Dit is de Nederlandse vertaling van de originele Engelse juridische sectie. Het is belangrijk op te merken dat wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de onderstaande tekst accuraat is, in het geval van tegenstrijdigheid in de twee versies, dan is de Engels geldige versie. De originele juridische tekst can hier gevonden worden.

Door het registreren van een account op Kinsta.com met jouw e-mailadres ga je akkoord met de servicevoorwaarden en alle andere clausules hierin benoemd. Indien je deze servicevoorwaarden niet wenst te accepteren kun je gemakkelijk jouw account deactiveren en stoppen met het gebruik ervan.

De datum waarop de servicevoorwaarden in gaan is dezelfde datum waarop je een account geregistreerd hebt via ons online formulier.

Overwegingen

Overwegende dat, Kinsta Ltd. (“Host”) hardware en software beheert voor het hosten van websites en over aanzienlijke kennis, ervaring en expertise beschikt voor het beheren en onderhouden van websites

Overwegende dat, De klant betrokken wenst te worden door Kinsta Ltd. en dat Kinsta Ltd. betrokken wenst te worden door de klant om in Hosting services te voorzien met in acht neming de voorwaarden en onderstaande bepalingen

Overwegende dat, de partijen erkennen dat internet geen eigendom is van of onder zeggenschap staat van een entiteit; Kinsta Ltd kan daarom niet garanderen dat een klant op elk gewenst moment toegang heeft tot de servers van Kinsta Ltd.

Kinsta Ltd. verklaard dat zij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat haar servers zo breed mogelijk en met zo min mogelijk onderbrekingen beschikbaar zijn.

Nu, Daarom zijn, voor en met inachtneming van de wederzijdse convenanten, overeenkomsten en betalingen van de vergoedingen hierin opgenomen, Klant en Kinsta Ltd. het volgende overeengekomen:

Hosting provider Kinsta Ltd. gaat akkoord met het verlenen van hosting diensten voor de Klant. Kinsta Ltd. zal de hosting dienst verlenen zodat de website toegankelijk is voor externe partijen.

Beëindiging

Kinsta Ltd. behoudt het recht om deze servicevoorwaarden met de klant met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien een van de volgende gebeurtenissen zich voordoen.

 • De klant verzuimt een betaling te doen wanneer deze opeisbaar is,
 • De klant een of meerdere van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt,
 • Een curator wordt aangesteld voor de klant of een van zijn activa,
 • De klant afspraken heeft of aangeeft afspraken te gaan maken met zijn schuldeisers, inclusief vrijwillige regelingen,
 • ▪ De klant een ontbindingsbesluit aanvraagt (anders dan met wederopbouw als doel) of een rechtbank daartoe beveelt.

Deze servicevoorwaarden mogen door beide partijen worden beëindigd, zonder reden, op elk moment door de andere partij 14 dagen van tevoren hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Kinsta Ltd. zal beëindigingen via het support ticket systeem verstuurd via het klant dashboard (MyKinsta) accepteren. Alle rechten om de servicevoorwaarden te beëindigen doen geen afbreuk aan andere opgebouwde rechten en deze worden opgeslagen zoals uiteengezet, er zal geen restitutie plaats vinden.

Financiële regelingen

De betaling van de klant zal geschieden via een geldige betaalmethode voor hostingdiensten aangeboden door Kinsta op het moment van registratie tegen de vergoeding die wordt vermeld op de website van Kinsta. Maandelijkse betalingen voor de hosting services, afhankelijk van het geselecteerde pakket door de klant, worden automatisch in rekening gebracht volgens een geldige betaalmethode die elke maand wordt aangeboden aan de klant op het moment van aankoop.

Indien de klant de vergoedingen niet betaald voor of op de vervaldatum heeft Kinsta Ltd. de mogelijkheid de services van de klant op te schorten en mag Kinsta de servicevoorwaarden beëindigen.

1. De klant gaat er mee akkoord dat alle kosten en vergoedingen die aan het account zijn verbonden uitsluitend voor eigen verantwoordelijkheid zijn.
2. De klant verklaart expliciet dat Kinsta BTW (Belasting toegevoegde waarde) berekend voor verkopen aan EU inwoners of EU bedrijven.
3. De facturering stopt aan het einde van de periode waarin de service beëindigd wordt.
4. Aan het einde van de contractperiode wordt het contract automatisch vernieuwd voor de lengte van het originele contract voor onbepaalde tijd tot het contract wordt beëindigd.
5. Het overtreden van Kinsta’s servicevoorwaarden kan, naar Kinsta’s discretie, resulteren in onmiddellijke schorsing zonder restitutie.
6. Teruggetrokken betalingen (“Chargebacks”) geassocieerd met elk Kinsta Ltd. account kan, naar Kinsta’s discretie, resulteren in onmiddellijke en permanente schorsing. Kinsta Ltd. behoudt het uitdrukkelijke recht om de hieronder vermelde kosten voor de hostingdiensten met voorafgaande kennisgeving aan de klant te wijzigen. Indien de klant niet akkoord gaat met een dergelijke prijswijziging mag deze de hostingdiensten op elk moment beëindigen maar er zal geen restitutie van eerder betaalde vergoedingen plaats vinden.

Belastingen

Kinsta Ltd. is niet aansprakelijk voor belastingen of andere vergoedingen die moeten worden betaald in overeenstemming met of in verband met aankopen die gedaan worden door de klant of via de server van Kinsta. De klant gaat er mee akkoord de volledige verantwoording te nemen voor alle belastingen en vergoedingen van welke aard dan ook geassocieerd met dergelijke producten die verkocht worden.

Materiële producten

1. De klant zal Kinsta Ltd. voorzien van materiaal en data in een “server-ready” staat, welke in een vorm is dat er geen aanvullende manipulatie door Kinsta Ltd. vereist is. Kinsta Ltd. zal geen moeite doen deze informatie te valideren op inhoud, juistheid of bruikbaarheid.
2. Het gebruik van de service van Kinsta vereist een bepaald niveau van kennis in het gebruik van internet, talen, protocollen en software. Het kennisniveau dat vereist is varieert afhankelijk van het verwachte gebruik en gewenste inhoud van de webruimte van de klant door de klant.
3. Webpublicatie: vereist kennis van HTML, het op de juiste manier lokaliseren en koppelen van document, FTP’en van inhoud naar de webruimte, afbeeldingen, content, geluid, afbeeldingstoewijzing, enz.
4. De klant erkent dat Kinsta Ltd. een volledige data log behoudt met betrekking tot analyse gedurende 30 dagen.
5. Kinsta Ltd. zal geen enkele controle uitoefenen over de inhoud van de informatie die door het netwerk gaat, op voorwaarde dat het voldoet aan alle voorwaarden die hieronder worden uiteengezet:

De klant gaat er mee akkoord de service niet te gebruiken voor:

1. het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, inbreuk maakt op andermans privacy, hatelijk, raciaal, etnisch of anderszins aanstootgevend is;
2. schade toebrengen aan minderjarigen;
3. zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot, een Kinsta functionaris, forumleider, gids of gastheer. Onterecht of op een foutieve voorstelling een band met een persoon of entiteit weergeven;
4. het vervalsen van headers of anderszins manipuleren van identifiers om de herkomst van inhoud die verzonden wordt via de service te verbergen;
5. het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken van inhoud die waar de klant niet het recht heeft deze beschikbaar te stellen volgens enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie, eigendomsrechtelijke en vertrouwelijke informatie die wordt verkregen als onderdeel van arbeidsrelaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten);
6. het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken van inhoud die inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele of eigendomsrechten (“Rechten”) van enige partij;
7. het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal, behalve in de gebieden (bijv. winkelen) die voor dit doel zijn aangewezen; in geen geval is junkmail, spam, kettingbrieven, piramide- of Ponzi-schema’s en dergelijke toegestaan;
8. het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van materiaal dat software virussen, computercode, bestanden or programma’s bevat die ontworpen zijn om computer hardware of software of andere telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te beperken of te vernietigen;
9. het verstoren van de normale dialoog, ervoor zorgen dat een scherm sneller “scrolt” dan voor andere gebruikers van de dienst kunnen typen of anderszins handelen op een manier die het vermogen van andere gebruikers om deel te nemen aan real-time transacties negatief beïnvloedt;
10. het bemoeiend met of verstoren van de service, servers of het netwerk verbonden aan de service of het niet gehoorzamen van enige vereisten, procedures, beleid of voorschriften van de netwerken die verbonden zijn met de service;
11. het opzettelijk of onopzettelijk schenden van een toepasbare lokale, nationale of internationale wet, regels van een nationale of andere securities exchange en alle verordeningen die van kracht zijn middels de wet;
12. het leveren van materiële ondersteuning of middelen (of verbergen of verhullen van de aard, locatie, bron of eigendom van materiële ondersteuning of middelen) aan enige organisatie(s) die door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een buitenlandse terroristische organisatie overeenkomstig met artikel 219 van de Immigratie- en Nationaliteitswet;
13. Kinsta Ltd. behoudt zich het recht haar netwerk te controleren op naleving van alle overeengekomen voorwaarden.
14. de Klant gaat ermee akkoord om mee te werken aan elk redelijk onderzoek naar hun naleving van alle overeengekomen voorwaarden. Het niet meewerken is voldoende reden voor onmiddellijke schorsing van alle accounts/abonnementen.
15. Kinsta Ltd. behoudt zich het recht om een website of server waarvan wordt aangenomen dat deze een beveiligingsrisico oplevert voor klanten van Kinsta, de servers of het netwerk, los te koppelen.
16. het openen van meerdere accounts of abonnementen met als doel alle beperkingen of overschotten opgelegd door Kinsta Ltd. te omzeilen is voldoende reden voor het beëindigen van alle services.
17. Kinsta Ltd. geeft geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook, uitgedrukt of geïmpliceerd, voor de service die zij verleent. Kinsta Ltd. wijst ook elke garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hand en is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die de klant lijdt, inclusief verlies van gegevens als gevolg van vertragingen, niet-levering of onderbrekingen van diensten door welke oorzaak dan ook of fouten van de klant. Gebruik van enige informatie verkregen via Kinsta Ltd. gebeurt op eigen risico van de klant en Kinsta Ltd. wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid of kwaliteit van informatie die via haar diensten wordt verkregen. Verbindingssnelheid vertegenwoordigt de snelheid van een verbinding en vertegenwoordigt geen garanties voor de beschikbare “end-to-end” bandbreedte. Kinsta Ltd. beperkt uitdrukkelijk haar schade aan de klant voor elke niet-toegankelijkheidstijd or andere downtime naar de verhouding van maandelijkse verrekening tijdens onbereikbaarheid van het systeem.
18. Kinsta Ltd. ontkent uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheden voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van een dergelijke niet-beschikbaarheid. In het geval dat dit materiaal niet “server-klaar” is, kan Kinsta Ltd., naar eigen keuze en op elk gewenst moment, het materiaal weigeren, inclusief maar niet beperkt tot nadat het op de server van Kinsta Ltd. is geplaatst. Kinsta Ltd. gaat ermee akkoord om de klant op de hoogte te stellen van de weigering van het materiaal en de klant in de gelegenheid te stellen het materiaal aan te passen om te voldoen aan de behoeften en/ of vereisten van Kinsta Ltd. Indien de klant nalaat het materiaal aan te passen, zoals voorgeschreven door Kinsta Ltd. binnen een redelijke termijn, die tussen de partijen zelf wordt bepaald, zal Kinsta Ltd. het contract als beëindigd beschouwen.
19. Bepaalde aspecten van de Services kunnen in bèta-vorm zijn zoals aangegeven door Kinsta Ltd (“Bèta Services”). Naast de disclaimers van de garantie die in deze Servicevoorwaarden worden uiteengezet, worden de bèta-services geleverd op een “as-is” basis met de uitdrukkelijke notie dat ze niet zijn getest, fouten vertonen en mogelijk niet zo veilig zijn als andere elementen van de Services. Elke SLA, vrijwaring, vertegenwoordiging of garantie die Kinsta Ltd. verstrekt, is niet van toepassing op de bèta-services. Kinsta Ltd. behoudt zich het recht om de bèta-services op elk moment te beëindigen, zelfs als de klant de bèta-service heeft gebruik als een materiële aansporing om de servicevoorwaarden aan te gaan. Kinsta Ltd. garandeert niet dat bèta-services in productie worden genomen.

Handelsmerken en auteursrechten

De klant garandeert dat hij het recht heeft om handelsmerken te gebruiken en de auteursrechten heeft of toestemming van de auteursrecht houder toepasbaar op alle inhoud en/ of producten die beschikbaar wordt gesteld via het account van de klant.

Intellectuele eigendomsrechten

De klant dient alle vereiste en benodigde toestemmingen om rechtmatig gebruik te kunnen maken van alle intellectuele eigendommen en alle intellectuele eigendomsrechten gebruikt op de diensten, inclusief, maar niet gelimiteerd tot goedkeuring en/ of toestemming met betrekking tot de door de klant voorgestelde domeinnaam of inhoud op de website van de klant.

Hardware, apparatuur en software

De Klant is verantwoordelijk voor en moet alle telefoon-, computer-, hardware- en softwareapparatuur en -services leveren die benodigd zijn om toegang te krijgen tot Kinsta Ltd. Kinsta Ltd. biedt geen verklaringen, garanties of verzekeringen dat de apparatuur van de klant compatibel is met de Kinsta Ltd. diensten.

Beperkte aansprakelijkheid

De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van de Kinsta Ltd. servers uitsluitend op eigen risico van de klant is. Noch Kinsta Ltd., haar werknemers, partners, externe informatievoorzieningen, handelaren, licentie verstrekkers en dergelijke garandeert dat de service onderbrekingsvrij of zonder fouten is; Evenmin geven zij garanties met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de server of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid van inhoud van de informatieservice of handelswaar die zich bevindt in of aangeboden wordt via de Kinsta Ltd. server dienst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit contract.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief nalatigheid, zal Kinsta Ltd. haar kantoren, medewerkers of iemand anders betrokken bij het maken, produceren of distribueren van de serverdiensten aansprakelijk stellen voor direct, indirect, incidentele, speciale of vervolgschade die voortkomt uit het gebruik of onvermogen om de Kinsta Ltd. server dienst te gebruiken; Of die het gevolg zijn door fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden, fouten, defecten, vertragingen, overdragingen of enige tekortkoming in de uitvoering, al dan niet beperkt tot overmacht, miscommunicatie, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot de gegevens, programma’s of diensten van Kinsta Ltd. De klant erkent hierbij dat dit lid van toepassing is op alle inhoud op de serverdienst van Kinsta Ltd.

In elk geval zal geen vordering worden ingesteld tenzij de klant Kinsta Ltd. binnen een jaar na het ontstaan van de claim op de hoogte heeft gesteld.

Kinsta Ltd. is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van zaken, contracten, winst of verwachte besparingen of enige andere indirecte, gevolgschade of economische schade op wat voor manier dan ook.

Veiligheid

In het geval dat Kinsta Ltd. een inbreuk op de beveiliging van een klant account constateert zal Kinsta Ltd. de klant hiervan op de hoogte stellen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is maar alleen nadat de breuk is onderzocht en haar wettelijke verplichtingen onder de geldende wet heeft uitgevoerd. De klant gaat akkoord met dezelfde verplichting mochten zij een inbreuk op de veiligheid constateren.

Schadeloosstelling

Klant gaat ermee akkoord dat hij Kinsta Ltd. zal vrijwaren van alle eisen, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en claims, inclusief redelijke juridische kosten, (“aansprakelijkheden”) jegens Kinsta Ltd., haar agenten, haar klanten, bedienden en werknemers, die kunnen ontstaan of het resultaat zijn van een verleende of uitgevoerde of te verrichten dienst of een product dat wordt verkocht door klanten, haar agenten, werknemers of rechtverkrijgenden. Klant gaat ermee akkoord Kinsta Ltd. te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen Verplichtingen die voortvloeien uit:

 • enige schade aan persoon of eigendom veroorzaakt door producten verkocht of anderszins gedistribueerd in verband met de server van Kinsta Ltd. door Klant;
 • materiaal geleverd door Cliënt dat inbreuk maakt op of vermeend inbreuk maakt op de eigendomsrechten van een derde;
 • schending van het auteursrecht door de klant;
 • elk defect product dat door Klant op de server van Kinsta Ltd. is verkocht.

Inhoud voor volwassenen

Doordat internet een wereldwijd communicatiemiddel is en wij klanten uit bijna elk land ter wereld hebben, is het moeilijk om te bepalen wat als “inhoud voor volwassenen” wordt beschouwd. Het is niet onze taak om te discrimineren tegen diegene die ervoor kiezen om inhoud voor volwassenen of volwassen gerelateerd materiaal te gebruiken. Dit gezegd hebbende, zijn er nog steeds verschillende redenen waarom Kinsta Ltd. gedwongen is om een beleid te schrijven tegen websites met inhoud voor volwassenen voor haar virtuele server gebruikers.

Wat verstaat Kinsta Ltd. onder “Volwassen materiaal”? Voorbeelden van volwassen materiaal zijn, inclusief, maar niet gelimiteerd tot het volgende:

 1. Elke website waarvan de opbrengst gedeeltelijk of volledig gegenereerd wordt door inhoud voor volwassenen.
 2. Foto’s of video’s met frontale naaktheid van mannen of vrouwen met niet-wetenschappelijke of niet-artistieke doeleinden.
 3. Hyperlinks naar volwassen websites, inclusief maar niet gelimiteerd tot websites die deze voorwaarden schenden.
 4. Websites die discussie platformen waar informatie van volwassen aard worden gedeeld hebben.
 5. Websites die volwassen materiaal promoten of verkopen, inclusief maar niet gelimiteerd tot volwassen speelgoed.

Applicaties voor het delen van bestanden

Alle accounts van Kinsta Ltd. zijn uitdrukkelijk verboden in het publiceren of verspreiden, op welke manier dan ook, van links of files die gerelateerd zijn aan bestanden die worden verspreid via bestandsdeling diensten. Ongeacht of het wettelijk of niet-wettelijk is, Kinsta Ltd. behoudt het recht om te bepalen wat schadelijk is voor klanten, activiteiten of reputatie.

Revisies en errata

De materialen weergeven op de website van Kinsta Ltd. kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Kinsta Ltd. garandeert niet dat elk van de materialen op de website accuraat, compleet of actueel zijn. Kinsta Ltd. mag wijzigingen aan de materialen op de website ten alle tijden, zonder melding daarvan doen. Kinsta Ltd. verbindt zich er niet toe de materialen bij te werken.

Links

Kinsta Ltd. heeft niet alle websites die linken naar onze website gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites. Het linken naar de Kinsta website impliceert geen onderschrijving van Kinsta Ltd. of de website. Gebruik van dergelijke links zijn voor eigen risico van de gebruiker.

Website servicevoorwaarden wijzigingen

Kinsta Ltd. mag de servicevoorwaarden voor zijn website ten alle tijden herzien en wijzigen. Met het gebruik van de website ga je akkoord met de dan geldende en huidige versie van de servicevoorwaarden. Behalve, indien uitdrukkelijk hierin vermeld, kunnen deze servicevoorwaarden, inclusief door verwijzing opgenomen contracten alleen gewijzigd worden indien alle partijen hier schriftelijk mee overeenkomen (inclusief een “click-to-accept” dat is overeengekomen door de klant of geautoriseerde gebruiker).

De partijen komen overeen dat upgrades (bijvoorbeeld het verhogen van het servicepakket), downgrades (bijvoorbeeld het verlagen van het servicepakket) en andere additionele diensten kunnen worden overeengekomen via elektronische communicatie die wordt erkent door geautoriseerde vertegenwoordigers van beide partijen. Indien een van de partijen de rechten, rechtsmiddelen of bevoegdheden beschreven in deze servicevoorwaarden niet uitoefent dan zal dit niet werken als afstand van dat recht, rechtsmiddel of machtiging, hetzij volgens deze servicevoorwaarden, de wet of eigen vermogen.

Overmacht

Met uitzondering van de betaling van vergoedingen door de klant, indien de uitvoering van een deel van deze servicevoorwaarden door een van de partijen wordt voorkomen, belemmerd, vertraagd of anderszins onuitvoerbaar wordt gemaakt door overstroming, oproer, brand, gerechtelijke of overheidsmaatregelen, arbeidsconflicten, overmacht of andere oorzaak buiten de macht van een van de partijen, dan zal die partij worden geëxcuseerd voor zover het wordt voorkomen, belemmerd of vertraagd door dergelijke oorzaken.

Toepasselijk recht

Deze servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en beide partijen onderwerpen hierbij zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken.

Contract herzieningen

Herzieningen van deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op eerdere contracten. Herzieningen worden geacht door de klant te zijn overeengekomen bij verlenging van de dienst zoals gespecificeerd in de sectie – Financiële regelingen.

Overdracht

De klant mag deze servicevoorwaarden niet overdragen zonder de schriftelijke toestemming van Kinsta Ltd.

Contract

Deze servicevoorwaarden samen met ons Privacy Beleid ( https://kinsta.com/nl/privacy-beleid/ ), Servicelevel Overeenkomst ( https://kinsta.com/nl/servicelevel-overeenkomst/) en Aanvaardbaar Gebruiksbeleid ( https://kinsta.com/nl/aanvaardbaar-gebruiksbeleid/) vormen het volledige contract en begrip voor beide partijen. Alle wijzigingen of aanpassingen aan deze voorwaarden voor contracten worden door beide partijen overeengekomen bij verlenging van de diensten.