På senare tid så har efterfrågan på telematiktjänster ökat dramatiskt över hela världen. Företag som tillhandahåller tjänster och säljer produkter på nätet har dessutom ökat i samma takt. Som ett resultat så har offentliga organ och regeringar varit tvungna att anpassa sina organisationer för att möta en ökande efterfrågan på onlinetjänster.

I dag så spelar telematik-kanalerna en avgörande roll för utbytet av varor och tjänster. Den infrastruktur som stöder detta utbyte blir en nyckelfaktor när det gäller att leverera komplexa tjänster till människor, företag och offentliga organisationer.

I detta scenario så spelar molntjänster en strategisk roll i den globala ekonomin. De tillhandahåller nämligen en infrastruktur och tjänster som är nödvändiga för att förbli konkurrenskraftiga i en hyperkomplex global ekonomi.

Moln-infrastrukturens snabbhet, skalbarhet och säkerhetsfunktioner är ett måste för privata, ideella och offentliga aktörer i alla branscher och storlekar.

Denna utveckling påverkar alla världens stora ekonomier. Det sker dock i olika grad och med olika egenskaper på grund av särdragen hos de industriella, sociala och rättsliga systemen i de olika världsregionerna.

Vägen är utstakad

Men trots skillnaderna mellan regionerna så verkar vägen för de kommande åren vara utstakad. Enligt Gartner:

Gartner: Fram till år 2024 så kommer mer än 45 procent av IT-utgifterna för exempelvis system-infrastruktur, infrastruktur-programvara, tillämpnings-programvara och outsourcing av affärsprocesser att övergå från traditionella lösningar till molnet. Denna utveckling gör molntjänster till en av de mest kontinuerligt störande krafterna på IT-marknaderna sedan början av den digitala tidsåldern.

Molntekniken i dagens ekonomier är extremt konkurrenskraftig och fortsätter att expandera. Vi beslutade därför att ge en djupgående översikt över läget när det gäller molntjänster i olika regioner i världen.

I den här artikeln så kommer vi att undersöka läget för molnteknik i Europa, inklusive Europeiska unionen och Storbritannien.

Som vi kommer att förklara mer i detalj i följande avsnitt så är antagandet av molnteknik ganska heterogent bland EU-länderna. Det finns dock ett gemensamt drag som delas av alla europeiska länder: Molntjänster är föremål för en sträng reglering. Som ett resultat så måste leverantörer av molninfrastruktur och tjänster uppfylla stränga krav på datasäkerhet, integritetsskydd och suveränitet över infrastrukturen.

Vi tar reda på i vilka länder som molnteknik är mest utbredd bland företag. Därefter så pratar vi om hur införandet av molnteknik regleras i enskilda länder och hur Google arbetar för att stödja företag vid införandet av molnteknik. Allt medan de samtidigt följer nationella och internationella bestämmelser.

Trevlig läsning!

Molntjänster i Europa

Enligt en färsk rapport från Eurostat, Europeiska unionens statistikbyrå:

Från år 2020 till år 2021 så skedde en total ökning av användningen av molntjänster i Europa med 5 %.

Rusningen mot molnet har flera orsaker, och strävan efter ökad effektivitet är en viktig faktor: I stället för att skapa eller utöka sin egen tekniska infrastruktur så får företagen tillgång till färdiga resurser som tillhandahålls av en tredje part i molnet.

Tillgång till toppmodern teknik

Genom att anta en molninfrastruktur så får företagen exempelvis tillgång till toppmodern teknik. Detta inkluderar säkerhet, skalbarhet och hög prestanda. Samtidigt så undviker de att binda resurser, omvandlar investeringskostnader till driftskostnader och får en större operativ flexibilitet.

För små och medelstora företag och nystartade företag så öppnar molntekniken nya affärsmöjligheter. De var helt otänkbara för bara några år sedan. Stora investeringar i infrastruktur och anställning av högkvalificerad personal för att förvalta infrastrukturen är inte längre något krav.

Eurostats rapport visar visserligen att mer än 98 % av EU: s företag med 10 eller fler anställda/samarbetare har tillgång till internet. Det är dock endast 41 % av dem som nyttjar molntjänster, med betydande skillnader mellan enskilda länder.

I diagrammet nedan så jämförs EU-länderna utifrån företagens användning av molntjänster år 2020 och år 2021. Sverige och Finland delar topplistan med 75 % av företagen som använder molntjänster år 2021, följt av Nederländerna och Danmark med 65 % och Italien med 60 % av företagen.

Användning av molntjänster i Europeiska unionen (Bildkälla: Eurostat)
Användning av molntjänster i Europeiska unionen (Bildkälla: Eurostat)

I detalj:

 • Sverige (75 %)
 • Finland (75 %)
 • Nederländerna (65 %)
 • Danmark (65 %)
 • Italien (60 %)
 • Irland (59 %)
 • Estland (58 %)
 • Malta (57 %)
 • Belgien (53 %)
En karta som visar hur mycket molnteknik som införs i varje land i EU år 2021 (Bildkälla: Eurostat)
En karta som visar hur mycket molnteknik som införs i varje land i EU år 2021 (Bildkälla: Eurostat)

I EU så används molntjänster mest inom informations- och kommunikationsindustrin samt inom yrkesmässiga, tekniska och vetenskapliga sektorer.

Användningen är störst bland stora företag

Om man tittar på de olika företagsstorlekarna så är det inte förvånande att användningen av molntjänster är störst bland stora företag. Användningsgraden ökar dock även bland medelstora och små företag.

Användning av molntjänster i EU efter företagsstorlek (Bildkälla: Eurostat)
Användning av molntjänster i EU efter företagsstorlek (Bildkälla: Eurostat)

En annan intressant uppdelning som är användbar för att förstå läget på molnmarknaden i Europa är uppdelningen av valet av molntjänster efter servicemodell.

I Europa år 2021 så använde den stora majoriteten av företagen (94 %) SaaS-tjänster (Software as a Service).Detta inkluderar exempelvis e-posttjänster, kontorsapplikationer, ekonomi- eller redovisningsapplikationer, säkerhet, ERP, CRM osv.

74 % av företagen använde minst en IaaS-tjänst (Infrastructure as a Service), dvs. databashosting, fillagring eller datorkraft.

Slutligen så använde 21 % av de europeiska företagen PaaS-tjänster (Platform as a Service). Detta omfattar exempelvis molnhostingtjänster för utveckling, testning och/eller distribuering av applikationer.

Fördelning av molntjänster per servicemodell i EU år 2021 (Bildkälla: Eurostat)
Fördelning av molntjänster per servicemodell i EU år 2021 (Bildkälla: Eurostat)

En sista intressant skillnad i Eurostats rapport gäller företagens beroende av molntjänster. I Eurostat’s undersökning så antas det exempelvis att ju mer sofistikerade molntjänster som företagen använder, desto större blir beroendet av molntjänster.

Företagen delas in i tre kategorier

Utifrån detta antagande så delades företagen i urvalet in i tre kategorier baserat på vilken typ av molntjänster som används:

 • Företag som använder grundläggande molntjänster. Detta inkluderar exempelvis e-post som en molntjänst, kontors-applikationer som en molntjänst eller lagring av filer eller datorkraft för att köra företagets egen programvara
 • Företag som använder sig av molntjänster av mellanklass, t.ex. ”programvaruapplikation för ekonomi eller redovisning som en molntjänst” och ”programvaruapplikation för ERP som en molntjänst”. Detta inkluderar exempelvis ”programvaruapplikation för CRM som en molntjänst”, men ingen av de sofistikerade tjänsterna.
 • Företag som använder avancerade molntjänster. Detta inkluderar exempelvis ”säkerhets-applikationer” och ”hosting för företagets databaser”. Andra exempel är ”datorplattformar som tillhandahåller en hosting-miljö för utveckling, testning eller distribuering av tillämpningar”

Eurostats uppgifter visar att 30 % av alla tillfrågade företag uppgav att de använder minst en avancerad molntjänst. När det gäller användningen av dessa tjänster så är ordningen Sverige (60 %), Danmark (59 %), Finland (57 %), Nederländerna (56 %) och Italien (48 %).

Användning av tjänster och molnberoende i EU (Bildkälla: Eurostat)
Användning av tjänster och molnberoende i EU (Bildkälla: Eurostat)

Europeiska bestämmelser och krav för leverantörer av molntjänster

Av Eurostat’s forskning så framgår det tydligt att användningen av molntjänster bland europeiska företag ökar stadigt. Denna trend förväntas dessutom fortsätta under de kommande åren.

Användningen av molnteknik i Europa måste dock överensstämma med kraven på datasuveränitet, dataskydd och personlig integritet samt med regler som skyddar konkurrensen.

Enligt ett whitepaper från år 2020 från Europaparlamentet:

Ett annat växande problem för EU: s medlemsstater är deras bristande kontroll över uppgifter som produceras på deras territorium. Den globala marknaden för offentliga moln domineras för närvarande till stor del av amerikanska och asiatiska företag. Som ett resultat så har Europeiska regeringar och branschaktörer i Europa blivit oroliga för att använda utomeuropeiska datatjänster. Särskilt med tanke på den expansiva extraterritoriella möjlighet som amerikanska brottsbekämpande myndigheter har att få tillgång till utlänningars personuppgifter enligt den amerikanska CLOUD-lagen från 2018. Europeiska regeringar har börjat gå ifrån molnlösningar som erbjuds av företag utanför EU och i stället använda europeiskt utformade molnlösningar.

Ett komplext konkurrenslandskap

Detta drar upp ett särskilt komplext konkurrenslandskap som leverantörer av molninfrastruktur och molntjänster från länder utanför EU måste anpassa sig till. Allt för att kunna verka på marknaden.

Man vill uppfylla de krav på digital suveränitet som EU har ställt upp ”samtidigt som man möjliggör nästa våg av tillväxt och omvandling för europeiska organisationer”. För att uppnå detta så har Google introducerat Google Cloud Sovereign Solutions och samarbetat med flera europeiska företag. Detta inkluderar exempelvis T-Systems i Tyskland, S3NS i Frankrike, Minsait i Spanien och Telecom Italia i Italien:

Våra Sovereign-lösningar är utformade för att stödja krav på data-, distribuerings- och mjukvarusuveränitet. Som ett resultat så ökar kundernas kontroll och transparens när det gäller känsliga data som flyttas till molnet. Sovereign Solutions kan exempelvis hjälpa till att stödja efterlevnaden av europeiska bestämmelser som GDPR och rättsliga beslut som Schrems II.

Alla större leverantörer av molninfrastruktur vidtar åtgärder för att göra sina produkter och tjänster förenliga med europeiska bestämmelser. Bland Google’s främsta konkurrenter så har både Microsoft och AWS antagit egna program för att garantera datasäkerhet, trygghet och suveränitet.

Microsoft lanserade exempelvis Microsoft Cloud for Sovereignty, vilket möjliggör distribuerings-alternativ för hela Microsoft Cloud. Detta inkluderar Microsoft 365, Dynamics 365 och Azure, medan Amazon AWS ser till att organisationer som använder AWS molntjänster kan vara helt förenliga med europeiska bestämmelser.

Även om detta är det övergripande scenariot så bör det noteras att antagandet av molntjänster inte ökar i samma takt i olika länder i Europeiska unionen.

I de följande avsnitten så ges en uppdelning av de viktigaste EU-marknaderna. Vi kommer exempelvis att se vilka molntjänster som används mest av företagen och försöka att förstå de nationella marknadernas särdrag i den europeiska kontexten. Utöver detta som kommer vi dessutom titta på hur Google Cloud möter de enskilda marknadernas särdrag. Allt för att tillhandahålla banbrytande teknik i enlighet med lokala bestämmelser.

Molntjänster i Frankrike

Enligt Eurostat så uppvisar Frankrike en liten ökning av användningen av molntjänster bland företagen, från 27 % av företagen år 2020 till 29 % år 2021. Detta är inte särskilt höga värden jämfört med andra europeiska länder. Det ligger dock ändå i linje med den allmänna tillväxten.

Bland de franska företag som använde en eller flera molntjänster år 2021 har grundläggande tjänster som molnlagringstjänster (76 %) och e-post i molnet (67 %) den högsta användningsgraden. Sofistikerade tjänster används dessutom i stor utsträckning av franska företag, där 59 % av företagen använder databashostingtjänster.

Här är fördelningen:

 1. Grundläggande tjänster
  • 67 % använder e-posttjänster i molnet
  • 76 % använder lagringstjänster i molnet
  • 54 % använder kontors-applikationer i molnet
 2. Medelhöga tjänster
  • 44 % använder programvaror för ekonomi eller redovisning
  • 30 % använder CRM-programvara
  • 22 % använder datorkraft för företagets egna programvarutjänster
  • 31 % använder ERP-programvara
 3. Avancerade tjänster
  • 51 % använder säkerhetsprogram
  • 59 % använder hosting-tjänster för databaser
  • 25 % använder molntjänster. Detta inkluderar exempelvis plattformar för utveckling, testning eller distribuering av tillämpningar
Användning av molntjänster i Frankrike år 2021 (Bildkälla: Eurostat)
Användning av molntjänster i Frankrike år 2021 (Bildkälla: Eurostat)

 

Viktigt för ett framtidsperspektiv

Trots att Frankrike inte hör till de länder som snabbast tar steget till molnet, så är det viktigt att använda molntjänster i Frankrike. Detta gäller inte bara i den nuvarande marknadssituationen utan även i ett framtidsperspektiv. Autorité de la concurrence har i synnerhet förklarat att den digitala sektorn är en prioritet. På grund av detta så har de lanserat en ekosystemundersökning vars resultat kommer att offentliggöras år 2023:

Molnet erbjuder därför flera fördelar för konsumenter, företag och offentliga förvaltningar, med enkel och snabb tillgång till dataresurser. Molnet möjliggör dessutom nya typer av arbetsorganisationer. Detta varit särskilt användbart under den kris som orsakades av COVID 19-epidemin. Detta yttrande kommer vid en tidpunkt då den franska och europeiska molnmarknaden blomstrar, med en genomsnittlig årlig tillväxt som förväntas överstiga 25 procent under de kommande åren. Som ett resultat så tillkommer starka utmaningar för värdeskapandet för ekonomin. Denna tillväxt i molnet åtföljs av betydande stöd från offentliga myndigheter till forskning och utveckling av innovativ teknik. Allt för att stödja digitaliseringen av ekonomin samt den europeiska och franska industrin. Den nyligen antagna nationella planen för att stödja den franska molnindustrin är en illustration av detta.

I Frankrike så är molntekniken i fokus för regeringen och offentliga myndigheter på grund av den inverkan som den har. Den kommer dessutom att ha alltmer i framtiden – på den nationella ekonomin. Den franska regeringen avsatte 1,8 miljarder euro för att stödja det franska molnekosystemet med följande mål:

 • Att franska leverantörer av molntjänster ska uppnå en tillräcklig teknisk och kommersiell bas för att vara konkurrenskraftiga på dagens nyckelmarknader.
 • Att statliga myndigheter, stora företag och strategiska företag använder betrodda molnerbjudanden (cloud de confiance) för sina känsliga uppgifter.
 • Utvecklingen av den franska dataekonomin kring datarum som bygger på betrodda molnerbjudanden.

Google Cloud i Frankrike

Det fanns ett behov att uppfylla Frankrikes suveränitetskriterier och cloud de confiance med hjälp av den mest avancerade molntekniken. Detta ledde till ett partnerskap mellan Google Cloud och Thales, ett franskt cybersäkerhetsföretag, för att gemensamt tillhandahålla ett pålitligt molnerbjudande:

Google Cloud’s tjänster, som regelbundet kommer att förbättras och kompletteras med nya innovationer, kommer att ge elasticitet, smidighet och teknisk öppenhet. Som ett resultat så blir det möjligt för företag att vara innovativa på ett öppet och självständigt sätt. De blir dessutom inte låsta till en leverantör. Thales, som har varit ledande inom cybersäkerhet i mer än 40 år, kommer att ge de nödvändiga garantierna för Frankrikes suveränitetskrav. Detta görs exempelvis genom att säkerställa hanteringen av krypteringsnycklar, åtkomst, identiteter och övervakning av cyberhot med sitt Cybersecurity Operations Center. Thales erbjuder därmed de förtroende- och säkerhetsnivåer som franska kunder kräver. De måste ju kunna flytta sina mest känsliga tillämpningar till molnet och samtidigt behålla kontrollen.

En ny molnregion i Paris

Det finns dock mer än partnerskapet med Thales. Som ett svar på franska myndigheters oro för säkerhet och dataintegritet så meddelade Google att man har öppnat sin nya molnregion i Paris. Vid det tillfället så skrev Anthony Cirot, Managing Director på Google Cloud France, på Google Cloud-bloggen:

På Google Cloud så inser vi att vi måste vara lokala för att vara verkligt globala. Som ett resultat så måste vi vara så nära våra kunder som möjligt, deras platser, deras regler och deras värderingar.

Och:

Den nya regionen Frankrike (europe-west 9) är utformad för att bidra till att undanröja hindren för molnanvändning i Frankrike. Den ger dessutom en unikt skalbar, hållbar, säker och innovativ teknik inom räckhåll. Allt för att franska organisationer ska kunna omfamna och driva en digital omvandling.

Den nya molnregionen i Paris kommer dessutom att göra det möjligt för företag och offentliga förvaltningar i Frankrike att hosta och ”köra sina applikationer. De kommer även att kunna lagra data lokalt och bättre utnyttja data i realtid, analys och AI-teknik”

Detta är ett viktigt steg på en blomstrande marknad eftersom det etablerar Google Cloud’s närvaro i Frankrike. Allt i enlighet med franska och europeiska säkerhets- och suveränitetskrav:

I hela Europa så vill företag av alla storlekar och i alla branscher flytta sina verksamhetskritiska arbetsbelastningar och data till molnet. Det finns ju många bevisade fördelar med molnet – från smidighet och skalbarhet till prestanda och innovationspotential. Trots detta så har många IT-beslutsfattare valt mindre teknisk kapacitet på grund av bristande förtroende. Förutom kraftfulla, inbyggda säkerhetsfunktioner så erbjuder Google Cloud kontroller som hjälper dig att uppfylla dina unika behov av efterlevnad, integritet och digital suveränitet. Detta inkluderar exempelvis möjligheten att lagra data i en europeisk geografisk region, lokal administrativ och kundsupport och omfattande insyn och kontroll över administrativ åtkomst. Det inkluderar dessutom kryptering av data med nycklar som du kontrollerar och hanterar utanför Google Cloud’s infrastruktur.

Google Cloud’s inverkan på den franska ekonomin kommer att bli betydande. I en nyligen genomförd undersökning så uppskattades BNP-tillväxten till 2,4-2,6 miljarder euro och 13 000-14 000 nya arbetstillfällen fram till år 2027 (läs mer om Google Cloud’s inverkan på den franska ekonomin).

Molntjänster i Tyskland

Enligt Eurostat’s rapport så är Tyskland ett av de snabbast växande länderna när det gäller införandet av molntjänster i Europa. Landet har haft en ökning från 33 % av företagen som använde molntjänster år 2020 till 42 % år 2021.

Men hur skiljer sig användandet av molntjänster mellan tyska företag?

Eurostat’s uppgifter visar att majoriteten av de tyska företagen använder grundläggande molntjänster, medan en minoritet av företagen använder medelkomplexa tjänster. Ett ganska stort antal använder molntjänster med hög komplexitet, exempelvis hosting av databaser eller applikationer och säkerhetsapplikationer.

I detalj:

 1. Grundläggande tjänster
  • 65 % använder e-posttjänster i molnet
  • 61 % använder lagringstjänster i molnet
  • 55 % använder kontors-applikationer i molnet
 2. Medelhöga tjänster
  • 40 % använder programvaror för ekonomi eller redovisning
  • 21 % använder CRM-programvara
  • 25 % använder datorkraft för företagets egna programvarutjänster
  • 18 % använder ERP-programvara
 3. Avancerade tjänster
  • 48 % använder säkerhets-applikationer
  • 33 % använder hosting-tjänster för databaser
  • 23 % använder molntjänster, exempelvis plattformar för utveckling, testning eller distribuering av tillämpningar
Användning av molntjänster i Tyskland år 2021 (Bildkälla: Eurostat)
Användning av molntjänster i Tyskland år 2021 (Bildkälla: Eurostat)

Efterfrågan ökar snabbt

Andra forskare bekräftar den starka tillväxten i efterfrågan på molntjänster i Tyskland. Enligt en studie från ISG Provider Lens™ så ökar efterfrågan på molntjänster så snabbt att den kommer att stå för mer än hälften av datacenter-kapaciteten år 2025:

Den ökande efterfrågan på molntjänster drivs av den ökande användningen av digitalisering. Detta kombineras exempelvis med behovet av motståndskraft och ökad smidighet i moderna företag. För att förbättra smidigheten så använder företagen molnteknik i datacenter och hosting- och colocation-anläggningar. Som ett resultat så kan de möjliggöra en snabb utbyggnad av nya tjänster i den mest lämpliga infrastrukturen. Efterfrågan på tjänstestöd har ökat. Detta beror på att hanteringen av sådana arkitekturer och tekniker är komplex och i de flesta fall inte kan hanteras av intern personal. Företagen investerar mindre i egen hårdvara och förlitar sig på molnleverantörernas flexibilitet och skalbarhet för att minska sina kapital-utgifter.

Enligt ISG’s rapport så driver tillväxten av molntjänster utbyggnaden av digitala nätverk och framstegen i digitaliseringen i Tyskland. Detta framgår exempelvis av den snabba ökningen av dataöverföringen i DE-CIX-noden i Frankfurt. Den ökade från 7,5 Tbit/s i januari år 2020 till över 14 Tbit/s i oktober år 2022. Det är nästan en fördubbling på mindre än tre år.

Trafikstatistik från Frankfurt (Bildkälla: DE CIX)
Trafikstatistik från Frankfurt (Bildkälla: DE CIX)

Ökad efterfrågan i kombination med stadigt minskande resurser har lett till en ökad medvetenhet om byggandet av datacenter. Datacenternas energieffektivitet förbättras stadigt och ISG rapporterar att:

År 2020 så var det genomsnittliga värdet för Power User Effectiveness (PUE) 1,63. Det genomsnittliga PUE-värdet för varje nytt datacenter sjunker dock för närvarande till 1,3 och lägre.

Google Cloud i Tyskland

Tyskland spelar en viktig roll i den europeiska och globala ekonomin. Det är med andra ord inte förvånande att se hur mycket uppmärksamhet som Google ägnar den tyska marknaden. Google’s första kontor i Tyskland öppnade år 2001 och år 2021 så hade de 2 500 anställda på fyra kontor i Tyskland.

Och år 2021 så tillkännagav Google ett enormt investeringsprogram1 miljard euro i landet fram till år 2030. Detta inkluderade en utbyggnad av molnregionen i Frankfurt, införandet av en ny molnregion i Berlin-Brandenburg med tre zoner och en bred investeringsplan för förnybar energi:

Med expansionen av vår molnregion i Frankfurt i en ny Google-ägd anläggning i Hanau, en ny Google Cloud-region i Berlin-Brandenburg och en bred investeringsplan för förnybar energi är så vårt åtagande tydligt: Google investerar i Tysklands potential och stöder övergången till en digital och hållbar ekonomi. Mellan nu (år 2021) och år 2030 så kommer denna investering i digital infrastruktur och ren energi att uppgå till cirka 1 miljard euro.

Koldioxidfri energi

Redan år 2020 så tillkännagav Google offentligt målet att driva sin verksamhet på koldioxidfri energi senast år 2030. Målet var att erbjuda molnkunder ett av de renaste molnen i branschen och samtidigt hjälpa Europa att uppnå sina ambitiösa klimatmål.

Med detta i åtanke så valde Google ENGIE Deutschland som sin koldioxid-fria energileverantör i Tyskland:

Detta är den första energiförsörjningen i sitt slag i Europa, med fokus på att skaffa koldioxidfri energi för varje timme av Google’s verksamhet. Avtalet kommer inte bara att vara vägledande för branschen och fler kontrakt om koldioxid-fri energi dygnet runt i Europa. Det kommer dessutom att ge våra molnkunder ytterligare två regioner där de kan minska sitt koldioxidavtryck. Och viktigast av allt, genom att samarbeta med våra energi-leverantörer för att förändra hur ren energi levereras till kunderna, så stöder Google en bredare av-kolning av det tyska elnätet.

Detta är ett innovativt partnerskap som syftar till att främja användningen av förnybara energikällor. Programmet inkluderar en befintlig koldioxid-fri energi, vindkraft, solenergi och nästa generations teknik, även med hjälp av artificiell intelligens. Målet är att gå vidare med utvecklingen av avancerad infrastruktur och rena energiprojekt, bidra till att snabba upp den digitala omvandlingen och säkra en hållbar framtid för tyska och europeiska företag.

EU´s krav på säkerhet, integritet och digital suveränitet

Det finns även annan viktig faktor för Google Cloud’s närvaro i Tyskland, liksom i resten av Europa. Nämligen erbjudandet av molnlösningar som uppfyller EU’s krav på säkerhet, integritet och digital suveränitet. Allt utan att kompromissa med funktionalitet eller innovation. Med detta mål så har Google lanserat Cloud. På Europas villkor:

Som en del av det här initiativet så kommer vi att fortsätta att visa vårt engagemang för att leverera molntjänster som ger högsta möjliga nivå av digital suveränitet. Detta ska ske samtidigt som vi möjliggör nästa våg av tillväxt och omvandling för Europas företag och organisationer.

Som en del av detta initiativ så tillkännagav Google och T-Systems ett partnerskap för att bygga upp ett Sovereign Cloud-erbjudande i Tyskland för privata och offentliga organisationer.

Molntjänster i Italien

Enligt Eurostat’s rapport så är Italien ett av de europeiska länder där införandet av molnteknik går snabbast. År 2021 så använde 60 procent av de italienska företagen minst en molntjänst.

Den stora majoriteten av dessa företag använder grundläggande tjänster, exempelvis e-posthosting i molnet (96 %). Användningen av mer avancerade tjänster är dock också ganska utbredd, hela 70 % av företagen använder programvaruapplikationer för säkerhet.

A silhouette of the country of Italy featuring a bright teal location pin icon

Här är fördelningen av användningen av molnteknik i Italien:

 1. Grundläggande tjänster
  • 96 % använder e-posttjänster i molnet
  • 58 % använder lagringstjänster i molnet
  • 58 % använder kontors-applikationer i molnet
 2. Medelhöga tjänster
  • 52 % använder programvaror för ekonomi eller redovisning
  • 19 % använder CRM-programvara
  • 14 % använder datorkraft för företagets egna programvarutjänster
  • 20 % använder ERP-programvara
 3. Avancerade tjänster
  • 70 % använder säkerhets-applikationer
  • 39 % använder hosting-tjänster för databaser
  • 10 % använder molntjänster, exempelvis plattformar för utveckling, testning eller distribuering av tillämpningar
Användning av molntjänster i Italien år 2021 (Bildkälla: Eurostat)
Användning av molntjänster i Italien år 2021 (Bildkälla: Eurostat)

Enligt Cloud Transformation Observatory vid Politecnico di Milano så var molnmarknaden i Italien år 2021 värd 3,84 miljarder euro. Det är en ökning med 16 % jämfört med år 2020.

Enligt de uppgifter som observatoriet har samlat in så är SaaS-tjänster inte längre den drivande kraften i landet. Under år 2021 så var den starkaste tillväxten inom PaaS (Platform as a Service), med en imponerande +31 % jämfört med föregående år. Även IaaS (Infrastructure as a Service) hade en stark tillväxt, med +23 %.

34 % av företagen har inte åtföljt denna teknikresa

Detta är betydande tillväxtsiffror, även om moln-användning inte alltid paras ihop med lämpliga organisatoriska åtgärder. Cloud Transformation Observatory påpekar att 34 % av företagen rapporterar att de ännu inte har åtföljt denna teknikresa med organisatoriska förändringsåtgärder som är riktade till IT-avdelningen. Detta gäller exempelvis berikandet av kompetensen hos befintlig personal, förstärkandet av den organisatoriska strukturen med specialister på molnteknik eller tillsyn av de berörda affärsprocesserna.

För att till fullo dra nytta av den potential för tillväxt och utveckling som molnet erbjuder så krävs det med andra ord en organisatorisk modernisering.

När det gäller modellen för tjänsteutnyttjande så samlar Public Cloud och Hybrid Cloud i Italien in den största andelen av utgifterna. Det handlar om cirka 2,39 miljarder euro år 2021, en ökning med 19 % jämfört med år 2020.

På detta område så har PaaS-tjänsterna den högsta tillväxten under år 2021, med en total utgift på 390 miljoner euro. Detta innebär en ökning med +31 % jämfört med år 2020.

När det gäller modellen för tjänsteutnyttjande så är hybridmoln- och flermolnstrategier de mest populära i stora företag. De nyttjar i genomsnitt tjänster från fem olika leverantörer.

Värdet av moln-marknaden i Italien (Bildkälla: år 2021 Research from the Cloud Transformation Observatory of Politecnico di Milano - osservatori.net)
Värdet av moln-marknaden i Italien (Bildkälla: år 2021 Research from the Cloud Transformation Observatory of Politecnico di Milano – osservatori.net)

Enligt rapporten från Cloud Transformation Observatory så är fördelarna för företag som väljer molntjänster många och olika:

Det finns många fördelar: från ökad skalbarhet, flexibilitet och portabilitet för tillämpningar, till större flexibilitet i utformningen i samband med snabb utveckling. En annan fördel är exempelvis lägre kostnader för implementering och förvaltning av programvara.

Men vilka ekonomiska sektorer/tillverkningssektorer påverkas mest av den ökande användningen av molntjänster i Italien?

När man läser uppgifterna så verkar det som att ingen sektor är utesluten, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Inom den privata sektorn så sticker banksektorn ut med en tillväxt på 64 procent i investeringar i molntjänster:

Molntjänster, som förra året var det område som stod i fokus när det gäller forskning och undersökningar, är i år den mest frekvent rapporterade punkten bland de tio viktigaste investeringsprioriteringarna. Detta gäller särskilt för större banker (Bildkälla: Rapporto ABI Lab 2022_)

En verklig moln-revolution

Om införandet av molntjänster påverkar en stor del av den privata ekonomin så kan man förvänta sig en verklig moln-revolution inom den offentliga sektorn. Man vill säkerställa landets tekniska autonomi, säkra kontrollen över data och öka de digitala tjänsternas motståndskraft. För detta ändamål så utarbetade avdelningen för digital omvandling och den nationella byrån för cybersäkerhet Strategia Cloud Italia, ”[d]e strategiska riktlinjerna för migrerings-vägen till molnet för data och digitala tjänster inom den offentliga förvaltningen”:

Migreringen till molnet gör det möjligt för offentliga förvaltningar att tillhandahålla digitala tjänster. Detta inkluderar även en säker, effektiv och tillförlitlig teknisk infrastruktur. Allt i linje med principerna för skydd av privatlivet och rekommendationerna från europeiska och nationella institutioner. Dessutom så bibehålls de nödvändiga garantierna för landets strategiska autonomi, säkerhet och nationella kontroll över data (Bildkälla: Team per la Trasformazione Digitale)

Google Cloud i Italien

Spänningen i samband med molnet i landet är kopplad till den nyligen öppnade Google Cloud-regionen i Milano (europe-west8) och det tillkännagivna öppnandet av en andra moln-region i Turin som planeras till slutet av år 2022.

En ny Google Cloud-region i Milano. (Bildkälla: Google Cloud)
En ny Google Cloud-region i Milano. (Bildkälla: Google Cloud)

Den nya molnregionen kommer att göra det möjligt för italienska användare att lagra data och utnyttja kraften i ”snabba, tillförlitliga och säkra” molntjänster. De kommer dessutom att kunna utveckla och distribuera tillämpningar med hög tillgänglighet och låg latenstid från datacenter i Italien. Och allt detta med en moln-lösning som har definierats som ”branschens renaste moln”.

Undersökning från universitetet i Turin

Öppnandet av de två nya moln-regionerna, i samarbete med TIM och Banca Intesa, föregicks och åtföljdes av en undersökning från universitetet i Turin. Det beräknade en inducerad effekt som kan uppgå till så mycket som 3,3 miljarder euro och 65 000 nya arbetstillfällen fram till år 2025 enbart för regionerna Piemonte och Lombardiet. Och detta utan att räkna med de strukturella effekter som de två nya datacentren kommer att ha på hela den nationella ekonomin och produktionssystemet när företagen inför molninfrastruktur.

Enligt Google:

Den nya Milano-regionen syftar till att tillhandahålla innovativa offentliga, privata och hybrida molntjänster. Allt för att hjälpa italienska företag av alla storlekar och sektorer att snabba upp sin digitala omvandling.

Dessutom så kommer Google Cloud’s nya datacenter att ge en stark stimulans till den moderniseringsprocess av ekonomin som redan pågår. Det kommer dessutom att stimulera migreringen av infrastrukturen för offentliga och privata organisationer samt privatpersoner:

Denna nya region utgör ett konkret steg mot att bygga upp en kapacitet på lokal nivå. Som ett resultat så kan den möta behoven hos den italienska digitala ekonomin när det gäller tillgänglighet och distribuering av data, digital suveränitet och hållbarhet.

Om vi går över till den tekniska sidan så kommer den nya molnregionen att ha standardtjänsterna från Google Cloud. Detta inkluderar exempelvis Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Storage, Persistent Disk, CloudSQL och Cloud Identity.

Dessutom så kommer italienska Google Cloud-kunder att dra nytta av kontroll av dataresidens, standardkryptering, organisatoriska riktlinjer och VPC-tjänstkontroller.

Ett strategiskt inslag i att ha två molnregioner i Italien kommer att vara säkerheten. Med två regioner i samma land så kan italienska Google Cloud-kunder ha en duplicerad lokal plats. Allt för att säkerställa en bättre katastrof-återställning och en hög geografisk tillgänglighet.

Den enda leverantör som har två regioner

Under presentations-konferensen för de två moln-regionerna som hölls i Milano den 15 juni så framhöll Fabio Fregi, Google Cloud’s landschef för Italien, följande:

Google är den enda molnleverantör som har två regioner i vårt land. Som ett resultat så blir det möjligt att ha två platser som kan göra katastrofåterställning för varandra. Detta är en unik funktion i Italien som översätts till tillförlitlighet och tillgänglighet samt säkerhet.

Men det finns mer än bara säkerhet. Enrico Bagnasco, Executive Director of Information Systems på Intesa Sanpaolo, betonade vikten av infrastrukturens skalbarhet och datalagring i hela landet:

Det är helt avgörande för oss att kunna förlita oss på en stark elasticitet i infrastrukturen och en snabb tillväxt för att tillgodose verksamhetens behov. Vi måste dessutom kunna stänga av och begränsa kostnaderna, och därmed vara mycket flexibla i kostnadsfördelningen. Det är även avgörande att ha data på italienskt territorium, eftersom dataaspekten är en nyckelfråga för en bank, som är en hyperreglerad institution.

Google Cloud’s närvaro i Italien är dock inte begränsad till infrastruktur. Öppnandet av de två datacentren i Milano och Turin är en del av ett större investeringsprogram (cirka 900 miljoner dollar). Det fokuserar både på skapandet av moln-infrastrukturen och på teknisk kompetens på hög nivå för att främja dess införande i landet.

Tre olika utbildningsprojekt

Redan före öppnandet av molnregionen i Milano så hade Google lanserat tre olika utbildningsprojekt:

 • Opening Future: En portal för digital utbildning och utveckling för små och medelstora företag, nystartade företag, studenter och lärare. Detta är resultatet av ett samarbete mellan Google, TIM och Intesa Sanpaolo.
 • Google Cloud Pro: Ett kostnadsfritt utbildningsprogram om molnteknik. Det skapades i samarbete med TIM och är öppet för hela ekosystemet av italienska utvecklare. Eleverna kan följa tre olika utbildningsspår – Cloud Engineer, Cloud Architect eller Data Engineer. Efter detta så kan de avlägga ett prov för att erhålla en Google Cloud-certifiering.
 • Italia in Digitale: Ett projekt som ägnar sig åt digital utbildning för små och medelstora företag och privatpersoner. Kurserna erbjuder en introduktion till ämnen som täcker olika aspekter av den digitala ekonomin. Det handlar exempelvis om digital marknadsföring, datahantering, kommunikation med kunder, start av onlineföretag, användning av dataanalys-verktyg med mera.
Google's strategi för en livslång utbildning (Bildkälla: Google Cloud Events)
Google’s strategi för en livslång utbildning (Bildkälla: Google Cloud Events)

Du kan läsa mer i det här blogginlägget från Google Italien.

Molntjänster i Spanien

Liksom alla EU-länder så har Spanien sett en betydande ökning av antalet företag som använder minst en molntjänst mellan år 2020 (26 %) och år 2021 (31 %).

Bland de 31 % av företagen som använder minst en molntjänst så använder de allra flesta e-posthosting i molnet (82 %) och molnlagringstjänster (80 %). Andelen företag som använder avancerade molntjänster är också hög. Hela 62 % använder säkerhets-applikationer och 69 % använder databashosting-tjänster.

I detalj:

 1. Grundläggande tjänster
  • 82 % använder e-posttjänster i molnet
  • 80 % använder lagringstjänster i molnet
  • 63 % använder kontors-applikationer i molnet
 2. Medelhöga tjänster
  • 40 % använder programvaror för ekonomi eller redovisning
  • 38 % använder CRM-programvara
  • 35 % använder datorkraft för företagets egna programvarutjänster
  • 33 % använder ERP-programvara
 3. Avancerade tjänster
  • 62 % använder säkerhets-applikationer
  • 69 % använder hosting-tjänster för databaser
  • 28 % använder molntjänster, exempelvis plattformar för utveckling, testning eller distribuering av tillämpningar
Användning av molntjänster i Spanien år 2021 (Bildkälla: Eurostat)
Användning av molntjänster i Spanien år 2021 (Bildkälla: Eurostat)

Spaniens företag låg efter år 2021

Eurostat’s uppgifter bekräftas av Europeiska kommissionens DESI-rapport (Digital Economy and Society Index), som visade att Spaniens företag fortfarande låg efter år 2021 när det gällde ny och avancerad teknik som molntjänster. 27 % av de spanska företagen hade infört molnteknik jämfört med den europeiska genomsnitts-andelen på 34 %. Du kan ladda ner hela rapporten från Europeiska kommissionens webbplats.

Spanien i indexet över den digitala ekonomin och det digitala samhället (källa DESI-landsprofil Spanien)
Spanien i indexet över den digitala ekonomin och det digitala samhället (källa DESI-landsprofil Spanien)

Men precis som i världens andra stora ekonomier så finns det ett stort och växande intresse för molnteknik i Spanien. De spanska myndigheterna är medvetna om vikten av digitalisering och införandet av molnteknik. Det är viktigt för resurser och möjligheter för utveckling och modernisering av offentliga och privata organisationer i landet.

Enligt Nubes, ett projekt som stöds av Asociación Española de Startups, så genererade den offentliga molnmarknaden i Spanien cirka 2,86 miljarder euro i intäkter år 2020. Den största delen kom från Software-as-a-Service-segmentet, med cirka 1,06 miljarder euro (ladda ner rapporten här).

Google Cloud i Spanien

Redan år 2020 så tillkännagav Google Cloud och Telefónica ett nytt partnerskap för att snabba upp den digitala omvandlingen för spanska företag. De presenterade flera mål, exempelvis följande:

 • Öka digitaliseringen av företag, stödja Spaniens offentliga förvaltning och bidra till den ekonomiska återhämtningen i landet efter COVID-19
 • Lansera en molnregion i Spanien
 • Gemensamt utveckla en portfolio av 5G-lösningar med hjälp av Google Cloud’s Mobile Edge Computing-plattform

I april år 2022 så meddelade Isaac Hernandez, Country Leader på Google Cloud Spain, slutligen att molnregionen i Madrid (europe-southwest1) öppnades i samarbete med Telefónica:

Den nya Madrid-regionen (europe-southwest1) är utformad för att hjälpa till att möta de spanska företagens växande teknikbehov. Den erbjuder dessutom molntjänster med låg latenstid och hög tillgänglighet med höga internationella säkerhets- och dataskyddsstandarder. Allt i det renaste molnet i branschen.

Skapa nya möjligheter

Den nya molnregionen syftar till att skapa nya möjligheter till digital omvandling i enlighet med lokala bestämmelser. Den uppfyller redan regeringens krav på säkerhet och suveränitet. Detta särskilt viktigt i starkt reglerade branscher, såsom myndigheter, hälsovård och finansiella tjänster:

Att ha en ny region i Madrid bidrar exempelvis till att undanröja dessa hinder för moln-användning. Som ett resultat så blir det möjligt för både spanska företag och statliga enheter att uppfylla sina behov av tillgänglighet, dataresidens och hållbarhet i Spanien. De kan dessutom snabba upp sin digitala omvandling.

Förtroende, säkerhet, integritet och suveränitet är ett måste för företag på marknaden för molntjänster. Därför så har Google även samarbetat med Minsait för att gemensamt förse spanska organisationer, offentliga och privata, med suveräna moln-lösningar.

Partnerskapet syftar till att bygga upp förbättrade betrodda moln-tjänster för offentliga och privata organisationer. Detta görs genom att uppmuntra innovation samtidigt som de mest känsliga uppgifterna hålls privata, säkra och suveräna. Initiativet stöddes av ministeriet för ekonomiska frågor och digital omvandling.

Google’s engagemang i Spanien är omfattande. Det omfattar dessutom utveckling av ny kompetens för att införa molnteknik. Som Isaac Hernandez rapporterar:

Google har redan hjälpt till att utbilda mer än 1 miljon människor med vårt Grow with Google-program i Spanien. Vi har dessutom framtida planer på att öppna ett kompetenscentrum för cyber-säkerhet i Malaga och stödja skapandet av AI Lab Granada, i samarbete med Indra Minsait under de kommande åren.

Molntjänster i Nederländerna

Enligt uppgifter från Eurostat så ökar antagandet av moln-tjänster i Nederländerna snabbt, med en ökning från 53 % av företagen som använder minst en molntjänst år 2020 till 65 % år 2021.

Enligt dessa uppgifter så ligger Nederländerna på tredje plats bland de europeiska länderna när det gäller hur många företag som använder molnteknik.

Men det är inte allt. Enligt Eurostat så är Nederländerna dessutom ledande i Europa när det gäller användningen av sofistikerade tjänster (exempelvis hosting-tjänster för företagsdatabaser) med imponerande 78 % av företagen.

Så här ser fördelningen ut:

 1. Grundläggande tjänster
  • 82 % använder e-posttjänster i molnet
  • 81 % använder lagringstjänster i molnet
  • 72 % använder kontors-applikationer i molnet
 2. Medelhöga tjänster
  • 66 % använder programvaror för ekonomi eller redovisning
  • 49 % använder CRM-programvara
  • 28 % använder datorkraft för företagets egna programvarutjänster
  • 35 % använder ERP-programvara
 3. Avancerade tjänster
  • 64 % använder säkerhets-applikationer
  • 78 % använder hosting-tjänster för databaser
  • 30 % använder molntjänster, exempelvis plattformar för utveckling, testning eller distribuering av tillämpningar
Användning av molntjänster i Nederländerna år 2021 (Bildkälla: Eurostat)
Användning av molntjänster i Nederländerna år 2021 (Bildkälla: Eurostat)

Ett land som ligger i framkant

Nederländerna är utan tvekan ett av de länder som ligger i framkant när det gäller digital omvandling. Enligt rapporten från The Digital Economy and Society Index (DESI 2022):

Nederländerna ligger på tredje plats av 27 EU-medlemsstater i 2022 års upplaga av Digital Economy and Society Index (DESI). Landet har konsekvent varit en topp-leverantör i EU och kan, trots sina redan höga poäng, fortfarande göra framsteg inom vissa nyckelområden.

I genomsnitt så ligger de nederländska företagen långt över resten av Europa. Särskilt när det gäller andelen företag som använder molnteknik (60 %), stora data (27 %) och sociala medier (49 %).

Nederländerna i indexet för den digitala ekonomin och det digitala samhället (källa DESI-landsprofil Nederländerna)
Nederländerna i indexet för den digitala ekonomin och det digitala samhället (källa DESI-landsprofil Nederländerna)

Även om det fortfarande finns områden som kan förbättras så är Nederländerna bland de mest avancerade länderna i Europa – och världen. Detta gäller både införande av molnteknik och digitalisering av ekonomin och samhället (se även Nederländernas digitaliseringsstrategi 2.0).

Google Cloud i Nederländerna

Nederländernas har en stor betydelse på den europeiska ekonomiska scenen. Det är därför inte förvånande att Google redan år 2016 hade lanserat ett nytt datacenter i Eemshaven, i den nederländska provinsen Groningen. Investeringen låg på 600 miljoner euro.

Senare, år 2018, så tillkännagav Google en campusutvidgning på 500 miljoner euro. De tillkännagav även en ytterligare utbyggnad av Eemshaven i juni år 2019 och en ny anläggning i Middenmeer år 2020.

Detta innebär att Google’s totala investering i datacenter i Nederländerna uppgår till 2,5 miljarder euro.

Dessutom säger Google att dess nederländska datacenter har åtagit sig att driva alla sina datacenter på förnybar energi:

Sedan 2017 så har vi matchat all vår årliga elförbrukning med 100 procent förnybar energi. År 2020 så åtog vi oss att driva alla våra datacenter och campus med koldioxidfri energi dygnet runt fram till år 2030. För att hjälpa till att uppnå detta i Nederländerna så har Google avtal med vindkraftsparker i Delfzijl och Zeeland (Krammer och Bouwdokken). De har dessutom en solenergi-park i Delfzijl Sunport för inköp av förnybar energi till datacentret.

Insikter från Nederländskt moln-community: Intervju med Simon Besteman

Simon Besteman, verkställande direktör för Nederländskt moln-community, delade med sig av en djupgående översikt över läget när det gäller molntjänster i Nederländerna.

Om DCC (Dutch Cloud Community)

Dutch Cloud Community (DCC) är en branschorganisation inom hosting- och molnsektorn, som nyligen bildades som en sammanslagning av två branschorganisationer:

 • ISP Connect, en sammanslutning av parter som är verksamma inom delad hosting/webb-hosting
 • Den andra organisationen var en sammanslutning av IT-outsourcingföretag

En journalist beskrev det mycket fint: en klubb av parter som sätter tusentals kunder på en server. Den andra är en part som har tusentals servrar för en kund.

Olika parter för olika aspekter av hosting

Skillnaden mellan dessa två sammanslutningar övergavs av verkligheten – marknaden. Detta berodde på att olika parter engagerade sig i de olika aspekterna av hosting. År 2020 så skapades DCC som en organisation med ett hundratal medlemmar.

Det finns ingen SBI-kod tillgänglig för hosting-företag. Som ett resultat så är det svårt att nämna ett exakt antal aktiva företag inom hosting i Nederländerna. Om du hyser vissa kunddata på din server, är du då ett IT-företag eller en host?

DCC’s uppdrag är inte bara att se till att sektorn är sund, utan även att säkerställa ett fritt och öppet internet. De tar en aktiv roll i detta och har ett hundratal medlemmar, från de stora i branschen ner till de mindre parterna.

DCC har medlemmar och samarbetspartners. Deras partners är ofta leverantörer inom sektorn, som kan kommunicera med sektorn genom ett partnerskap med DCC. Som ett resultat så kan de sprida sitt budskap. DCC är en plats där dessa partners kan nå alla medlemmar på ett enkelt sätt – exempelvis vid den årliga grillfesten.

Deras partners ses som sponsorer. Vissa betalar för att bli partners, andra delar med sig av kunskap  och medlemmarna kan få kostnadsfri rådgivning av dem. Detta inkluderar naturligtvis möjligheten för medlemmarna att bli kund hos denna partner.

Vad DCC gör

Det nederländska moln-communityt är aktiv inom ungefär fyra områden:

 • Företrädarskap: Sektorn är upptagen med att övergå från en ung och oreglerad bransch till en starkt reglerad bransch – i likhet med telekombranschen. Tänk på bra processer när du rapporterar innehåll som hostas av nederländska företag.
 • Utbildning inom sektorn: Det finns en stor efterfrågan på unga, välutbildade personer. Ett kandidatstudieprogram har inrättats tillsammans med Hogeschool Utecht. Det är uppbyggt som en dubbel-utbildning; studenterna arbetar fyra dagar på kontoret och en dag i utbildningen per vecka. Två kurser: Nätverksteknik och Molnssäkerhet och mjukvaruutveckling.
 • Kunskapscentrum: DCC ser till att dela med sig av kunskap. Det finns temadagar varje kvartal, där experter från specifika områden delar med sig av kunskap. Det finns dessutom sex olika arbetsgrupper där medlemmar men även partners samarbetar inom olika områden. Det handlar exempelvis om säkerhet, juridiska frågor, hållbarhet, socialt ansvar osv. Ett exempel på ett initiativ är Cloud for Ukraine, där nederländska hosting-leverantörer tog över hosting från ukrainska företag kostnadsfritt, så att nätet förblir tillgängligt – särskilt om en stad bombas.
 • Community: Varje år så anordnar DCC en grillfest på Cloudfest (ett stort evenemang i Tyskland). Här är Dutch Night en stor händelse, där cirka 500 personer samlas för att utbyta kunskap.

Vissa hosting-företag har ju funnits ett tag – ibland längre än 10-15 år. De fäster ibland ett stort värde vid sina egna servrar, vilket kan fördröja övergången till en molnlösning. För många parter så är övergången till molnet ett val som görs utifrån bekvämlighet och kostnad. Detta gäller både till Google Cloud, AWS och till och med lokala privata molnlösningar.

Antal företag som använder DCC

Användningen i Nederländerna är relativt hög, i Belgien är den något lägre. Molnet först-politiken är inte längre bara något för stora företag, utan nu även något för små och medelstora företag.

År 2019 så använde 75 % av företagen i Nederländerna med fler än 20 anställda molnet, och år 2021 93 %. COVID-pandemin har bidragit mycket till detta, exempelvis när det gäller arbete hemifrån.

Högsta antagandefrekvens

Antagandet är högst inom företagstjänster/handel. Utbildning och ideella organisationer ligger något efter de andra sektorerna. Anledningen till detta kan exempelvis vara att majoriteten av de ideella organisationerna drivs av volontärer och att det ofta finns lite kunskap och budget för att stödja moln-ambitioner. Det finns stödalternativ för skolor, men alla skolor är inte medvetna om detta.

De olika användningsområdena för molntjänster

 • Kontor/Produktivitet
 • Säkerhetskopiering/lagring
 • Processer/transaktioner
 • Ekonomisk förvaltning
 • CRM
 • Logistik
 • Underrättelseverksamhet/analys
 • Utveckling

SaaS har exploderat från 65 % till 80 % under pandemin. Många ser den stora kraften i avlastningen jämfört med de ”gamla” systemen… även om det alltid finns chefer och administratörer som skyddar sina egna system för att inte förlora sina jobb.

Att molnanvändningen är så hög i Nederländerna beror på att det finns en pragmatisk kultur. Vi har många företag som ägs av yngre människor, många nystartade företag. Det finns dessutom inget nystartat företag som vill hantera sin egen IT-infrastruktur och programvara.

Det totala värdet av molnmarknaden

År 2021 så översteg den globala omsättningen på molnmarknaden 275 miljarder euro. Marknaden har vuxit med 20-30 procent varje år sedan år 2017. Den största delen av omsättningen, cirka 50 procent, genereras genom försäljning av SaaS-tjänster. Du kan läsa mer om detta i dokumentet Market Study Cloud Services från den nederländska myndigheten för konsumenter och marknader (nederländskt innehåll).

De största aktörerna i regionen

Det finns tre stora aktörer som tillhandahåller molntjänster, nämligen Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azurea, och Google Cloud Platform (GCP). Dessa tre parter kallas ibland för ”hyperscalers” eftersom de står för majoriteten av de molntjänster som erbjuds och används.

En stor del av kunderna/användarna använder en lokal tjänsteleverantör/tjänsteleverantör. Detta gör även att användarna kan börja använda det offentliga molnet. De använder ofta någon av de tre stora parterna för att kunna erbjuda sin egen molntjänst.

Marknaden för molntjänster har vuxit enormt under de senaste åren. Den kommer att fortsätta att växa under de kommande åren. Nya användare och företag som fortsätter att investera i molntjänster kommer dessutom fortsätta att möjliggöra tillväxten.

Vi vill tacka Simon Besteman för hans medverkan i denna intervju.

Molntjänster i resten av EU

Molnmarknaden växer visserligen snabbt i de större europeiska länderna/marknaderna. Antagandet av molntjänstteknik i resten av Europa är däremot mycket heterogent. Den sträcker sig från toppositionerna i de nordeuropeiska länderna till de lägre införande-frekvenserna i de öst- och sydeuropeiska länderna.

Användning av molntjänster i norra Europa år 2021 (bildkälla: Eurostat)
Användning av molntjänster i norra Europa år 2021 (bildkälla: Eurostat)

Bland de nordeuropeiska länderna så är antagandet av molnteknik häpnadsväckande:

 • Finland 75 %
 • Sverige 75 %
 • Danmark 65 %
 • Norge 64 %

Enligt Eurostat så ligger Finland och Sverige i topp i Europa. Där har 75 % av företagen infört minst en molnteknik år 2021. Danmark och Norge (Norge är inte medlem i EU) följer tätt efter med 65 % respektive 64 %.

Goda införandefrekvenser har dessutom noterats i Österrike (40 %), Belgien (53 %), Tjeckien (44 %), Estland (58 %) och Irland (59 %).

Österrike i indexet för digital ekonomi och samhälle (källa DESI-landsprofil Österrike)
Österrike i indexet för digital ekonomi och samhälle (källa DESI-landsprofil Österrike)

Scenariot är mycket annorlunda i länderna i Öst- och Sydeuropa, där den genomsnittliga andelen molnteknik som antas är under 30 %.

Situationen när det gäller molntjänster i Storbritannien

Enligt U.S. International Trade Administration så är Storbritannien (UK) den största molnmarknaden i Europa och den näst största IKT-marknaden i världen, direkt efter USA.

Vidare:

UK’s tech VC-investeringar är tredje störst i världen (efter USA och Kina). De ligger högre än hos något annat europeiskt land (mer än Frankrike och Tyskland tillsammans), och når en rekordhög nivå på 21 miljarder dollar år 2020 trots utmanande förhållanden.

A silhouette of the U.K. featuring a bright teal location pin icon

År 2020 var intäkterna i Storbritannien från offentliga molntjänster cirka 12 miljarder dollar. AWS, Microsoft Azure och Google Cloud är återigen de främsta aktörerna.

I ITA-rapporten så hävdas det att efterfrågan på offentliga molntjänster ökade kraftigt år 2020 och att marknadstrenden både påverkade stora företag och små och medelstora företag:

Det är faktiskt så att brittiska företag stadigt antar en strategi som bygger på molnet. Ett växande antal företag kan dessutom förutse en tid då de kommer att flytta en stor majoritet av sin IT till molnet.

En annan egenskap hos brittiska företag som ITA-rapporten lyfter fram är att de använder sig av strategier med flera moln och molnbaserade lösningar. Brittiska företag verkar föredra leverantörer som kan ge mest värde för deras IT-investeringar och vill ha möjlighet att flytta sina data och undvika leverantörslåsning. Trots att detta i slutändan kan leda till en större komplexitet.

ITA’s uppgifter bekräftas av flera nyligen publicerade rapporter. Det brittiska parlamentet uppger att uppskattningsvis 89 % av Storbritanniens större organisationer använder minst en molnbaserad tjänst. Den brittiska molnmarknaden beräknas vara värd över 35 miljarder pund år 2023 (en imponerande ökning med 73 % från år 2019).

Och prognosen för de kommande åren verkar inte vara annorlunda. Enligt Business Wire så förväntas den brittiska molnmarknaden registrera en imponerande tillväxt under perioden 2023-2027. Spridningen av ny teknik som artificiell intelligens, sakernas internet och maskininlärning kommer dessutom att öka tillväxten på molnmarknaden ytterligare.

Ett hinder för införandet av molntjänster

Ett hinder för det utbredda införandet av molntjänster i Storbritannien är den oro som är relaterad till förflyttning av data från Storbritannien till främmande stater. I en rapport från det brittiska parlamentet så sägs följande:

På grund av molnets dynamiska karaktär så flyttas data regelbundet. Det är osannolikt att organisationer vet exakt var deras uppgifter finns om de inte har begärt att de ska stanna på en viss plats. Vissa intressenter har uttryckt farhågor om att lagra uppgifter som tillhör brittiska organisationer och individer i jurisdiktioner där Storbritannien inte har någon rättslig kontroll.

Dessutom:

Centre for European Policy Studies har uppskattat att 92 % av västvärldens data lagras i USA och 4 % i Europa.

I rapporten så anges det dessutom att Storbritannien för närvarande inte har några rättsliga krav på dataresidens. Det fortsatta fria flödet av uppgifter mellan organisationer i Storbritannien och EU kommer därför att vara beroende av en EU-bedömning av huruvida det brittiska integritetsskyddet är tillräckligt.

Under tiden:

För att undvika eventuella rättsliga hinder som kan uppstå efter övergångsperioden så tillhandahålls Google’s användare i Storbritannien nu av Google LLC (USA). De tillhörde tidigare Google Ireland Ltd.

Google Cloud i Storbritannien

Google öppnade sitt första kontor i Storbritannien redan år 2003, och datacentret i London öppnades år 2017. I dag så har Google mer än 6 400 anställda i Storbritannien.

Storbritannien har en ledande ställning inom molntjänster. Därför så fortsätter Google att göra stora investeringar i Storbritannien. År 2021 så lades en ny undervattenskabel mellan USA och Storbritannien (Grace Hopper), och en investering på 1 miljard dollar har ägnats åt att köpa byggnaden Central Saint Giles. Den har kapacitet att hysa 10 000 anställda på Google’s kontor i Storbritannien.

Kinsta’s molntjänster: Från SaaS till PaaS på Google Cloud

På grund av de senaste internationella händelserna och marknadens utveckling så har många företag och yrkesverksamma flyttat sina produkter och tjänsteerbjudanden till telematiska kanaler. Det har aldrig varit viktigare att ha en webbplats som är snabb, säker och skalbar hela tiden. Allt för att upprätthålla höga standarder för tjänstekvalitet. Och när det gäller e-handel så är funktioner som snabbhet, säkerhet, skalbarhet och tillförlitlighet ett måste.

Det är därför som allt fler företag övergår från traditionella hosting-lösningar, såsom delade, dedikerade eller VPS-hostingtjänster, till mer flexibla, tillförlitliga och högpresterande moln-lösningar.

Vid första anblicken så kan det tyckas vara för komplicerat att anta en moln-hostinglösning för små företag och yrkesverksamma som inte har samma resurser och kompetens som ett större företag. Små företag kan dock inte avstå från fördelarna med moln-tjänster om de vill förbli konkurrenskraftiga på marknaden och växa med sina webbplatser.

Det är därför som Kinsta är den perfekta förmedlaren mellan Google Cloud och enheter av alla sektorer och storlekar. Kinsta´s hosting drar nytta av banbrytande molntjänster utan att krocka med alla de hinder som kan dyka upp vid direkt antagande av en molnlösning.

Uppdragdet är att erbjuda den bästa molnhostingen som är baserad på Google Cloud Platform med största möjliga enkelhet och till marknadens mest konkurrenskraftiga priser. För Kinsta-kunder så krävs det bara några få klick för att installera en webbplats eller en app på Google Cloud.

En titt på den nya instrumentpanelen MyKinsta.
En titt på den nya instrumentpanelen MyKinsta.

Kinas PaaS-tjänstemodell

Kinsta’s hela infrastruktur är baserad på Google Cloud’s Premiumnivånätverk. Skillnaden mellan Premiumnivå och Standardnivå är att med det förstnämnda så passerar data i transit nästan hela vägen över Google’s privata nät. Som ett resultat så blir det färre hopp, lägre latenstid och högre prestanda.

Alla Kinsta’s kunder drar dessutom nytta av C2 beräkningsoptimerade virtuella maskiner i de regioner där dessa är tillgängliga. Dessa maskiner har en ultrahög prestanda för beräkningsintensiva arbetsbelastningar och är lämpliga för:

 • Beräkningsintensiva arbetsbelastningar
 • Högpresterande webbservering
 • Spel (servrar för AAA-spel)
 • Annons-servering
 • Högpresterande beräkningar (HPC)
 • Omkodning av medier
 • AI/ML

Företagstjänster

Men Kinsta’s tjänster är inte begränsade till Google Cloud hosting. Vi kompletterar dessutom vårt utbud med en uppsättning företagstjänster som skapar en plattform som är unik i branschen.

Oavsett vilken plan som väljs drar så alla Kinsta-kunder nytta av följande verktyg:

 • MyKinsta: Kinsta’s kraftfulla hosting-instrumentpanel som har utvecklats internt. Allt för att ge alla våra kunder fullständig kontroll över webbplatser, applikationer och databaser med så stor enkelhet som möjligt.
 • Utvecklingsverktyg: Inkluderar exempelvis SSH och WP-CLI.
 • Iscensättningsmiljöer: Tillgängliga för alla webbplatser.
 • Kostnadsfri Cloudflare-integrering: För att garantera en större säkerhet och ytterligare förbättra prestandan på alla våra kunders webbplatser så har vi implementerat en Cloudflare-integrering i alla våra planer. Som ett resultat av detta får våra kunder en kostnadsfri integrerad brandvägg med skydd mot DDoS-attacker, CDN, HTTP/3-stöd, automatiska SSL-certifikat och wildcard-stöd. Detta gäller oavsett vilken plan som de har.
 • DevKinsta: Vår kostnadsfria svit med lokala utvecklingsverktyg för att bygga, testa och distribuera WordPress-webbplatser på några minuter. DevKinsta låter dig skapa WordPress-webbplatser på din lokala maskin med endast några få klick. den tillhandahåller dessutom kraftfulla utvecklings- och förvaltningsverktyg, exempelvis Adminer och MailHog. Och när arbetet är klart så kan du överföra den lokala webbplatsen till en iscensättningsmiljö på Kinsta med ett enda klick.

Utöver detta så tillkommer det en supporttjänst som ligger i toppen av branschen när det gäller kunskap och svarstid. Du får även tillgång till en mängd andra verktyg som gör det möjligt att utföra annars komplexa (om inte rent av farliga) operationer med endast några få klick. Detta gäller exempelvis  sökning och ersättning i webbplatsens databas, användarhantering, aktivering av felsökningsläge, överföring av webbplatser till och från Kinsta och mycket mer.

Men det är inte allt. För att göra det möjligt för våra kunder att komma ännu närmare sitt marknadsmål så gör Kinsta alla Google Cloud-datacenter tillgängliga så snart som möjligt. Vi har en kunskapsbasartikel med den fullständiga listan över 37 datacenter som för närvarande finns tillgängliga. Den förklarar hur du väljer det bästa datacentret för din webbplats i MyKinsta.

Och för att komma ännu närmare våra läsare och kunder som är baserade på stora europeiska marknader så bestämde vi oss redan från början för att lokalisera våra tjänster. Vi erbjuder dessutom allt innehåll som publiceras på vår webbplats och blogg på så många språk som möjligt.

För närvarande så kan våra läsare och kunder läsa innehållet på vår webbplats och vår MyKinsta-instrumentpanel på följande språk:

Vi erbjuder dessutom en flerspråkig support på franska, italienska, portugisiska och spanska – måndag till fredag – under följande tider (UTC):

 • Engelska 00:00 – 24:00
 • Franska 06:00 – 17:00
 • Italienska 06:00 – 14:00
 • Portugisiska 09:00 – 17:00
 • Spanska 14:00 – 24:00

Kort sagt så är Kinsta den perfekta inkörsporten för att få tillgång till kraften i Google’s molnplattforms- infrastruktur, men med högkvalitativa tilläggstjänster som gör vårt erbjudande oöverträffat.

Du kan prova Kinsta utan risker tack vare vår 30-dagars pengarna tillbaka-garanti .Du kan schemalägga en demo av vår instrumentpanel MyKinsta. Det går dessutom att utnyttja vårt erbjudande på 20 dollar för att prova våra nya tjänster Applikationshosting och Databashosting.

Sammanfattning

I den här artikeln så har vi erbjudit en djupgående översikt över läget på marknaden för molntjänster i Europa. Allt baserat på uppgifter från Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor.

Av rapporten så kan vi se att användningen av moln-tjänster ökar snabbt på alla större europeiska marknader, även om det finns märkbara skillnader mellan länderna.

En viktig faktor som så kallade ”hyperskalare” måste hantera är den europeiska regleringen som syftar till att garantera datasuveränitet, säkerhet och integritet. Det faktum att europeiska medborgares uppgifter finns i olika jurisdiktioner, exempelvis i USA, är ett problem som de europeiska lagstiftarna har reagerat på. De har därför infört stränga bestämmelser för att garantera medborgarnas rättigheter.

Detta har dock inte avskräckt stora leverantörer av moln-tjänster. Dessa har reagerat genom att anpassa sig till kraven i de europeiska bestämmelserna. Bland dessa hyperskalare så har Google reagerat genom att öppna nya moln-regioner och samarbeta med stora europeiska ITC- och telekommunikationsföretag.

Slutsatsen är att europeiska företag kommer att kunna fortsätta att dra nytta av den mest avancerade molntekniken samtidigt som de respekterar medborgarnas lagar och rättigheter.

I detta landskap så står Kinsta som en ledande aktör och erbjuder alla kunder förstklassiga tjänster för Hanterad WordPress-hosting, Applikationshosting och Databashosting på Google Cloud Platform.

Carlo Daniele Kinsta

Carlo is a passionate lover of webdesign and front-end development. He has been playing with WordPress for more than 20 years, also in collaboration with Italian and European universities and educational institutions. He has written hundreds of articles and guides about WordPress, published both on Italian and international websites, as well as on printed magazines. You can find him on LinkedIn.