Bijgewerkt op 1 december 2021

Bedankt voor uw deelname aan het Kinsta Affiliate Program (het “Programma“)! LEES DEZE VOORWAARDEN VAN HET AFFILIATE PROGRAM AANDACHTIG DOOR. Door u in te schrijven voor het Programma gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, schrijf u dan niet in voor het Programma.

1. Inleiding

 1. Deze Voorwaarden van het Affiliate Program (“Overeenkomst” of “Voorwaarden“) zijn een wettelijke overeenkomst tussen (a) de deelnemer aan het Affiliate Program (de “Affiliate“, “u” of “uw“), en (b) Kinsta Inc. (“Kinsta“, “wij“, “ons” of “onze“), de eigenaar en beheerder van beheerde WordPress-hostingservices, -software en -ondersteuning via onze MyKinsta-applicatie, -website en andere gerelateerde toepassingen, services en personeel (gezamenlijk de “Services“).
 2. U verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord (a) dat u de volledige macht en bevoegdheid hebt om deze Voorwaarden aan te gaan en uit te voeren, of (b) als u zich bij het Programma aansluit namens een organisatie, entiteit of groep, dat u gemachtigd bent om deze Voorwaarden namens een dergelijke organisatie, entiteit of groep te aanvaarden.
 3. Updates van de Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Als we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden, zullen we deze wijzigingen bekendmaken door de datum bovenaan deze Voorwaarden te herzien. Als u uw deelname aan het Programma na eventuele wijzigingen voortzet, houdt dat in dat u deze wijzigingen accepteert. Lees deze Voorwaarden regelmatig door en controleer of er updates zijn.

2. In aanmerking komen en Inschrijving

 1. Kinsta kan elke aanvraag voor lidmaatschap van het Programma goedkeuren of weigeren om welke wettige reden dan ook of zonder reden.
 2. U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn, of een hogere minimumleeftijd in het rechtsgebied waar u woont, om u te kunnen inschrijven voor een Programma-account (een “Account“).
 3. U komt niet in aanmerking voor het Programma als (a) u zich bevindt in, onder de controle bent van of een staatsburger of inwoner bent van een land waaraan de Verenigde Staten een embargo hebben opgelegd voor goederen of services, waaronder Iran, Syrië, Cuba en Noord-Korea, of (b) u onderworpen bent aan economische of andere sancties van de Verenigde Staten, de Europese Unie, de Verenigde Naties of enige andere regering of internationale instantie.
 4. Door u aan te melden voor het Programma gaat u akkoord met (a) het verstrekken van nauwkeurige, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie; (b) het onderhouden en onmiddellijk bijwerken van uw informatie in geval van wijzigingen; (c) het handhaven van de veiligheid van uw Account door uw wachtwoord te beschermen en de toegang tot uw Account te beperken; (d) het onmiddellijk op de hoogte stellen van Kinsta als u veiligheidsinbreuken of ongeoorloofde toegang met betrekking tot uw Account, de Services of het Programma ontdekt of anderszins vermoedt; en (e) het nemen van verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account en het accepteren van alle risico’s van geoorloofde en ongeoorloofde toegang tot uw Account.
 5. Als er een geschil is over het eigendom van een Account, behouden wij ons het recht voor om het eigendom van de Account te onderzoeken en vast te stellen op basis van ons redelijke oordeel.

3. Affiliate Websites

 1. De websites van de Affiliate waarvan de Affiliate Kinsta en de Services (gezamenlijk de “Affiliate Websites“) promoot, mogen geen (a) inbreuk maken op enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, vertrouwelijkheid, moreel of privacyrecht, of enig ander eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht; (b) inbreuk maken op of de schending bevorderen van enige wet; (c) lasterlijk, frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk zijn; (d) spam, phishing-pogingen, “kettingbrieven”, “piramidespelen” of soortgelijke onethische marketing of reclame vormen; (e) pornografisch, vulgair, uitbuitend zijn voor kinderen, of anderszins obsceen zijn; (f) producten, services of ander materiaal bevatten die seksueel-getint zijn, of (g) geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade tegen een individu of een groep stimuleren.
 2. Affiliate is volledig verantwoordelijk voor en behoudt alle rechten en eigendom van zijn Affiliate Websites. De Affiliate erkent en stemt ermee in dat Kinsta (a) geen verplichting heeft om Affiliate Websites op enigerlei wijze te controleren, te valideren, te corrigeren of bij te werken, en (b) uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid afwijst die voortvloeit uit de Affiliate Websites.

4. Verantwoordelijkheden & Beperkingen van Affiliate

 1. Affiliate dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, consumentenbescherming, reclame, anti-omkoping, exportcontrole en wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.
 2. De Affiliate stemt ermee in Kinsta onmiddellijk te helpen bij de naleving van alle toepasselijke wetten, met inbegrip van de verzoeken van de betrokkenen die Kinsta mogelijk ontvangt van personen die door de Affiliate naar Kinsta zijn doorverwezen. Affiliate stemt er verder mee in Kinsta onmiddellijk bij te staan bij de naleving van alle verplichtingen om samen te werken met de toezichthoudende autoriteiten in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.
 3. Affiliate zal alleen potentiële klanten naar Kinsta verwijzen die (a) geldige contactgegevens hebben verstrekt; (b) geen bots zijn, niet vals, onrechtmatig of anderszins frauduleus zijn; en (c) voldoen aan de voorwaarden die in de Servicevoorwaarden van Kinsta worden gesteld om in aanmerking te komen (https://kinsta.com/legal/terms-service/).
 4. Reclame van Affiliate
   1. Met inachtneming van de in deze Voorwaarden uiteengezette beperkingen is de Affiliate verantwoordelijk voor de inhoud, de communicatie en het materiaal, inclusief de vorm en het formaat ervan, die door de Affiliate worden gebruikt om Kinsta of de Services in verband met het Programma te promoten (“Promotionele Content“). De Affiliate zal geen enkel eigendom van Kinsta (zoals hieronder gedefinieerd), met inbegrip van de handelsmerken, logo’s, banners en afbeeldingen van Kinsta, wijzigen, aanpassen, kopiëren of imiteren wanneer hij een van de eigendommen van Kinsta in of als onderdeel van de Promotionele Content gebruikt. Erkende versies van het eigendom van Kinsta die kunnen worden gebruikt in Promotionele Content zijn beschikbaar in de Account van Affiliate op https://affiliate.kinsta.com/materials en op de website van Kinsta https://kinsta.com/press. De Affiliate kan ook terecht op https://kinsta.com/help/multilingual-support/#affiliate-languages-support of https://kinsta.com/affiliates/ voor ondersteuning met betrekking tot de promotionele activiteit van de Affiliate.
   2. De Affiliate zal de instructies van Kinsta om de Promotionele Content te wijzigen of te verwijderen onmiddellijk opvolgen.
   3. Promotionele Content zal een bekendmaking bevatten dat Affiliate lid is van het Programma en een marketingrelatie heeft met Kinsta. De Affiliate zal zijn relatie met Kinsta niet verbergen of zijn deelname aan het Programma op geen enkele manier verhullen; evenmin zal de Affiliate aangeven of impliceren dat hij een partner, werknemer of andere vertegenwoordiger van Kinsta is.
 5. Gedragscode van de Affiliate: De Affiliate zal zich houden aan de hoogste normen van ethiek en professionaliteit. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, zal Affiliate en/of uw Promotionele Content in verband met het Programma:
  1. De Services op geen enkele manier verkeerd voorstellen, met inbegrip van de prijzen, plannen, kortingen of functionaliteit;
  2. Geen garanties, waarborgen, prikkels, beloningen of schadeloosstellingen aanbieden of verstrekken, behalve zoals uiteengezet in de Kinsta Inc. Servicevoorwaarden of indien schriftelijk goedgekeurd door Kinsta;
  3. Kinsta en haar vertegenwoordigers, de Services of het Programma niet in discrediet brengen;
  4. Geen gebruik maken van illegale methodes of spam voor reclamedoeleinden;
  5. Niet concurreren of zich bemoeien met de directe reclame-inspanningen van Kinsta. Van tijd tot tijd kan Kinsta kiezen voor directe online reclame. De Affiliate zal geen advertenties plaatsen die gericht zijn op de handelsmerken en servicemerken van Kinsta of advertenties plaatsen die op enigerlei wijze de handelsmerken of servicemerken van Kinsta adverteren of weergeven. Dit betekent onder andere dat de Affiliate niet zal (met betrekking tot online reclame, met inbegrip van maar niet beperkt tot Pay per Click of Pay per Impression campagnes) geen trefwoorden of zinnen gebruiken die handelsmerken, servicemerken, geregistreerde handelsmerken of geregistreerde URL’s van Kinsta bevatten, of variaties, afkortingen of spelfouten daarvan.
  6. Stuur verkeer door naar Kinsta via pay to read, pay to click, banner exchanges, click exchanges, PPC-advertenties, pop-up/under, persberichten of vergelijkbare methoden. Verwijzingen moeten worden gemaakt op basis van originele inhoud die wordt gehost op de Affiliate-websites, van originele video-inhoud die wordt gehost op videohostingplatforms van derden, of van directe professionele verwijzingen door de Affiliate naar hun professionele netwerk;
  7. Met behulp van iframes of andere technieken of technologieën om de Affiliates tracking cookie toe te voegen aan een verwijzing op een andere manier dan doorklikken;
  8. Het gebruik van link cloaking, of maskerende technieken of technologieën, met als doel Kinsta te promoten op websites en/of netwerken die niet expliciet vermeld zijn in uw Account;
  9. Kinsta.com, “Kinsta”, de logo’s of handelsnamen van Kinsta, of elke variatie, afkorting of spelfouten daarvan weergeven in een URL, domeinnaam, sociale-mediaprofiel of een andere online of offline aanwezigheid.
  10. Links plaatsen naar Kinsta of op enigerlei wijze verwijzen naar Kinsta op coupon websites;
  11. Stimulerende programma’s of business opportunity sites gebruiken;
  12. Zelfverwijzen of op doorverwijzen naar uzelf op welke manier dan ook. Dit omvat het doorverwijzen van een verrichting of website waarin de Affiliate een controlerend, eigendomsrechtelijk of billijk belang heeft. Elke doorverwijzing waarbij de betaling wordt gedaan in de vorm van een betaling die wordt gecontroleerd door of behoort tot de Affiliate wordt beschouwd als een schending van deze Voorwaarden.

5. Affiliatecommissies

 1. Affiliates referrals worden gedaan via een van de volgende affiliatemechanismen:
  1. Het plaatsen van een hyperlink op de toepasselijke Affiliate Websites, in een door Kinsta goedgekeurde format, die een potentiële Kinsta-klant doorverwijst naar de Kinsta website (de “Affiliate link“). Volgens dit verwijzingsmechanisme is een “Doorverwezen Klant” een potentiële Kinsta klant die op een Affiliate link klikt, zich registreert voor een Kinsta account en een Servicepakket selecteert.
  2. Hun Affiliate ID invoeren bij het overzetten van een site onder hun bedrijf in MyKinsta naar het account van het nieuwe bedrijf. Volgens dit affiliatemechanisme is een “Doorverwezen Klant” een potentiële Kinsta klant die zich registreert voor een Kinsta account door een siteoverdracht te accepteren en een servicepakket selecteert.
 2. Kinsta behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, Doorverwezen Klanten te deactiveren en uit het Programma te verwijderen als zij geen actief Serviceplan hebben onderhouden of op een andere manier de Servicevoorwaarden schenden.
 3. Affiliate komt in aanmerking voor eenmalige en/of terugkerende verwijzingsbetalingen van Kinsta (“Commissie“) onder de volgende voorwaarden:
  1. De doorverwezen Klant is nooit eerder klant van Kinsta geweest;
  2. De Doorverwezen Klant heeft de betaling van de Services (de “Vergoeding“) aan Kinsta gedaan;
  3. De Account van de Affiliate is actief op het moment dat de Doorverwezen Klant zijn Kosten aan Kinsta betaalt; en
  4. Kinsta heeft alle gevraagde belastingdocumenten (bijv. formulier W-9) ontvangen van Affiliate.
 4. Het bedrag en de berekeningsmethode van de commissies wordt door Kinsta naar eigen goeddunken vastgesteld en kan worden gewijzigd. De bedragen en de berekeningsmethode van de Commissie, en de updates daarvan, zijn beschikbaar op https://kinsta.com/affiliates/ en https://kinsta.com/knowledgebase/recurring-commissions/.
 5. De commissies worden berekend op basis van de werkelijk door de Doorverwezen Klant betaalde Kosten, exclusief eventuele belastingen (zoals belasting op de toegevoegde waarde, omzetbelasting, belasting op goederen en diensten, etc.), heffingen of rechten die door de Doorverwezen Klant verschuldigd zijn. Indien de Doorverwezen Klant een korting heeft ontvangen, wordt de Commissie berekend op basis van de geactualiseerde Kosten. Eenmalige of te hoge kosten en add-on abonnementen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de Commissies. Indien de Kosten om welke reden dan ook aan een Doorverwezen Klant worden terugbetaald, kan Kinsta deze bedragen verrekenen met de toekomstige Commissies van de Affiliate.
 6. Per doorverwezen klant wordt er slechts aan één affiliate een commissie uitbetaald. Indien er een geschil is over de vraag welke affiliate de commissie ontvangt, zal Kinsta naar eigen inzicht bepalen welke affiliate de commissie ontvangt. Deze beslissing van Kinsta is definitief.
 7. Wanneer een potentiële Kinsta klant zich registreert voor een Kinsta account door een uitnodiging voor siteoverdracht met een Affiliate-ID te accepteren, maar ook op een Affiliate-link van een andere Affiliate heeft geklikt, vervangt de Affiliate ID die is gekoppeld aan de Site overdracht de Affiliate ID die is gekoppeld aan de Partnerlink.
 8. Wanneer een potentiële Kinsta-klant op een Affiliate-link klikt, zal een tracking cookie worden opgeslagen in de webbrowser die de potentiële Kinsta-klant gebruikt op het moment dat hij op de Affiliate-link klikt. De tracking cookie heeft een geldigheidsduur van 60 dagen. Als de potentiële Kinsta klant gedurende die 60 dagen op een andere Affiliate link klikt terwijl hij dezelfde webbrowser gebruikt, wordt er een nieuwe cookie geplaatst die de oorspronkelijke cookie zal overschrijven. Nadat 60 dagen zijn verstreken sinds de laatste cookie is ingesteld, verloopt deze en wordt er een nieuwe cookie geplaatst als de potentiële Kinsta klant op een Affiliate link klikt. Tracking cookies worden opgeslagen door individuele webbrowsers. Als een potentiële Kinsta-klant op verschillende Affiliate-links klikt met behulp van verschillende webbrowsers, zal elke webbrowser een tracking cookie opslaan die gekoppeld is aan de Affiliate-link die in die webbrowser werd geopend. Bij het aanmelden wordt de verwezen klant toegewezen aan de Affiliate waarvan de Affiliate-link wordt geïdentificeerd door de tracking cookie die is opgeslagen door de webbrowser die de verwezen klant gebruikte om zich aan te melden.
 9. Kinsta is niet verantwoordelijk voor het bijhouden van cookies die opzettelijk of onopzettelijk zijn verwijderd. Er wordt geen Commissie betaald voor trackingfouten van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele trackingfouten die worden veroorzaakt door het bewerken, maskeren of knoeien met een Affiliate Link.
 10. Commissies worden betaald via PayPal of een andere door Kinsta geselecteerde betalingsmethode. Kinsta is niet verantwoordelijk voor eventuele transactiekosten die door PayPal of een andere betalingsprovider in rekening worden gebracht.
 11. Commissies worden alleen betaald wanneer het saldo van alle verschuldigde Commissies meer dan $50,00 bedraagt.
 12. Kinsta is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of foutieve betalingen van de Commissie.
 13. U bent als enige verantwoordelijk voor alle fiscale verplichtingen die verschuldigd zijn aan alle belastingdiensten die voortvloeien uit of in verband staan met uw deelname aan ons Programma. Kinsta zal geen enkele belasting van welke aard dan ook inhouden op uw Commissies.

6. Beëindiging.

 1. Kinsta kan naar eigen goeddunken het Programma, deze Overeenkomst en/of uw Account te allen tijde zonder formele kennisgeving beëindigen en Affiliate kan deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan Kinsta (gezamenlijk, “Beëindiging“).
 2. Bij beëindiging zal (a) de Affiliate (i) onmiddellijk alle gebruik van het eigendom van Kinsta, met inbegrip van de logo’s, merken, banners, afbeeldingen, inhoud, handelsmerken en software van Kinsta staken, (ii) alle Promotionele Content verwijderen en teruggeven of vernietigen, en (b) zal Kinsta geen verdere verplichtingen hebben tegenover de Affiliate onder deze Overeenkomst, met inbegrip van de betaling van eventuele hangende of eerder verdiende Commissies.
 3. Bij beëindiging, afloop, stopzetting of opschorting van deze Voorwaarden of het Programma, zal elke bepaling die, om de bedoeling ervan goed uit te voeren, ook na beëindiging, afloop, stopzetting of opschorting van deze Voorwaarden of het Programma blijven bestaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de paragrafen 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 en 15.

7. Eigendom van Kinsta

 1. De Services en het Programma en alle bijbehorende eigendomsrechten, zijn het exclusieve eigendom van Kinsta. Zonder beperking van het algemene karakter van het voorgaande, alle rechten, titels en belangen in en op de Services en het Programma, met inbegrip van alle servers, illustraties, afbeeldingen, website-templates en widgets, literair werk, bron- en objectcode, computercode (inclusief html), applicaties, audio, muziek, video en andere media, ontwerpen, animaties, interfaces, documentatie, afgeleiden en versies daarvan, het uiterlijk, het gevoel en indeling van de Services en het Programma, methoden, producten, algoritmen, gegevens, interactieve kenmerken en objecten, reclame- en acquisitie-instrumenten en -methoden, uitvindingen, handelsgeheimen, logo’s, domeinen, aangepaste URL’s, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en andere eigendomsidentificaties, al dan niet geregistreerd en/of in staat om geregistreerd te worden, en alle afgeleiden daarvan (gezamenlijk “Eigendom van Kinsta“) zijn eigendom van en/of gelicentieerd aan Kinsta.
 2. Affiliate zal geen aanspraak maken op Eigendom van Kinsta en zal geen actie ondernemen of nalaten in afwijking van de rechten op Eigendom van Kinsta, noch gedurende de looptijd van deze Overeenkomst noch daarna.

8. Inzendingen

 1. Wij staan open voor vragen, opmerkingen, inzendingen en ideeën over Kinsta en ons programma (“Inzendingen“). Als u een Inzending doet, al dan niet per e-mail, gaat u ermee akkoord dat deze niet-vertrouwelijk is (tenzij we schriftelijk anders aangeven) en dat deze het exclusieve eigendom van Kinsta wordt.
 2. Kinsta is eigenaar van de exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en heeft het recht om de Inzendingen onbeperkt te gebruiken en te verspreiden voor elk doel, commercieel of anderszins. U gaat ermee akkoord dat Kinsta niet verplicht is om u erkenning of compensatie te geven in ruil voor Inzendingen.

9. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die aan Affiliate wordt verstrekt met betrekking tot het Kinsta, klanten, leveranciers, software, technologie of financiële conditie, of enige andere informatie die door Kinsta als vertrouwelijk wordt aangemerkt (gezamenlijk de “Vertrouwelijke Informatie“) is een waardevol bezit dat Kinsta in vertrouwen wenst te behouden. Affiliate zal alle Vertrouwelijke Informatie die is verstrekt aan of verkregen door Affiliate vertrouwelijk houden en ervoor zorgen dat haar werknemers en onderaannemers deze vertrouwelijk houden en zal deze informatie, of enig deel daarvan, niet direct of indirect bekendmaken of onthullen aan enige persoon of personen, of gebruik maken van dergelijke Vertrouwelijke Informatie (anders dan bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst), zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kinsta.

10. Relatie tussen de partijen

De relatie tussen u en Kinsta is uitsluitend die van onafhankelijke contractpartijen. Niets in deze Overeenkomst creëert een agentschap, joint venture, partnerschap, franchise of andere vorm van joint venture, dienstverband of fiduciaire relatie tussen ons. Kinsta, noch u hebben een expliciet of impliciet recht of bevoegdheid om namens of in naam van de andere partij verplichtingen aan te gaan of te creëren of om de andere partij te binden aan een contract, overeenkomst of verbintenis met een derde partij. 

11. Controle en inspectie

Kinsta behoudt zich het recht voor om bij de Affiliate informatie, documenten, gegevens en andere materialen met betrekking tot de Affiliate Websites en Promotionele Content op te vragen. De Affiliate is verplicht om Kinsta op verzoek volledige, nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en gedetailleerde informatie te verstrekken.

12. Beperking van aansprakelijkheid

 1. NOCH KINSTA, HAAR EIGENAREN, WERKNEMERS, BESTUURSLEDEN, DIRECTEUREN, AGENTEN, AANNEMERS, AANGESLOTEN PERSONEN, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE SERVICES OF HET PROGRAMMA ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDIGE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE INKOMSTEN OF WINST, OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE MATERIE, EN OF KINSTA AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS ALS EEN BEPERKTE REMEDIE DIE HIER IS UITEENGEZET, NIET BLIJKT TE HEBBEN VOLDAAN AAN HET ESSENTIËLE DOEL ERVAN.
 2. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN KINSTA DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VOORWAARDEN HET BEDRAG VAN UW VERDIENDE EN ONBETAALDE COMMISSIES OVERSCHRIJDEN.
 3. DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE DIE HIERBOVEN ZIJN UITEENGEZET, ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN KINSTA EN U.

13. Schadeloosstelling

 1. U gaat ermee akkoord Kinsta (en elk van onze eigenaars, bestuursleden, directeuren, werknemers, agenten, aannemers, licentiegevers en aangesloten personen) (gezamenlijk de “Schadeloosgestelden Kinsta“) te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle verliezen, kosten, uitgaven, schade en letsel, en/of aansprakelijkheid van welke aard dan ook, met inbegrip van honoraria van advocaten, die een Schadeloosgestelde Kinsta kan oplopen of ondergaan als gevolg van enige claims, rechtszaken, procedures of onderzoeken die door een derde partij worden ingediend of gestart, en die voortkomen uit of op enigerlei wijze verband houden met (a) uw deelname aan het Programma; (b) Affiliate Websites of Promotionele Content; (c) uw schending of vermeende schending van deze Voorwaarden; of (d) uw schending of vermeende schending van een wet of de rechten van een ander.
 2. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elke actie of procedure te controleren, inclusief de selectie van een adviseur, en te bepalen of we dit willen regelen, en zo ja, op welke voorwaarden, in welk geval u met ons zult samenwerken om eventuele beschikbare verdedigingsmiddelen te doen gelden.

14. Geschillenbeslechting

 1. LEES DIT HOOFDSTUK AANDACHTIG, WANT HET VEREIST DAT U BEPAALDE GESCHILLEN MET KINSTA BESLECHT EN HET BEPERKT DE MANIER WAAROP U RECHTSMIDDELEN KUNT INZETTEN.
 2. Wij willen uw zorgen wegnemen zonder onze toevlucht te nemen tot een formele rechtszaak. Voordat u een formele juridische claim tegen Kinsta indient, vragen wij u contact met ons opnemen via [email protected]. We zullen proberen het geschil op te lossen en uw zorgen weg te nemen. Als een geschil niet binnen 15 dagen na indiening wordt opgelost, kunnen u of Kinsta een formele procedure beginnen, zoals beschreven in deze paragraaf 14.
 3. Elk geschil, controverse of claim die voortkomt uit of verband houdt met het Programma of deze Voorwaarden, of de schending ervan, zal uitsluitend worden beslecht door middel van arbitrage beheerd door de American Arbitration Association in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels, en de uitspraak van de arbiter kan worden voorgelegd aan elke rechtbank die daar bevoegd voor is; op voorwaarde echter dat u en Kinsta niet verplicht zijn om te arbitreren in een geschil waarin een van de partijen een billijke of voorlopige oplossing zoekt voor het vermeende onrechtmatige gebruik van auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, logo’s, handelsgeheimen, octrooien of andere vertrouwelijke informatie of intellectuele eigendommen.
 4. U en Kinsta komen overeen dat de arbitrage uitsluitend zal plaatsvinden in de metropool Atlanta, Georgia (d.w.z. de stad Atlanta of de omliggende voorsteden) en dat de arbitrage vertrouwelijk zal worden uitgevoerd door één enkele arbiter.
 5. Indien deze overeenkomst tot arbitrage om welke reden dan ook niet van toepassing is op het geschil, komen u en Kinsta overeen dat een gerechtelijke procedure, met inbegrip van een eventueel beroep op een arbitrale uitspraak, uitsluitend zal worden gevoerd voor de federale rechtbanken of de rechtbanken van de betreffende staat in Fulton County in de staat Georgia. Zowel u als Kinsta stemmen er uitsluitend mee in dat de rechtbank in Fulton County in de staat Georgia bevoegd is en we gaan er allebei mee akkoord dat we afzien van ons recht op een juryrechtspraak. Als een gerechtelijke procedure wordt aangespannen bij de rechtbanken van de staat Georgia op grond van deze paragraaf 14.5, stemmen de partijen in en gaan ze akkoord met de overdracht van een dergelijke procedure aan de Metro Atlanta Business Case Division.
 6. De Voorwaarden en de oplossing van eventuele geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Georgia, VS, ongeacht de principes van het conflicterende recht.
 7. ONGEACHT OF HET GESCHIL IN ARBITRAGE OF IN DE RECHTBANK WORDT BEHANDELD, DOET U AFSTAND VAN ELK RECHT OM EEN GROEPSACTIE, GROEPSARBITRAGE OF ANDERE REPRESENTATIEVE ACTIE OF PROCEDURE TE BEGINNEN.

15. Diversen

 1. Ons Privacybeleid is hierin opgenomen door middel van verwijzing en vormt, samen met deze Voorwaarden, de volledige overeenkomst van de partijen en vervangt alle eerdere en gelijktijdige afspraken tussen de partijen met betrekking tot hun gezamenlijke onderwerp.
 2. U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinsta. Kinsta kan haar rechten uit hoofde van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen zonder uw toestemming of goedkeuring.
 3. Het niet of te laat uitoefenen van een recht, bevoegdheid of privilege onder deze Voorwaarden kan niet worden beschouwd als een vrijstelling.
 4. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere van deze Voorwaarden, die allemaal volledig van kracht blijven.