Bijgewerkt op 25 oktober 2022

Kinsta levert een toonaangevend product binnen onze sector en ondersteunt dit graag met deze Overeenkomst inzake Dienstverleningsniveau, oftwewel Service Level Agreement (“SLA “).

1. Introduction

 1. Deze SLA is een aanvulling op en wordt hierbij opgenomen in de Servicevoorwaarden. Termen die niet in deze SLA zijn gedefinieerd, volgen de definities die zijn uiteengezet in onze Servicevoorwaarden. De rechtsmiddelen die in deze SLA worden uiteengezet, zijn de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de Klant voor problemen die onder de SLA vallen. Als er een conflict is tussen deze SLA en de Voorwaarden, zijn de Voorwaarden leidend.
 2. Updates aan de SLA. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze SLA op elk moment en naar eigen goeddunken. Indien wij wijzigingen aanbrengen in deze SLA, zullen wij u van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen door de datum bovenaan deze SLA te herzien. Uw voortgezet gebruik van de Diensten na kennisgeving van wijzigingen houdt in dat u dergelijke wijzigingen aanvaardt. Gelieve deze SLA regelmatig na te kijken en te controleren of er updates zijn.

2. Definities

 1. Noodzakelijke Diensten” betekent de delen van de Diensten die operationeel moeten zijn om een op ons platform gehoste Klant Applicatie toegankelijk te maken via Hypertext Transfer Protocol (HTTP) of door Kinsta verstrekte netwerkverbindingen, zoals van toepassing. De Noodzakelijke Diensten bevatten geen Externe Diensten, ons controlepaneel, ons ondersteuningssysteem, onze website, SSH / SFTP / phpMyAdmin toegang, Beta Diensten, add-on Diensten, bouwtijd, bandbreedte, of enig ander deel van de Diensten dat niet strikt noodzakelijk is om Klant Applicaties toegankelijk te houden.
 2. Inschrijvingsdatum” betekent de datum waarop u zich abonneert op een prepaid of postpaid Dienst.
 3. Factureringsdatum” betekent dezelfde numerieke datum als de Inschrijvingsdatum in elke maand na de Inschrijvingsdatum. Bijvoorbeeld, als de Inschrijvingsdatum 6 september is, dan is de volgende Factureringsdatum 6 oktober.
 4. Maandelijkse Factureringsperiode” betekent de periode vanaf de Inschrijvingsdatum tot de dag vóór de eerste Factureringsdatum, en vanaf elke Factureringsdatum tot de dag vóór de volgende Factureringsdatum. Als de Inschrijvingsdatum bijvoorbeeld 6 september is, dan loopt de Maandelijkse Factureringsperiode van 6 september tot 5 oktober en de volgende Maandelijkse Factureringsperiode van 6 oktober tot 5 november, etc.
 5. Downtime” betekent elke periode waarin de Noodzakelijke Diensten niet beschikbaar zijn voor de Klant gedurende een Maandelijkse Factureringsperiode, afzonderlijk berekend voor elke Dienst waarop een Klant geabonneerd is.
  1. Voor een enkel Dienst abonnement dat meerdere Klant Applicaties omvat (bijvoorbeeld een enkel Managed WordPress Hosting pakket abonnement dat meerdere websites bevat), indien meerdere Client Applications tegelijkertijd Downtime ondervinden, wordt de duur van Downtime niet verhoogd op basis van het aantal Klant Applicaties dat Downtime ondervindt.
 6. Onderhoudsperiode” betekent elke dag van maandag tot en met zondag van 2 tot 5 uur, lokale tijd, gebaseerd op de tijdzone van het datacentrum waarin elke Klant Applicatie wordt gehost.
 7. Maandelijkse Abonnementswaarde
  1. Voor Managed WordPress Hosting abonnementen betekent:
   1. Voor Klanten met een maandelijkse factureringscyclus: de betaalde Vergoeding voor het abonnement van het hostingpakket.
   2. Voor klanten met een jaarlijkse facturatiecyclus: de betaalde vergoeding voor het hostingabonnement gedeeld door 12.
   3. Als je tijdens de Maandelijkse Factureringsperiode van hostingabonnement verandert, wordt je Maandelijkse Abonnementswaarde pro rata berekend op basis van de hoeveelheid tijd die tijdens de Maandelijkse Factureringsperiode aan elk abonnement is besteed.
  2. Voor abonnementen voor Applicatie Hosting en Database Hosting betekent dit: het werkelijke bedrag dat tijdens de maandelijkse factureringsperiode voor elke afzonderlijke Dienst in rekening wordt gebracht.
  3. De Maandelijkse Abonnementswaarde is exclusief alle andere kosten of bedragen, zoals, maar niet beperkt tot, betaalde add-ons, overschrijdingen, bouwtijd, bandbreedte en migratiekosten.
 8. Uptime-Garantie” betekent dat de Noodzakelijke Diensten ten minste 99,9% van de tijd beschikbaar zullen zijn tijdens elke Maandelijkse Factureringsperiode.
 9. SLA-krediet” betekent het krediet zoals beschreven in deze SLA dat wordt toegevoegd aan een Klant Account en wordt toegepast op volgende facturen.

3. Hoe SLA- Krediet zal worden berekend

 1. Indien de downtime meer dan 43 minuten bedraagt (0.1% van de hoeveelheid tijd in een normale periode van 30 dagen/43.200 minuten) wordt vastgesteld dat niet aan de Uptime Garantie is voldaan.
 2. Als wij niet aan de Uptimegarantie voldoen, ontvangt u op verzoek SLA-credits zoals hieronder beschreven:
  1. Voor Managed WordPress Hosting pakket abonnementen ontvangt u SLA-kredieten gelijk aan vijf procent (5%) van uw Maandelijkse Abonnementswaarde voor elk volledig uur (60 minuten) Downtime. Downtime wordt berekend op basis van onze monitoring. Uitsluitend voor voorbeelddoeleinden:
   1. Als de Downtime 59 minuten bedraagt, ontvangt u geen SLA-kredieten.
   2. Als de Downtime ten minste één uur en minder dan twee uur (60-119 minuten) bedraagt, ontvangt u op uw volgende factuur een SLA-krediet van 5% van uw maandelijkse abonnementswaarde.
   3. Als de Downtime ten minste twee uur en minder dan drie uur (120-179 minuten) bedraagt, ontvangt u op uw volgende factuur een SLA-krediet van 10% van uw maandelijkse abonnementswaarde.
  2. Voor alle Applicatie Hosting en Database Hosting abonnementen ontvangt u SLA-kredieten gelijk aan twintig keer het bedrag van uw factuur dat is toe te schrijven aan de Downtime.
   1. Als de Downtime 43 minuten bedraagt, ontvangt u geen SLA-kredieten.
   2. Als de Downtime 44 minuten of langer duurt, ontvangt u een SLA-krediet dat gelijk is aan twintig keer het bedrag van uw factuur dat aan de Downtime kan worden toegeschreven.
 3. SLA-kredieten zullen niet meer bedragen dan de Maandelijkse Abonnementswaarde voor de maand waarin wij niet aan onze Uptime Garantie hebben voldaan.

4. Hoe u SLA-Krediet ontvangt

 1. Om SLA-kredieten te ontvangen moet u binnen 30 dagen na Downtime een verzoek voor SLA-kredieten indienen via het chatsysteem in MyKinsta.
 2. SLA-kredieten worden toegevoegd aan uw Hosting Account en toegepast op toekomstige facturen en worden niet contant uitbetaald.
 3. Als uw Hosting Account of Overeenkomst wordt beëindigd voordat de SLA-krediet is toegepast of gebruikt, ontvangt u de SLA-krediet niet.

5. Wanneer u geen SLA-Krediet zult ontvangen

Downtime veroorzaakt door een van de volgende omstandigheden, zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald, wordt niet meegerekend in Downtime en komt niet in aanmerking voor SLA-krediet:

 1. Alle onderhoud uitgevoerd tijdens de Onderhoudsperiode,
 2. Noodonderhoud op elk moment,
 3. Gepakketde onderbrekingen,
 4. Gebeurtenissen van overmacht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen (brand, overstroming, aardbeving, storm of andere natuurrampen), oorlogshandelingen (invasie, vijandelijkheden, rebellie, revolutie, opstand, terroristische activiteiten en andere vijandige activiteiten), maatregelen van regeringen (sanctie, blokkade, embargo en andere overheidsmaatregelen), arbeidsgeschillen (staking, uitsluiting of een soortgelijk geschil), stroomuitval, uitval veroorzaakt door externe dienstverleners, en elke andere gebeurtenis die wij redelijkerwijs niet kunnen voorzien, voorkomen, beheersen of vermijden,
 5. Verkeer, verzoeken, processen of andere activiteiten met betrekking tot een Klant die de mogelijkheden van de Klant Applicatie, het hostingpakket van de Klant of de Diensten te boven gaan,
 6. Overtreding door de Klant van de Servicevoorwaarden of andere beleidsregels, voorwaarden of overeenkomsten die op de Klant van toepassing zijn,
 7. Machine-toegangsproblemen bij de Klant,
 8. Codes van de Klant,
 9. Alle door de Klant gemaakte configuraties, met inbegrip van het zodanig configureren van een Klant Applicatie dat deze downtime kan ondervinden wanneer een andere Klant Applicatie downtime ondervindt,
 10. Wijzigingen aan de Diensten door andere partijen dan Kinsta.