Dit is de Nederlandse vertaling van de originele Engelse juridische sectie. Het is belangrijk op te merken dat wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de onderstaande tekst accuraat is. In het geval van tegenstrijdigheid in de twee versies, dan is Engelstalige versie geldig. De originele juridische tekst kan hier gevonden worden.


Kinsta levert een toonaangevend product en ondersteunt dit graag met deze Service Level Agreement (“SLA”). Deze SLA wordt hierbij opgenomen in de Servicevoorwaarden en maakt er deel van uit. Voorwaarden die niet in deze SLA zijn gedefinieerd, voldoen aan de definities die zijn vastgelegd in onze Servicevoorwaarden. De in deze SLA beschreven rechtsmiddelen zijn de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de Klant voor kwesties die onder de SLA vallen.
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in deze SLA. Als we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden, zullen we deze wijzigingen bekendmaken door de datum bovenaan deze Voorwaarden te herzien. Als u gebruik blijft maken van onze Services na kennisgeving van wijzigingen, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen. Bekijk deze SLA regelmatig en controleer of er updates zijn.

1. Definities

Noodzakelijke Services” betekent de delen van de Service die operationeel moeten zijn om een Klant-website die op ons platform gehost wordt, toegankelijk te maken via het Hypertext Transfer Protocol (HTTP). De Noodzakelijke Services omvatten geen systemen, websites of services buiten Kinsta, ons besturingspaneel, ons ondersteuningssysteem, onze website, SSH / SFTP / phpMyAdmin-toegang of enig ander deel van de Service dat niet strikt noodzakelijk is om de Klant-websites toegankelijk te houden.
Inschrijfdatum” betekent de datum waarop u zich inschrijft voor een hostingplan.
Maandelijkse Verlengingsdatum” betekent de datum die hetzelfde nummer heeft als de Aanmeldingsdatum elke maand na de Aanmeldingsdatum. Als de Inschrijfdatum bijvoorbeeld 6 september is, dan is de volgende Maandelijkse Verlengingsdatum 6 oktober.
Maandelijkse Factureringsperiode” betekent de tijdsperiode vanaf de Inschrijfdatum tot de dag vóór de eerste Maandelijkse Verlengingsdatum, en vanaf de Maandelijkse Verlengingsdatum tot de dag vóór de volgende Maandelijkse Verlengingsdatum. Bijvoorbeeld, als de Inschrijfdatum 6 september is, dan is de Maandelijkse Factureringsperiode 6 september tot en met 5 oktober en de volgende Maandelijkse Factureringsperiode is 6 oktober tot en met 5 november, enz.
Uitvaltijd” betekent elke periode waarin de Noodzakelijke Services niet beschikbaar zijn voor de Klant.
Gedekte Uitvaltijd” betekent de totale duur in minuten van de Uitval tijdens een Maandelijkse Factureringsperiode. Alleen voor voorbeelddoeleinden:

Onderhoudsperiode” betekent van maandag tot en met zondag, van 2 uur ’s morgens tot 5 uur ’s morgens, lokaal tot de tijdzone van de serverregio.
Effectief plan” betekent het actieve hostingsplan op het moment dat Uitvaltijd optreedt.
Maandelijkse planwaarde” betekent (a) voor Klanten met een maandelijkse factureringscyclus, de Kosten betaald voor het Effectief Plan, en (b) voor Klanten met een jaarlijkse factureringscyclus, de Kosten betaald voor het Effectief Plan gedeeld door 12. De Maandelijkse Planwaarde sluit alle andere kosten of bedragen uit, zoals, maar niet beperkt tot, betaalde add-ons, overschrijdingen en migratievergoedingen.
Uptime-garantie” betekent dat de Noodzakelijke Services ten minste 99,9% van de tijd beschikbaar zullen zijn tijdens elke Maandelijkse Factureringsperiode.
SLA-krediet” betekent het krediet zoals beschreven in deze SLA, dat wordt toegevoegd aan een Klant-account en wordt toegepast op volgende facturen omdat we niet aan onze Uptime-garantie hebben voldaan.

2. Hoe SLA-kredieten worden berekend

Om te bepalen of aan onze Uptime-garantie is voldaan, wordt de Gedekte Uitvaltijd vergeleken met de hoeveelheid tijd in een normale periode van 30 dagen (43.200 minuten). Indien de Gedekte Uitvaltijd meer dan 43 minuten (0,1% van de tijd in een normale periode van 30 dagen) bedraagt, wordt vastgesteld dat de Uptime-garantie niet is nagekomen.
Als we niet voldoen aan de Uptime-garantie, ontvangt u op verzoek SLA-kredieten die gelijk zijn aan vijf procent (5%) van uw Maandelijkse Planwaarde voor elk volledig uur (60 minuten) van Gedekte Uitvaltijd. Gedekte Uitvaltijd wordt berekend op basis van onze monitoring.
Alleen voor voorbeelddoeleinden:

Als u tijdens de Maandelijkse Factureringsperiode van hostingplan verandert, wordt uw Maandelijkse Planwaarde berekend op basis van de hoeveelheid tijd die u tijdens de Maandelijkse Factureringsperiode aan elk plan hebt besteed. Bijvoorbeeld, voor een Maandelijkse Factureringsperiode bestaande uit 30 dagen, als u 10 dagen hebt besteed aan een plan dat $30 per maand kost en 20 dagen aan een plan dat $60 per maand kost, zou de Maandelijkse Planwaarde $50 zijn ( [$30 / 30 x 10] + [$60 / 30 x 20] ) en zouden SLA-kredieten worden uitgegeven op basis van de aangepaste Maandelijkse Planwaarde van $50.

3. Hoe u SLA-kredieten ontvangt

Om SLA-kredieten te ontvangen dient u uiterlijk aan het einde van de Maandelijkse Factureringsperiode die volgt op de Maandelijkse Factureringsperiode waarin wij niet aan onze Uptime-garantie voldoen, een aanvraag voor SLA-kredieten in te dienen via het chatsysteem in MyKinsta.
SLA-kredieten worden toegevoegd aan uw Account en toegepast op toekomstige facturen. SLA-kredieten zullen niet hoger zijn dan de Maandelijkse Planwaarde voor de maand waarin we niet aan onze Uptime-garantie hebben voldaan en zullen niet in contanten worden betaald. Als u uw Account of Overeenkomst beëindigt voordat het SLA-krediet wordt toegepast, ontvangt u het SLA-krediet niet.

4. Wanneer u geen SLA-krediet ontvangt

Uitvaltijd als gevolg van een van de volgende omstandigheden, zoals naar eigen goeddunken vastgesteld, wordt niet opgenomen in de Gedekte Uitvaltijd en komt niet in aanmerking voor SLA-krediet: