Bijgewerkt op: 7 juli 2023

Kinsta levert een toonaangevend product binnen onze sector en ondersteunt dit graag met deze Overeenkomst inzake Dienstverleningsniveau, oftwewel Service Level Agreement (“SLA “).

1. Introduction

 1. Deze SLA is een aanvulling op en wordt hierbij opgenomen in de Servicevoorwaarden. Termen die niet in deze SLA zijn gedefinieerd, volgen de definities die zijn uiteengezet in onze Servicevoorwaarden. De rechtsmiddelen zoals uiteengezet in deze SLA zijn het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant voor kwesties die onder de SLA vallen. Als er een conflict is tussen deze SLA en de Voorwaarden, zijn de Voorwaarden leidend.
 2. Updates aan de SLA. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze SLA op elk moment en naar eigen goeddunken. Indien wij wijzigingen aanbrengen in deze SLA, zullen wij u van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen door de datum bovenaan deze SLA te herzien. Uw voortgezet gebruik van de Diensten na kennisgeving van wijzigingen houdt in dat u dergelijke wijzigingen aanvaardt. Gelieve deze SLA regelmatig na te kijken en te controleren of er updates zijn.

2. Definities

 1. Noodzakelijke Diensten” betekent de delen van de Diensten die operationeel moeten zijn om een Klant Applicatie gehost op ons platform toegankelijk te maken via Hypertext Transfer Protocol (HTTP) of door Kinsta geleverde netwerkverbindingen, zoals van toepassing. De Noodzakelijke Diensten omvatten geen Externe Diensten, ons controlepaneel, ons ondersteuningssysteem, onze website, SSH / SFTP / phpMyAdmin toegang, Beta Diensten, add-on Diensten, bouwtijd, bandbreedte, of enig ander deel van de Diensten dat niet strikt noodzakelijk is om de Klant Applicaties toegankelijk te houden.
 2. Inschrijvingsdatum” betekent de datum waarop u zich abonneert op een prepaid of postpaid Dienst.
 3. Factureringsdatum” betekent dezelfde numerieke datum als de Inschrijvingsdatum in elke maand na de Inschrijvingsdatum. Bijvoorbeeld, als de Inschrijvingsdatum 6 september is, dan is de volgende Factureringsdatum 6 oktober.
 4. Maandelijkse Factureringsperiode” betekent de periode vanaf de Inschrijvingsdatum tot de dag vóór de eerste Factureringsdatum, en vanaf elke Factureringsdatum tot de dag vóór de volgende Factureringsdatum. Als de Inschrijvingsdatum bijvoorbeeld 6 september is, dan loopt de Maandelijkse Factureringsperiode van 6 september tot 5 oktober en de volgende Maandelijkse Factureringsperiode van 6 oktober tot 5 november, etc.
 5. Downtime” betekent elke periode waarin de Noodzakelijke Diensten niet beschikbaar zijn voor de Klant gedurende een Maandelijkse Factureringsperiode, afzonderlijk berekend voor elke Dienst waarop een Klant is geabonneerd.
  1. Voor een enkel Serviceabonnement dat meerdere Klant Applicaties omvat (bijv. een enkel Managed WordPress Hosting pakket abonnement dat meerdere websites omvat), geldt dat indien meerdere Klant Applicaties tegelijkertijd Downtime ondervinden, de duur van Downtime niet wordt verhoogd op basis van het aantal Klant Applicaties dat Downtime ondervindt.
 6. Onderhoudsperiode” betekent elke dag van maandag tot en met zondag van 2 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s ochtends, lokale tijd, gebaseerd op de tijdzone van het datacenter waarin elke Klant Aapplicatie wordt gehost.
 7. Maandelijkse Abonnementswaarde
  1. Voor Managed WordPress Hosting abonnementen betekent:
   1. Voor Klanten met een maandelijkse factureringscyclus: de Vergoeding betaald voor het abonnement op het hosting pakket.
   2. Voor Klanten met een jaarlijkse factureringscyclus: de Vergoeding betaald voor het abonnement op het hostingpakket gedeeld door 12.
    “SLA Credit” betekent het credit zoals beschreven in deze SLA dat wordt toegevoegd aan een Hosting Pakket en wordt toegepast op volgende facturen.
   3. Als je tijdens de Maandelijkse Factureringsperiode van hostingabonnement verandert, wordt je Maandelijkse Abonnementswaarde pro rata berekend op basis van de hoeveelheid tijd die tijdens de Maandelijkse Factureringsperiode aan elk abonnement is besteed.
  2. Voor abonnementen voor Applicatie Hosting en Database Hosting betekent dit: het werkelijke bedrag dat tijdens de maandelijkse factureringsperiode voor elke afzonderlijke Dienst in rekening wordt gebracht.
  3. De Maandelijkse Abonnementswaarde is exclusief alle andere kosten of bedragen, zoals, maar niet beperkt tot, betaalde add-ons, overschrijdingen, bouwtijd, bandbreedte en migratiekosten.
 8. Uptime-Garantie” betekent dat de Noodzakelijke Diensten ten minste 99,9% van de tijd beschikbaar zullen zijn tijdens elke Maandelijkse Factureringsperiode.
 9. SLA Credits” worden toegevoegd aan uw Hosting pakket en toegepast op toekomstige facturen en worden niet contant betaald.”

3. Hoe SLA- Krediet zal worden berekend

 1. Indien de downtime meer dan 43 minuten bedraagt (0.1% van de hoeveelheid tijd in een normale periode van 30 dagen/43.200 minuten) wordt vastgesteld dat niet aan de Uptime Garantie is voldaan.
 2. Als wij niet aan de Uptimegarantie voldoen, ontvangt u op verzoek SLA-credits zoals hieronder beschreven:
  1. Voor Managed WordPress Hosting pakket abonnementen ontvangt u SLA-kredieten gelijk aan vijf procent (5%) van uw Maandelijkse Abonnementswaarde voor elk volledig uur (60 minuten) Downtime. Downtime wordt berekend op basis van onze monitoring. Uitsluitend voor voorbeelddoeleinden:
   1. Als de Downtime 59 minuten bedraagt, ontvangt u geen SLA-kredieten.
   2. Als de Downtime ten minste één uur en minder dan twee uur (60-119 minuten) bedraagt, ontvangt u op uw volgende factuur een SLA-krediet van 5% van uw maandelijkse abonnementswaarde.
   3. Als de Downtime ten minste twee uur en minder dan drie uur (120-179 minuten) bedraagt, ontvangt u op uw volgende factuur een SLA-krediet van 10% van uw maandelijkse abonnementswaarde.
  2. Voor alle Applicatie Hosting en Database Hosting abonnementen ontvangt u SLA-kredieten gelijk aan twintig keer het bedrag van uw factuur dat is toe te schrijven aan de Downtime.
   1. Als de Downtime 43 minuten bedraagt, ontvangt u geen SLA-kredieten.
   2. Als de Downtime 44 minuten of langer duurt, ontvangt u een SLA-krediet dat gelijk is aan twintig keer het bedrag van uw factuur dat aan de Downtime kan worden toegeschreven.
 3. SLA-kredieten zullen niet meer bedragen dan de Maandelijkse Abonnementswaarde voor de maand waarin wij niet aan onze Uptime Garantie hebben voldaan.

4. Hoe u SLA-Krediet ontvangt

 1. Om SLA-kredieten te ontvangen moet u binnen 30 dagen na Downtime een verzoek voor SLA-kredieten indienen via het chatsysteem in MyKinsta.
 2. Als uw Hostingpakket of Overeenkomst wordt beëindigd voordat het SLA Credit is toegepast of gebruikt, ontvangt u het SLA Credit niet.
 3. Verkeer, verzoeken, processen of andere activiteiten die van invloed zijn op een Klant Applicatie die de mogelijkheden van de Klant Applicatie, het hostingpakket van de Klant of de Diensten te boven gaan.

5. Wanneer u geen SLA-Krediet zult ontvangen

Downtime veroorzaakt door een van de volgende omstandigheden, zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald, wordt niet meegerekend in Downtime en komt niet in aanmerking voor SLA-krediet:

 1. Alle onderhoud uitgevoerd tijdens de Onderhoudsperiode,
 2. Noodonderhoud op elk moment,
 3. Gepakketde onderbrekingen,
 4. Gebeurtenissen van overmacht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen (brand, overstroming, aardbeving, storm of andere natuurrampen), oorlogshandelingen (invasie, vijandelijkheden, rebellie, revolutie, opstand, terroristische activiteiten en andere vijandige activiteiten), maatregelen van regeringen (sanctie, blokkade, embargo en andere overheidsmaatregelen), arbeidsgeschillen (staking, uitsluiting of een soortgelijk geschil), stroomuitval, uitval veroorzaakt door externe dienstverleners, en elke andere gebeurtenis die wij redelijkerwijs niet kunnen voorzien, voorkomen, beheersen of vermijden,
 5. Verkeer, verzoeken, processen of andere activiteiten die van invloed zijn op een Klant Applicatie die de mogelijkheden van de Klant Applicatie, het hostingpakket van de Klant of de Diensten te boven gaan,
 6. Schending door de Klant van de Servicevoorwaarden of enig ander beleid, voorwaarden of overeenkomsten die op de Klant van toepassing zijn,
 7. Problemen met toegang tot de machine van de Klant,
 8. Door de Klant geschreven code,
 9. Alle configuraties die door de Klant zijn gemaakt, met inbegrip van het zodanig configureren van een Applicatie van de Klant dat deze downtime kan ondervinden wanneer een andere Klant Applicatie downtime ondervindt,
 10. Wijzigingen aan de Diensten door andere partijen dan Kinsta.