Bijgewerkt op 26 augustus 2022

Kinsta levert een toonaangevend product binnen onze sector en ondersteunt dit graag met deze Overeenkomst inzake Dienstverleningsniveau, oftwewel Service Level Agreement (“SLA “). Deze SLA is een aanvulling op en wordt hierbij opgenomen in de Servicevoorwaarden. Termen die niet in deze SLA zijn gedefinieerd, volgen de definities die zijn uiteengezet in onze Servicevoorwaarden. De rechtsmiddelen die in deze SLA worden uiteengezet, zijn de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de Klant voor problemen die onder de SLA vallen. Als er een conflict is tussen deze SLA en de Voorwaarden, zijn de Voorwaarden leidend.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze SLA op elk moment en naar eigen goeddunken. Indien wij wijzigingen aanbrengen in deze SLA, zullen wij u van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen door de datum bovenaan deze SLA te herzien. Uw voortgezet gebruik van de Diensten na kennisgeving van wijzigingen houdt in dat u dergelijke wijzigingen aanvaardt. Gelieve deze SLA regelmatig na te kijken en te controleren of er updates zijn.

1. Definities

 1. Noodzakelijke Diensten” betekent de delen van de Diensten die operationeel moeten zijn en waarmee een Klant Website die op ons platform wordt gehost, toegankelijk is via Hypertext Transfer Protocol (HTTP). De Noodzakelijk Diensten omvatten geen services van derden, ons configuratiescherm, ons ondersteuningssysteem, onze website, SSH/SFTP/phpMyAdmin toegang, Beta Services, of enig ander deel van de services dat niet strikt noodzakelijk is om om de Klanten Websites toegankelijk te houden.
 2. Inschrijfdatum” betekent de datum waarop u zich abonneert op een hostingpakket.
 3. Maandelijkse Verlengingsdatum” betekent dezelfde numerieke datum als de Aanmeldingsdatum in elke maand na de Aanmeldingsdatum. Bijvoorbeeld, indien de Aanmeldingsdatum 6 september is, dan zal de volgende Maandelijkse Verlengingsdatum 6 oktober zijn.
 4. Maandelijkse Factureringsperiode” betekent de tijdsperiode vanaf de Aanmeldingsdatum tot de dag voor de eerste Maandelijkse Verlengingsdatum, en vanaf de Maandelijkse Verlengingsdatum tot de dag voor de volgende Maandelijkse Verlengingsdatum. Bijvoorbeeld, indien de Inschrijfdatum 6 september is, dan is de Maandelijkse Factureringsperiode 6 september tot 5 oktober, en de volgende Maandelijkse Factureringsperiode is 6 oktober tot 5 november, etc.
 5. Downtime” betekent elke periode waarin de Noodzakelijke Diensten niet beschikbaar zijn voor de Klant.
 6. Gedekte Downtime” betekent de totale duur in minuten van Downtime die zich voordoet gedurende een Maandelijkse Factureringsperiode. Alleen voor voorbeelddoeleinden:
  1. Als vijf Klant Webties op één Hostingaccount worden gehost en slechts één van die Klant Websites 60 minuten Downtime ervaart, wordt dat geteld als 60 minuten Gedekte Downtime.
  2. Als alle vijf websites van de Klant tegelijkertijd 60 minuten downtime ondervinden, wordt dat geteld als 60 minuten gedekte downtime (niet 300 minuten).
  3. Als een Website van een Klant 60 minuten Downtime ervaart op Dag 1, en vervolgens een andere Website van een Klant 15 minuten Downtime ervaart op Dag 2, dan wordt dat geteld als 75 minuten Gedekte Downtime.
 7. Onderhoudsperiode” betekent maandag tot en met zondag van 2.00 uur tot 5.00 uur, lokale tijd, gebaseerd op de tijdzone van het datacentrum waar elke Website van de Klant wordt gehost.
 8. Effectief Pakket” betekent het actieve hostingpakket op het moment dat Downtime optreedt.
 9. Maandelijkse pakketwaarde” betekent:
  1. Voor Klanten met een maandelijkse factureringscyclus: de Vergoeding die is betaald voor het Effectieve Pakket
  2. Voor Klanten met een jaarlijkse factureringscyclus: de Vergoeding die is betaald voor het Effectieve Pakket gedeeld door 12.
  3. De Maandelijkse Pakketwaarde is exclusief andere vergoedingen of bedragen, zoals, maar niet beperkt tot, betaalde add-ons, overschrijdingen en migratiekosten.
 10. Uptime-Garantie” betekent dat de Noodzakelijke Diensten ten minste 99,9% van de tijd beschikbaar zullen zijn tijdens elke Maandelijkse Factureringsperiode.
 11. SLA-krediet” betekent het krediet zoals beschreven in deze SLA dat wordt toegevoegd aan een Klant Account en wordt toegepast op volgende facturen.

2. Hoe SLA- Krediet zal worden berekend

 1. Om te bepalen of aan onze Uptime Garantie is voldaan, zal de Gedekte Downtime worden vergeleken met de hoeveelheid tijd in een normale periode van 30 dagen (43.200 minuten). Indien de Gedekte Downtime meer dan 43 minuten bedraagt (0,1% van de tijd in een normale periode van 30 dagen), zal worden vastgesteld dat niet aan de Uptime-garantie is voldaan.
 2. Indien wij niet voldoen aan de Uptime Garantie, ontvangt u op verzoek, SLA Credits ter waarde van vijf procent (5%) van uw Maandelijkse Pakketwaarde voor elk volledig uur (60 minuten) van Gedekte Downtime. Gedekte Downtime wordt berekend op basis van onze monitoring. Alleen voor voorbeelddoeleinden:
  1. Als de Gedekte Downtime 59 minuten is, ontvangt u geen SLA Credit.
  2. Als de Gedekte Downtime een vol uur (60 minuten) is, ontvangt u een SLA Credit gelijk aan 5% van uw Maandelijkse Pakketwaarde op uw volgende factuur.
  3. Als de Gedekte Downtime 119 minuten bedraagt, ontvangt u een SLA Credit gelijk aan 5% van uw Maandelijkse Pakketwaarde op uw volgende factuur.
  4. Als de Gedekte Downtime 2 volledige uren (120 minuten) bedraagt, ontvangt u een SLA Credit gelijk aan 10% van uw Maandelijkse Pakketwaarde op uw volgende factuur.
 3. Indien u tijdens de Maandelijkse Factureringsperiode van hostingpakket verandert, wordt uw Maandelijkse Pakketwaarde berekend op basis van de hoeveelheid tijd die u tijdens de Maandelijkse Factureringsperiode aan elk pakket hebt besteed. Bijvoorbeeld, in een Maandelijkse Factureringsperiode van 30 dagen, als u 10 dagen doorbracht in een pakket dat $ 30 per maand kost en 20 dagen in een pakket dat $ 60 per maand kost, zou de Maandelijkse Pakketwaarde $ 50 bedragen ( [$ 30 / 30 x 10] + [$ 60 / 30 x 20] ) en SLA-credits zouden worden uitgegeven op basis van de aangepaste Maandelijkse Pakketwaarde van $ 50.

3. Hoe u SLA-Krediet ontvangt

 1. Om SLA-Krediet te ontvangen moet u een verzoek voor SLA-Krediet indienen via het chatsysteem in MyKinsta, niet later dan het einde van de Maandelijkse Factureringsperiode die volgt op de Maandelijkse Factureringsperiode waarin we niet aan onze Uptime-Garantie voldoen.
 2. SLA Krediet zal worden toegevoegd aan uw Account en worden toegepast op toekomstige facturen.
 3. SLA Krediet zal niet hoger zijn dan de Maandelijkse Pakketwaarde voor de maand waarin wij niet aan onze Uptime-Garantie hebben voldaan en zullen niet in contanten worden uitbetaald.
 4. Indien u uw Account of Overeenkomst beëindigt voordat het SLA Krediet is toegepast, ontvangt u het SLA Krediet niet.

4. Wanneer u geen SLA-Krediet zult ontvangen

Downtime veroorzaakt door een van de volgende omstandigheden, zoals naar ons eigen goeddunken bepaald, zal niet worden opgenomen in de Gedekte Downtime en zal niet in aanmerking komen voor SLA-Krediet:

 1. Alle onderhoud uitgevoerd tijdens de Onderhoudsperiode,
 2. Noodonderhoud op elk moment,
 3. Gepakketde onderbrekingen,
 4. Gebeurtenissen van overmacht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen (brand, overstroming, aardbeving, storm of andere natuurrampen), oorlogshandelingen (invasie, vijandelijkheden, rebellie, revolutie, opstand, terroristische activiteiten en andere vijandige activiteiten), maatregelen van regeringen (sanctie, blokkade, embargo en andere overheidsmaatregelen), arbeidsgeschillen (staking, uitsluiting of een soortgelijk geschil), stroomuitval, uitval veroorzaakt door externe dienstverleners, en elke andere gebeurtenis die wij redelijkerwijs niet kunnen voorzien, voorkomen, beheersen of vermijden,
 5. Verkeer dat een Klant Website bereikt dat de mogelijkheden van de Klant Website, het hostingpakket van de Klant of de Diensten overschrijdt,
 6. Overtreding door de Klant van de Servicevoorwaarden of andere beleidsregels, voorwaarden of overeenkomsten die op de Klant van toepassing zijn,
 7. Machine-toegangsproblemen bij de Klant,
 8. Codes van de Klant,
 9. Wijzigingen aan de Diensten door andere partijen dan Kinsta.