leveren van de Diensten.
 2. Voorafgaand aan het toevoegen of vervangen van Subverwerkers, zal Kinsta schriftelijk kennis geven van dergelijke wijzigingen aan de Company Owner contactpersoon vermeld in MyKinsta. Als de Klant geen schriftelijk bezwaar maakt tegen een nieuwe Subverwerker binnen 14 dagen na Kinsta’s kennisgeving van de nieuwe Subverwerker, geldt dit als toestemming van de Klant voor de nieuwe Subverwerker.
 3. Als Kinsta naar eigen goeddunken bepaalt dat het redelijkerwijs niet kan voldoen aan het tijdige bezwaar van de Klant tegen een Subverwerker, kan de Klant na kennisgeving van Kinsta ervoor kiezen om de Overeenkomst te beëindigen op grond van de beëindigingsbepalingen in de Servicevoorwaarden, wat het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant zal zijn.
 4. Kinsta zal haar Subverwerkers verplichtingen opleggen die gelijk of gelijkwaardig zijn aan de verplichtingen in deze DPA door middel van een schriftelijk contract. Kinsta is jegens de Klant aansprakelijk voor de nakoming door de Subverwerkers van zijn gegevensbeschermingsverplichtingen met betrekking tot Persoonsgegevens van de Klant.

9. Audit en inspectie

 1. Behoudens en op voorwaarde van een schriftelijke vertrouwelijkheids- en geheimhoudingsovereenkomst, zal Kinsta de Klant voorzien van informatie die redelijkerwijs nodig is om de naleving van de in deze DPA uiteengezette verplichtingen aan te tonen.
 2. Alle door de Klant gevraagde audits om de naleving van deze DPA te beoordelen en te verifiëren zijn (i) onderworpen aan en afhankelijk van een redelijke voorafgaande schriftelijke kennisgeving, niet minder dan zestig (60) dagen, aan Kinsta; (ii) onderworpen aan en afhankelijk van een schriftelijke vertrouwelijkheids- en geheimhoudingsovereenkomst en een gedetailleerd schriftelijk auditpakket dat vooraf is beoordeeld en goedgekeurd door Kinsta; (iii) beperkt tot eenmaal per periode van twaalf (12) maanden; (iv) uitsluitend op kosten van de Klant; (v) beperkt in reikwijdte en doel tot het evalueren van een specifiek geïdentificeerde vermoede niet-naleving door Kinsta van de bepalingen van deze DPA en alleen nadat de Klant alle andere redelijke middelen heeft uitgeput zoals bepaald door Kinsta; en (vi) in de virtuele of fysieke aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Kinsta zonder onredelijke verstoring van de bedrijfsactiviteiten van Kinsta.

10. Verwijdering of Teruggave van Persoonsgegevens van de Klant

Bij correcte beëindiging van de Overeenkomst en op schriftelijke aanwijzing van de Klant, zal Kinsta alle redelijke maatregelen nemen om de Persoonsgegevens van de Klant te verwijderen of de Persoonsgegevens van de Klant en kopieën daarvan te retourneren aan de Klant, onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving of andere verplichtingen van Kinsta die de voortgezette opslag van de Persoonsgegevens van de Klant door Kinsta vereisen.

VCA’s Bijlage I

A. LIJST VAN PARTIJEN

Data Exporter:

Naam: De entiteit die wordt geïdentificeerd als de Klant

Adres: Het adres voor Klant vastgelegd in MyKinsta of zoals anders gespecificeerd in de Overeenkomst.

Contactnaam, functie en contactgegevens: De contactgegevens van de Company Owner die is gekoppeld aan de Account van de Klant, of zoals anders gespecificeerd in de Overeenkomst.

Activiteiten met betrekking tot de gegevens die krachtens de Clausules worden overgedragen: Exploitatie van Klant Applicatie(s) op Kinsta’s hostingplatform.

Handtekening en datum: De partijen komen overeen dat acceptatie of uitvoeringen van de Overeenkomst, zoals van toepassing, de uitvoering van deze VCA’s door beide partijen vormt.

Rol: Controller

Data Importer:

Naam: Kinsta Inc.
Adres: 8605 Santa Monica Blvd #92581, West Hollywood, CA 90069, USA
Naam, functie en contactgegevens van de contactpersoon: Kinsta Data Privacy team [email protected] of per post op bovenstaand adres

Activiteiten met betrekking tot de onder de Clausules overgedragen gegevens: Verlening van de Diensten
Handtekening en datum: De partijen komen overeen dat aanvaarding of uitvoeringen van de Overeenkomst, zoals van toepassing, gelden als uitvoering van deze SCC’s door beide partijen.

Rol: Processor

B. BESCHRIJVING VAN OVERDRACHT

Categorieën van betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden doorgegeven

Alle personen die de Applicaties van de Klant bezoeken, gebruiken of er toegang toe hebben, of van wie de persoonsgegevens door de Klant worden doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkt via Applicaties van de Klant, met inbegrip van bijvoorbeeld: werknemers en ander personeel, klanten en cliënten (met inbegrip van hun personeel), bezoekers van de website of eindgebruikers, leveranciers (met inbegrip van hun personeel), familieleden en medewerkers van de bovengenoemde personen, adviseurs, consultants en andere professionele deskundigen, aandeelhouders, leden of supporters, en studenten en leerlingen.

Categorieën van doorgegeven persoonsgegevens

Alle categorieën die door de Klant worden toegestaan om te worden doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkt via de Klant Applicaties. Dergelijke categorieën kunnen bijvoorbeeld contactgegevens, werkgelegenheidsgegevens, financiële informatie, onderwijs- en opleidingsgegevens, identificatiegegevens door een overheidsinstantie, familie, levensstijl en sociale omstandigheden omvatten.

Overdracht van gevoelige gegevens (indien van toepassing) en toegepaste beperkingen

De Klant kan toestaan dat gevoelige gegevens worden doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkt via de Klant Applicaties. De in Bijlage II vermelde beperkingen en waarborgen zijn van toepassing op deze categorieën persoonsgegevens (indien van toepassing). De Klant is verantwoordelijk voor het informeren van Kinsta over de specifieke categorieën van gevoelige gegevens die worden doorgegeven en eventuele aanvullende toegepaste beperkingen.

De frequentie van de overdracht
Doorlopend

Aard van de verwerking
Verwerking in verband met de levering van de Diensten, inclusief hosting van de Klant Applicaties en gerelateerde ondersteuning.

Doel(en) van de gegevensoverdracht en verdere verwerking
Verlening van de Diensten

De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard
Op grond van artikel 10 van de DPA

Specificeer voor overdrachten aan (sub)processors het onderwerp, de aard en de duur van de verwerking
Het onderwerp, de aard en de duur van de verwerking door subprocessors worden uiteengezet in deze Bijlage I, Sectie B.

C. BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Identificeer de bevoegde toezichthoudende autoriteit(en) in overeenstemming met Clausule 13
Ierland

VCA’s Bijlage II

TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN, WAARONDER TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN OM DE BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS TE WAARBORGEN.

 • Alle Persoonsgegevens van Klanten die door Kinsta worden overgedragen, worden tijdens het transport versleuteld.
 • Alle Persoonsgegevens van Klanten die worden opgeslagen op de Google Cloud-infrastructuur (alle Klant Applicaties en toegangslogs) worden in rust versleuteld.
 • Cloudflare’s beveiligingsfeatures, inclusief hun web application firewall (WAF) en DDoS-bescherming, zijn geïntegreerd in de Diensten.
 • We hebben een informatiebeveiligingsbeleid dat de activiteiten van onze teamleden met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens van Klanten beperkt tot alleen die verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor de levering van de Diensten.
 • Alle teamleden ondertekenen een overeenkomst met geheimhoudingsbepalingen voordat ze toegang krijgen tot Persoonlijke Gegevens van Klanten.
 • We hebben een voltijds Beveiligingsteam.
 • We hebben een groep geïdentificeerd die toezicht houdt op de beveiliging en die bestaat uit leden van onze technische, operationele, juridische en uitvoerende teams.
 • Subprocessors van Persoonsgegevens van Klanten worden alleen gebruikt na formele beoordeling en goedkeuring.
 • We leveren redelijke inspanningen om alleen de hoeveelheid en het type gegevens te verwerken, over te dragen en te bewaren die nodig zijn om de Diensten te leveren.
 • We hebben beleidsregels en praktijken voor identiteits- en toegangsbeheer opgesteld volgens de principes van minimale privileges en rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC).
 • Alle teamleden krijgen training over gegevensprivacy en ons beleid.
 • Google Cloud heeft fysieke toegangscontroles geïmplementeerd om de toegang tot fysieke hardware in datacenters te beperken. Google Cloud heeft ook meerdere beveiligingsgerelateerde certificeringen en audits ontvangen, waaronder een SOC 2 Type II-rapport en ISO 27001-certificering.
 • Waar van toepassing is tweefactorauthenticatie ingeschakeld voor alle accounts van teamleden met toegang tot persoonlijke gegevens van klanten.
 • Root-toegang tot clientcontainers en servers is alleen mogelijk via een unieke privésleutel en teamleden krijgen alleen de minimale toegang die nodig is om hun taken uit te voeren.
 • Root-toegang is alleen mogelijk via speciale netwerktoegangspunten en niet via dezelfde toegangspunten als reguliere klanttoegang.
 • Kinsta biedt gratis SSL certificaten en maakt het mogelijk voor Klanten om HTTPS verbindingen af te dwingen om al het verkeer van Applicaties van de Klant te versleutelen.
 • Kinsta beperkt niet-HTTP verbindingen tot alleen beveiligde protocollen (SSH, SFTP).
 • Applicaties van klanten worden beschermd door een aangepaste firewall die wordt beheerd door het Engineering-team van Kinsta.
 • Er worden meerdere vormen van regelmatige backups gemaakt. Klanten kunnen eenvoudig backups downloaden voor overdracht naar andere hosts (portabiliteit) of voor opslag op andere diensten.
 • Klanten zijn in staat om de verwijdering van Applicaties van het platform te initiëren. Bij beëindiging van de Diensten spant Kinsta zich redelijkerwijs in om alle Persoonsgegevens van de Klant binnen 45 dagen te verwijderen.
 • Serverpakketten en software worden up-to-date gehouden door ons Engineering-team. Beveiligingsupdates worden onmiddellijk toegepast.

Vorige versies