Coderingsstandaarden bij de ontwikkeling van WordPress zijn cruciaal voor een robuuste en duurzame codebase. Ze dienen als richtlijnen en conventies waar ontwikkelaars zich aan houden bij het schrijven van code, waardoor de samenwerking wordt verbeterd, het onderhoud wordt gestroomlijnd en de algehele betrouwbaarheid wordt gewaarborgd.

Bovendien beschermen coderingsstandaarden tegen veelvoorkomende valkuilen en fouten, waardoor de kwaliteit van de code verbetert. Bij de ontwikkeling van WordPress, waar vaak meerdere medewerkers aan één project werken, ondersteunen coderingsstandaarden effectief teamwerk. Ze vergemakkelijken de communicatie, verminderen mogelijke conflicten en dragen bij aan een efficiënter ontwikkelingsproces.

Het naleven van coderingsstandaarden bevordert de consistentie tussen projecten, waardoor het makkelijker wordt om naadloos over te schakelen tussen verschillende codebases. Deze consistentie strekt zich uit tot de leesbaarheid en onderhoudbaarheid van code en bevordert een gedeeld begrip onder teamleden.

De officiële WordPress coderingsstandaarden omvatten vijf belangrijke gebieden voor een samenhangend en efficiënt ontwikkelproces:

 • PHP voor het waarborgen van server-side code consistentie
 • HTML voor het bevorderen van gestructureerde en semantische opmaak
 • JavaScript voor effectieve functionaliteit aan de client-zijde
 • CSS voor het handhaven van een consistente stylingaanpak
 • Toegankelijkheid om ervoor te zorgen dat het eindproduct inclusief en gebruiksvriendelijk is voor mensen met verschillende behoeften

In dit artikel verkennen we deze coderingsstandaarden om je op weg te helpen met het bouwen van websites die aan de eisen voldoen en wellicht een bijdrage te leveren aan de WordPress ontwikkelgemeenschap.

PHP standaarden in WordPress ontwikkeling

WordPress specifieke PHP coderingsstandaarden zorgen voor consistentie en leesbaarheid in WordPress code. Ze zijn verplicht voor WordPress Core en worden sterk aanbevolen voor thema’s en plugins. Deze standaarden hebben betrekking op verschillende aspecten, waaronder naamgevingsconventies, inspringen en codestructuur om de leesbaarheid te verbeteren en samenwerking te vergemakkelijken.

WordPress PHP standaarden beslaan de volgende categorieën:

 • Algemeen – Deze standaarden bevatten het plaatsen van de openende en sluitende PHP-tags op een regel op zichzelf wanneer je een PHP fragment van meerdere regels insluit in een HTML blok, het vermijden van steno PHP tags bij het gebruik van enkele en dubbele aanhalingstekens en richtlijnen voor het schrijven van include en require statements:
// Opening and closing PHP tags within HTML:
// Put open/close tags on their own lines.

## DO
function foo() {
 ?>
 <div>
  <?php
  echo esc_html (
   bar (
    $param1,
    $param2
   )
  );
  ?>
 </div>
 <?php
}

## DON'T
if ( $x === $y ) { ?>
 <div>
  
 <?php }
// Avoid shorthand PHP tags

## DO
<?php ... ?>
<?php esc_html( $x ); ?>

## DON'T
<? ... ?>
<? esc_html( $x ); ?>
// Writing include/require statements:
// Avoid include_once as it continues execution 
// even if the file is not found. 
// Do not use brackets around the file path.

## DO
require_once ABSPATH . 'file-name.php'

## DON'T
require_once __DIR__ . '/file-name.php'
include_once ( ABSPATH . 'file-name.php' );
 • Naamgeving – Standaarden voor naamgeving omvatten naamgevingsconventies en interpolatie voor het benoemen van dynamische hooks:
## DO
// Use lowercase letters for function and variable names.
function my_function( $some_variable ) {}

// Use uppercase letters for constant names.
define('MAX_AGE', 60);

## DON'T
// Use camelCase.
function myFunction( $someVariable ) {}
 • Whitespace – Whitespace standaarden geven richtlijnen voor het gebruik van spaties, inspringen en het verwijderen van spaties. (Als je een enthousiaste discussie onder developers wilt starten, vraag dan eens of ze de voorkeur geven aan tabs of spaties voor het inspringen van code. Wat je voorkeur ook is, de officiële aanbeveling voor WordPress devs is tabs – en dat geldt voor JavaScript en CSS, naast PHP. Houd daar dus rekening mee als je aan samenwerkingsprojecten werkt)
## DO
// Put spaces after commas.
$colors = ['red', 'green', 'blue']

// Put spaces on both sides of the opening and 
// closing brackets of control structures. 
foreach( $foo as $bar ) { ...

// Defining a function:
function my_function() { ...

// Logical comparisons:
if ( ! $foo ) { ...

// Accessing array items:
$a = $foo['bar']
$a = $foo[ $bar ]

## DON'T
$colors = ['red','green','blue']
foreach($foo as $bar){ ...
function my_function(){ ...
if (!$foo) { ...
$a = $foo[ ‘bar’ ]
$a = $foo[$bar]
 • Opmaak – Opmaakstandaarden voor WordPress PHP ontwikkeling zijn onder andere accoladestijlen, array declaraties, richtlijnen voor meerregelige functie-calls, type declaraties, magische constanten en de spread operator:
// DO
// Use the following brace style.
if ( condition ) {
  action();
} elseif ( condition2 ) {
  action2();
} else {
  default_action();
}

// Declare arrays using the long syntax.
$numbers_long = array(1, 2, 3, 4, 5);
/* In multi-line function calls, each parameter should only take up one line.
Multi-line parameter values should be assigned a variable, and the variable passed to the function call. */
$data = array(
  'user_name' => 'John Doe',
  'email'   => '[email protected]',
  'address'  => '123 Main Street, Cityville',
);
$greeting_message = sprintf(
  /* translation function. %s maps to User's name */
  __( 'Hello, %s!', 'yourtextdomain' ),
  $data['user_name']
);
$result = some_function (
  $data,
  $greeting_message,
  /* translation function %s maps to city name*/
  sprintf( __( 'User resides in %s.' ), 'Cityville' )
);

// Magic constants should be uppercase.
// The ::class constant should be lowercase with no spaces around the scope resolution operator (::).
add_action( my_action, array( __CLASS__, my_method ) );
add_action( my_action, array( My_Class::class, my_method ) );

/* Add a space or new line with appropriate
  indentation before a spread operator.

  There should be:

  * No space between the spread operator and the 
   variable/function it applies to.

  * No space between the spread and the reference 
   operators when combined.
*/

//DO
function some_func( &...$arg1 ) {
  bar( ...$arg2 );
  bar(
    array( ...$arg3 ),
    ...array_values( $array_vals )
  );
}

//DONT
function some_func( &  ... $arg1 ) {
  bar(...
    $arg2 );
  bar(
    array( ...$arg3 ),...array_values( $array_vals )
  );
}
 • Declare statements, namespace en import statements – Deze coderingsstandaarden behandelen namespace declaraties en use statements:
// Each namespace declaration should contain 
// capitalized words separated by underscores.
namespace My_CompanyProjectKinsta_ProjectUtilities;

// Import use statements can use aliases 
// to prevent name collisions.
use Project_NameFeatureClass_C as Aliased_Class_C;
 • Objectgeoriënteerd programmeren (OOP) – Deze standaarden omvatten het gebruik van slechts één objectstructuur per bestand, het geven van richtlijnen voor het gebruik van trait use statements, ervoor zorgen dat zichtbaarheid altijd wordt gedeclareerd, het schetsen van de volgorde van zichtbaarheid en modifier, en het geven van een overzicht van regels voor objectinstantie:
// Trait use statements should be at the top of a class.
// Trait use should have at least one line before and after
// the first and last statements.
// Always declare visibility.
class Foo {
  use Bar_Trait;
  public $baz = true;
  ...
}

// Always use parentheses when instantiating a new 
// object instance.
// Don't add space between a class name and the opening bracket.
$foo = new Foo();
  • Besturingsstructuren – Besturingsstructuren gaan over het gebruik van elseif, niet else if, en richtlijnen voor Yoda conditions. Yoda declarations: Wanneer je variabelen mengt met constanten, literals of functie calls in logische vergelijkingen, plaats dan de variabele aan de rechterkant om onbedoelde toewijzing te voorkomen, zoals hieronder getoond:
// A "legal" comparison:
if ( true === $result ) {
  // Do something with $result
}

// But a typo like this could get past you:
if ( $result = true ) {
  // We will always end up here
}
 • Operators – Deze standaarden behandelen ternaire operators, de error control operator (@), en increment/decrement operatoren:
// Always have ternary operators 
// test if the statement is true, not false.
$programming_language = ( 'PHP' === $language ) ? 'cool' : 'meh'; 

// Favor pre-increment/decrement over post-increment/decrement
// for stand-alone statements.

// DO
--$a;

// DON'T
$a--;
 • Database – Database coderingsstandaarden geven instructies voor het uitvoeren van database queries en het formatteren van SQL statements.
 • Aanvullende aanbevelingen – Aanvullende aanbevelingen bevatten standaarden zoals het gebruik van zelfverklarende flagwaarden voor functieargumenten, slimme code, closures (anonieme functies), regular expressions, shell-commando’s en instructies om extract() te vermijden.

WordPress inline documentatiestandaarden voor PHP code

Naast de bovenstaande richtlijnen biedt WordPress inline documentatiestandaarden voor PHP code. WordPress gebruikt een aangepast documentatieschema dat is geïnspireerd op de PHPDoc syntaxis, een evoluerende standaard voor het leveren van documentatie bij PH code die wordt onderhouden door phpDocumentor. Deze standaarden stroomlijnen het genereren van externe documentatie en dragen bij aan de bredere WordPress dev community door het bevorderen van een gedeeld begrip van codebase structuren.

PHP documentatie in WordPress verschijnt meestal als opgemaakte blokken of inline commentaar. Documenteer het volgende in WordPress bestanden:

 • Functies en class-methods
 • Klassen
 • Klassen members, inclusief properties en constants
 • Requires en includes
 • Hooks (acties en filters)
 • Inline comments
 • Bestandsheaders
 • Constanten

HTML en CSS standaarden in WordPress

WordPress thema’s en plugins houden zich aan strikte HTML coderingsstandaarden om consistentie, toegankelijkheid en onderhoudbaarheid te garanderen. De richtlijnen benadrukken semantische opmaak en moedigen developers aan om HTML elementen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Deze praktijk verbetert de structuur van de inhoud en verbetert de prestaties van zoekmachineoptimalisatie (SEO). Daarnaast wordt je aangemoedigd om je HTML te valideren om compatibiliteit tussen browsers te garanderen.

HTML codestandaarden bieden richtlijnen voor:

 • Validatie – Je moet al je HTML pagina’s valideren met de W3C-validator om ervoor te zorgen dat je markup goed is geformatteerd.
 • Zelfsluitende elementen – De voorwaartse schuine streep in zelfsluitende elementen moet worden voorafgegaan door een spatie.
<!-- DO -->
<br />

<!-- DON'T –>
<br/>
 • Attributen en tags – Alle attributen en tags moeten in kleine letters zijn. Bovendien moeten attribuutwaarden alleen in kleine letters worden geschreven als ze voor machine-interpretatie zijn. Als je voor mensen schrijft, gebruik dan het juiste titelhoofdlettergebruik.
<!-- DO -->
<a href="http://example.com/" title="Link Description">Descriptive text</a>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

<!-- DON'T -->
<a HREF="http://example.com/" TITLE="link description">Click here</a>
 • Aanhalingstekens – Alle attributen moeten een waarde hebben en moeten enkele of dubbele aanhalingstekens gebruiken. Als de waarden niet worden aangehaald, kan dat leiden tot beveiligingsproblemen.
<!-- DO -->
<input type="text" name="email" disabled="disabled" />
<input type='text' name='email' disabled='disabled' />

<!-- DON'T -->
<input type=text name=email disabled>
 • Inspringen – De HTML inspringing moet altijd de logische structuur weerspiegelen. Als je PHP en HTML mengt, laat de PHP blokken dan inspringen zodat ze overeenkomen met de omringende HTML code.
<!-- DO -->
<?php if ( ! have_articles() ) : ?>
<div class="article">
  <h1 class="article-title">Not Found</h1>
  <div class="article-content">
    <p>No results were found.</p>
    <?php get_error_msg(); ?>
  </div>
</div>
<?php endif; ?>

<!-- DON'T -->
<?php if ( ! have_articles() ) : ?>
<div class="article">
<h1 class="article-title">Not Found</h1>
<div class="article-content">
<p>No results were found.</p>
<?php get_error_msg(); ?>
</div>
</div>
<?php endif; ?>

Naast deze HTML standaarden helpen de CSS standaarden van WordPress je om schone, modulaire en responsieve stylesheets te maken. Ze vormen een basislijn voor samenwerking en beoordeling, van kerncode tot thema’s en plugins. Deze richtlijnen helpen ervoor te zorgen dat je code leesbaar, consistent en zinvol is.

WordPress CSS code standaarden benadrukken het gebruik van specifieke klassen voor elementen, waardoor een consistente en georganiseerde structuur wordt bevorderd. Specifiek beschrijven ze standaarden voor:

 • Structuur:
/* DO 
Each selector should be on its own line ending with 
a comma or curly brace. The closing brace should occupy 
the same indentation level as the opening selector. */
#selector-1,
#selector-2 {
  property: value;
}
 • Selectors:
/* DO 
Use lowercase and separate words using hyphens.
Use double quotes around values for attribute selectors.
Avoid overqualified selectors, such as div.container. */
#contact-form {
  property: value;
}
input[type="text"] {
  property: value;
}
 • Properties (volgorde en vender prefixes):
/* Append properties with a colon and a space. 
Properties should be lowercase — except font names 
snd vendor-specific properties — and use shorthand. */
#selector {
  property: value;
}
 • Waarden:
/* Add a space before the value and a semicolon after.
Use double quotes.
0 values should not have units.
Use a leading zero for decimal values.
Delineate multiple comma-separated values for 
a single property with a space or new line. */
#contact-form {
  font-family: "Helvetica Neue", sans-serif;
  opacity: 0.9;
  box-shadow:
    0 0 0 1px #5b9dd9,
    0 0 2px 1px rgba(20, 120, 170, 0.9);
}
 • Media queries:
/* Rules set for media queries should be indented one level in.
Keep media queries grouped by media at the bottom of the stylesheet. */
@media all and (max-width: 1024px) and (min-width: 780px) {
  $selector {
    property: value;
  }    
}
 • Comments:

Sinds de start in 2003 zijn de WordPress coderingsstandaarden voor HTML en CSS afgestemd op de richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C) voor HTML en CSS. De W3C standaarden benadrukken de integratie van responsieve ontwerpprincipes en semantische markup en hebben de ontwikkeling van thema’s en plugins beïnvloed, te beginnen met de release van HTML5 en CSS3.

Deze toepassing van de W3C richtlijnen zorgt ervoor dat WordPress websites voldoen aan de wereldwijde webstandaarden, waardoor de interoperabiliteit en gebruikerservaring worden verbeterd en de toewijding wordt weerspiegeld om actueel, veilig en compatibel te blijven binnen het bredere web ecosysteem.

Het naleven van deze richtlijnen in WordPress benadrukt de controle van de HTML kwaliteit met de W3C HTML markup validator.

Deze HTML en CSS standaarden zorgen voor een visueel aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke en efficiënte presentatie van WordPress websites op verschillende platforms. Ze ondersteunen een naadloze gebruikerservaring en vergemakkelijken de samenwerking tussen ontwikkelaars die werken aan verschillende aspecten van het WordPress ecosysteem.

JavaScript coderingsstandaarden in WordPress

De WordPress coderingsstandaarden bieden ook richtlijnen voor het opmaken en stylen van JavaScript code voor thema’s en plugins. Daarnaast helpen deze standaarden om codeconsistentie te bevorderen naast PHP, HTML en CSS code.

De WordPress JavaScript codeerstandaarden zijn gebaseerd op de jQuery JavaScript Style Guide, die in 2012 verscheen als een uitgebreide set codeerconventies die de code consistentie en leesbaarheid verbetert. In eerste instantie was deze specifiek gericht op jQuery projecten, maar het succes heeft geleid tot een wijdverspreide toepassing buiten het framework.

Hoewel de jQuery richtlijnen de WordPress standaarden informeren, zijn er enkele opmerkelijke verschillen voor WordPress ontwikkeling:

 • WordPress gebruikt enkele aanhalingstekens voor string declaraties.
 • Case statements worden ingesprongen binnen switch blokken.
 • Functie-inhoud wordt consequent ingesprongen, inclusief volledige afsluitwrappers.
 • Sommige witruimte regels verschillen om aan te sluiten bij PHP WordPress standaarden, zoals het gebruik van tabs of inspringen.
 • jQuery’s harde limiet van 100 karakters wordt weliswaar aangemoedigd, maar niet strikt gehandhaafd.

WordPress JavaScript codeerstandaarden beslaan de volgende gebieden:

 • Code refactoring.
 • Codeafstand, inclusief objectdeclaraties, arrays en functie-calls:
// Object declarations
// DO
var obj = {
  name: 'John',
  age: 27,
  height: 179
}

// DON'T
var obj = {
  name: 'John', age: 27,
  height: 179
}

// Arrays and function calls
// Include extra spaces around elements and arguments.
array = [ 1, 2 ];
foo( arg1, arg2 );
 • Gebruik van puntkomma’s:
// Always use semicolons
array = [ 1, 2 ];
 • Indentatie en regeleinden, inclusief blokken en accolades, declarations van meerdere regels en aaneengeschakelde method-calls:
// Use tabs for indentation
( function ( $ ) {
  // Expressions indented
  function doSomething() {
    // Expressions indented
  }
} )( jQuery );

// if, else, for, while, and try blocks should span multiple lines
if ( condition ) {
  // Expressions
} else if ( ( condition && condition ) || condition ) {
  // Expressions
} else {
  // Expressions
}

// Line breaks must occur after an operator if the statement
// is too long to fit on one line.
var html = '<p>The sum of ' + a + ' and ' + b + ' plus ' + c +
  ' is ' + ( a + b + c ) + '</p>';
/* If a chain of method calls is too long to fit on a single line, 
  use one call per line. The first call should be on a separate line from
  the object on which the methods are called. */
elements
  .addClass( 'foo' )
  .children()
    .html( 'hello' )
  .end()
  .appendTo( 'body' );
 • Declarations en globals, inclusief het declareren van variabelen met const en let, het declareren van variabelen met var, globals en gemeenschappelijke bibliotheken.
 • Naamgevingsconventies zoals afkortingen en acroniemen, klassedefinities en constanten:
// Abbreviations must be written in camelCase.
// All letters of acronyms should be capitalized.
const userId = 1;
const currentDOMDocument = window.document;

// Class definition must use UpperCamelCaseConvention.
class Human {
  ...
}

// Constants should use SCREAMING_SNAKE_CASE convention.
const SESSION_DURATION = 60
 • Equality:
// Use strict equality/inequality checks (=== and !==)
// instead of abstract checks (== and !=).
if ( name === "John" ) {
  ...
}
if ( result !== false ) {
  ...
}

// Also, with negation:
if !( result === false ) {
  ...
}
 • Strings:
// Use single-quotes for string literals.
  var myString = 'Hello world!'
 • Chain declarations:
// Use a break for each case other than default.
// Indent case statements one tab within the switch.
switch ( event.keyCode ) {
  // ENTER and SPACE both trigger x()
  case $.ui.keyCode.ENTER:
  case $.ui.keyCode.SPACE:
    x();
    break;
  case $.ui.keyCode.ESCAPE:
    y();
    break;
  default:
    z();
}

Daarnaast beschrijven de WordPress coderingsstandaarden verschillende best practices voor het schrijven van JavaScript code.

Net als bij PHP biedt WordPress inline documentatiestandaarden voor JavaScript code. Deze inline standaarden, die ofwel opgemaakte blokken documentatie of inline commentaar zijn, volgen de JSDoc 3 standaard voor inline JavaScript documentatie. Inline standaarden hebben betrekking op functies, klassemethoden, objecten, afsluitingen, objecteigenschappen, gebeurtenissen en bestandsheaders.

Hoe zorg je voor toegankelijkheid bij het ontwikkelen van WordPress

Toegankelijkheidsstandaarden zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat digitale content, inclusief websites gebouwd op platformen zoals WordPress, bruikbaar is voor mensen met alle capaciteiten. Door de toegankelijkheidsstandaarden van het W3C te gebruiken, zorg je ervoor dat websites die met WordPress zijn gemaakt, inclusief en toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

De toegankelijkheidsrichtlijnen van het W3C, in het bijzonder de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), bieden een uitgebreid kader om webcontent toegankelijker te maken. WordPress erkent het belang van inclusiviteit en heeft deze richtlijnen opgenomen in de kernfuncties.

De WCAG meet bijvoorbeeld de naleving van de Europese toegankelijkheidswet, die vanaf juni 2025 van toepassing zal zijn op veel organisaties in de EU.

Om tegemoet te komen aan uiteenlopende behoeften, moeten functies en ontwerpprincipes zoals compatibiliteit met schermlezers, toetsenbordnavigatie en tekstalternatieven voor niet-tekstuele inhoud worden geïmplementeerd.

Zorgen voor toegankelijkheid in WordPress is niet alleen een kwestie van naleving. Het is een verplichting om iedereen gelijke toegang te geven tot informatie en diensten. Door je te houden aan de W3C richtlijnen worden WordPress websites toegankelijker en gebruiksvriendelijker, wat een meer inclusieve online omgeving bevordert.

Enkele praktische voorbeelden van het implementeren van toegankelijkheidsfuncties in je thema’s en plugins zijn de volgende:

 • Gebruik semantische HTML – Zorg voor het juiste gebruik van semantische HTML-tags. Gebruik bijvoorbeeld <nav> voor navigatiemenu’s, <header> voor site-headers en <main> voor hoofdinhoud. Deze tags helpen schermlezers en andere ondersteunende technologieën de structuur van de pagina te begrijpen.
 • Voeg tekstalternatieven toe voor afbeeldingen, video en audio-inhoud – Geef beschrijvende alt-tekst voor afbeeldingen om hun betekenis over te brengen aan gebruikers die ze niet kunnen zien. Voeg in WordPress beschrijvende alt attributen toe aan de mediabibliotheek wanneer je afbeeldingen toevoegt. Neem bijschriften en transcripties op voor video’s en geef tekstalternatieven voor audio-inhoud om ervoor te zorgen dat dove of slechthorende gebruikers toegang hebben tot de informatie.
 • Bouw met een responsief ontwerp in gedachten – Zorg ervoor dat je thema of plugin responsief is en zich goed aanpast aan verschillende schermformaten. Deze aanpak komt ten goede aan gebruikers met verschillende apparaten en zorgt voor een consistente ervaring op verschillende platforms.
 • Ontwerp toegankelijke formulieren – Geef duidelijke labels en instructies voor formuliervelden. Gebruik de juiste invoertypes, zoals e-mail of telefoon, om het juiste toetsenbord te activeren op mobiele apparaten en ondersteunende technologieën.
 • Gebruik toetsenbordnavigatie – Zorg ervoor dat alle interactieve elementen navigeerbaar zijn met een toetsenbord. Gebruikers moeten door links, knoppen en formuliervelden kunnen bladeren. Test en verbeter de toegankelijkheid van het toetsenbord door te voorkomen dat interacties alleen met de muis worden uitgevoerd.

Tools voor het naleven van de WordPress coderingsstandaarden

Er zijn veel code-snuffelprogramma’s beschikbaar die je kunnen helpen om je te houden aan de hierboven beschreven coderingsstandaarden van het platform. Laten we eens een paar van de validatietools bekijken die je kunt gebruiken om te controleren of de coderingsstandaarden van WordPress worden nageleefd.

PHP_CodeSniffer

De PHP_CodeSniffer scant je PHP codebase om afwijkingen van de vastgestelde normen op te sporen. Het maakt schonere, efficiëntere code mogelijk door codeerfouten en stijlverschillen aan te wijzen. Dit leidt tot betere prestaties van WordPress websites en zorgt voor naadloze compatibiliteit met toekomstige updates en plugins.

W3 Org’s CSS Validation Service

De CSS Validation Service van W3 Org scant CSS stylesheets en identificeert en corrigeert potentiële fouten die optimale prestaties van de site in de weg kunnen staan. Het speelt een cruciale rol in het handhaven van consistentie en naleving van de W3C-standaarden en garandeert een soepele gebruikerservaring op verschillende apparaten. Als resultaat zien websites verbeterde laadtijden en voldoen ze aan de strenge CSS coderingsstandaarden die WordPress heeft ingesteld.

JSHint

JSHint analyseert JavaScript code en identificeert potentiële fouten, inconsistenties in stijl en naleving van best practices. Het helpt je om schonere, efficiëntere code te schrijven, waardoor uiteindelijk de prestaties van de website worden geoptimaliseerd. De scherpe focus op WordPress coderingsstandaarden zorgt ervoor dat JavaScript code naadloos integreert met de algehele architectuur van WordPress, waardoor je een samenhangende en gestandaardiseerde codeeromgeving behoudt.

WebAIM Contrast Checker

Met de Contrast Checker van WebAIM kun je de toegankelijkheid van je WordPress websites beoordelen en verbeteren. Deze tool vereenvoudigt het vaak complexe proces van het bereiken van een optimaal kleurcontrast om de toegankelijkheid te bevorderen. Met behulp van de real-time feedback van de contrast checker kun je gebieden identificeren waar je de leesbaarheid en leesbaarheid van tekst voor alle bezoekers kunt verbeteren.

Samenvatting

Coderingsstandaarden vormen de ruggengraat van efficiënte en gezamenlijke softwareontwikkeling. Ze zorgen voor consistentie en leesbaarheid in code, stroomlijnen het codeerproces, verbeteren de onderhoudbaarheid en vergemakkelijken teamwerk. Voor WordPress ontwikkelaars is het naleven van coderingsstandaarden cruciaal voor het maken van robuuste en schaalbare websites.

Kinsta kan helpen bij je inspanningen om aan deze standaarden te voldoen door ontwikkelomgevingen te ondersteunen waarmee je je op je werk kunt richten. Met onze eigen op Docker gebaseerde DevKinsta suite kun je WordPress sites ontwerpen en ontwikkelen op je lokale machine en vervolgens naadloos deployen naar je productieomgevingen. Combineer DevKinsta met onze Managed WordPress Hosting en je kunt meer tijd besteden aan je code en minder tijd aan het configureren van webservers.

Steve Bonisteel Kinsta

Steve Bonisteel is a Technical Editor at Kinsta who began his writing career as a print journalist, chasing ambulances and fire trucks. He has been covering Internet-related technology since the late 1990s.