Idag har molntjänster övergått till att bli en vanlig teknik, med många olika typer att välja mellan. Så mycket som 94% av företagen beräknas använda minst en molntjänst, enligt den senaste State of Cloud rapporten.

Och ändå är kapaciteten för molntillväxt fortfarande exponentiell med en IBM-uppdrags-studie, som rapporterar att endast 20% av arbetsbelastningarna på företagen körs i molnet. Eftersom de ofta har migrerat endast den enklaste av arbetsbelastningarna har många företag en lång väg kvar på sin molnresa. Iochmed att 80 % av företagets arbetsbelastningar finns kvar på plats skulle deras migrering innebära en potentiell fyrdubbling av den nuvarande molnmarknaden.

Trots molnmarknadens mognad är många organisationer fortfarande omedvetna om de molntjänster och distributionsmodeller som finns tillgängliga. Nya molnprodukter och -tjänster kommer nästan dagligen, drivna av den ständiga innovationen hos teknikledare som Google, Amazon och Microsoft.

För att hjälpa dig att navigera i molntjänsternas komplexitet, kommer vi att ta en djupgående titt på vilka typer som finns tillgängliga. Vi kommer även att belysa några av de mest populära molntjänsterna, inklusive vissa nya tekniker som börjar bli populära.

Vilka är de viktigaste typerna av molntjänster?

På den högsta nivån, levereras molntjänster genom en kombination av tjänst- och distributionsmodeller. Inom var och en av dessa molnleveransmodeller finns tre typer av molntjänster och -aaS-erbjudanden att välja mellan.

Låt oss utforska dem i detalj.

Servicemodeller för molnbaserad databehandling

Det finns tre huvudsakliga servicemodeller av molntjänster – Infrastruktur som en tjänst, plattform som en tjänst och programvara som en tjänst. Varje tjänstemodell representerar en annan del av molntjänste-sektorn och innebär en egen unik ansvarsfördelning mellan dig och tjänsteleverantören.

Uppdelning av hanteringsansvar för molntjänsters servicemodeller
Uppdelning av hanteringsansvar för molntjänsters servicemodeller (bildkälla: bmc.com)

Inom varje molntjänst´s servicemodell finns det 100-tals olika molntjänstalternativ att välja mellan – Vi kommer att utforska dessa senare i inlägget. Låt oss börja med att ta en närmare titt på de tre viktigaste servicemodellerna.

Infrastruktur som en tjänst (IaaS)

Infrastruktur som en tjänst (IaaS) är den servicemodell som utgör grunden för distributionen av molnteknik. Via en IaaS-leverantör får du på-begäran-åtkomst via Internet till kärn-IT-resurser, inklusive datorer (virtuell eller dedikerad maskinvara), nätverk och lagring.

IaaS ger dig tillgång till en flexibel och toppmodern maskinvaruresurs som kan skalas för att uppfylla ditt företags bearbetnings- och lagringsbehov. Du använder den här infrastrukturen för att etablera organisationens applikationer, programvara och plattformar – utan ansvar för att hantera och underhålla den.

En typisk IaaS-distribution kombinerar virtuella datorer och lagringsdiskar. Varje enskilt element är anpassat för att uppfylla behoven i ditt företag oavsett om det är Server OS eller storleken på lagringskapaciteten.

Plattform som en tjänst (PaaS)

Platform as a Service (PaaS) är molntjänstmodellen där du får tillgång till kombinerade maskin- och programvaruverktyg via en tjänsteleverantör. PaaS används oftast för applikationsutveckling.

En PaaS-leverantör ger dig tillgång till den kombinerade molninfrastruktur som krävs för programutveckling – databaser, mellanprogram, operativsystem, servrar – utan den underliggande komplexiteten i hanteringen av den. Detta gör att du kan bli mer effektiv. I stället för att lägga tid på att installera och konfigurera infrastruktur fokuserar du istället enbart på att utveckla, köra och hantera program.

Programvara som en tjänst (SaaS)

Software as a Service (SaaS) är molntjänstmodellen som ger dig tillgång till en färdig programvaruprodukt som körs och hanteras av tjänsteleverantören. De flesta SaaS-lösningar tenderar att vara slutanvändarprogram.

Att ha tillgång till din valda programvara med hjälp av en SaaS-modell gör att du enbart kan fokusera på hur man bäst använder denna programvara. SaaS-leverantören ansvarar helt för att tillhandahålla, underhålla och uppgradera programvaran – inklusive den underliggande infrastrukturen.

Ett vanligt SaaS-exempel är en webbaserad CRM-lösning (Customer Relationship Management). Du lagrar och hanterar alla dina kontakter via CRM utan att behöva uppgradera programvaran till den senaste versionen eller underhålla servern och driftsystemet som programvaran körs på.

De traditionella molntjänstmodellpelarna – IaaS, PaaS, SaaS – har under årens lopp vuxit till att omfatta ett så brett utbud av ytterligare erbjudanden att vi nu går in i en era av ”Allt som en tjänst”.

Låt oss ta en titt på detta.

Allt som en tjänst (XaaS)

Detta kallas även Anything as a Service. XaaS är den allmänna termen och omfattar det stora utbudet av produkter, verktyg och tekniker som växer fram som nya och populära. Allt detta samlas i ett enda tjänsteutbud.

Explosionen av dessa nya tjänster – och tillhörande förkortningar – har nått en sådan nivå att -aas kataloger skapats för att man ska få en överblick. Var och en av dessa molntjänstmodell-iterationer är en potentiell mångmiljard-industri i sig. De mest populära tjänsterna innefattar Desktop as a Service (DaaS), Artificial Intelligence as a Service (AIaaS) och Unified Communications as a Service (UaaS).

Distributionsmodeller för molnbaserad databehandling

När du har valt dina molntjänster har du möjlighet att använda tre huvudsakliga distributionsmodeller för molnbaserad datoranvändning: offentligt moln, privat moln och hybridmoln.

Molndistributionsmodeller
Molndistributionsmodeller (bildkälla: AVI Networks)

Precis som molntjänstmodeller har varje molndistributionsmodell sin egen unika konfiguration med en rad olika krav och tillhörande fördelar.

Föreslagen läsning: De många fördelarna med Cloud Computing år 2024

Låt oss titta närmare:

Offentligt moln

Om man har ett offentligt moln tillhandahåller man datortjänster via offentligt internet av en tredjepartsleverantör. Offentliga molntjänster är tillgängliga för alla som vill använda dem och kan vara kostnadsfria eller kräva en avgift.

I en offentlig molndistribution faller ansvaret för hantering och underhåll av systemen direkt på leverantören. Även om offentlig och privat molnarkitektur kan vara identisk kan det finnas betydande skillnader i säkerhetskraven för varje molndistribution.

Om man har en offentlig molndistributionsmodell slipper man de dyra initiala kostnaderna för att köpa, hantera och underhålla lokal maskinvaru- och programvaruinfrastruktur. Det erbjuder även snabb driftsättning och nästan oändlig skalbarhet tack vare den stora storleken på offentliga molnteknikleverantörer som Google, Microsoft och Amazon.

Privat moln

Privat moln är tillhandahållande av datortjänster för en enda organisation som har tillgång via Internet eller ett privat internt nätverk. Ett privat moln kan hanteras internt eller av en tredjepartsleverantör.

En privat molndistribution ger dig till stor del samma fördelar som ett offentligt moln, inklusive självbetjäning och skalbarhet. Jämfört med ett offentligt moln, får du större kontroll och anpassning av de tjänster du använder i ditt privata moln. Det innebär att du kan implementera en högre nivå av säkerhet och integritet – perfekt om du är verksam i en bransch där efterlevnad är ett krav.

Dessa ytterligare fördelar har dock ett pris. De flesta distributionerna lägger ansvaret för kostnaden och ansvarsskyldigheten för att hantera det privata molnet på DIN IT-avdelning. Detta innebär att privata moln är långsammare att distribuera och har samma kostnader – bemanning, förvaltning, underhåll – som traditionellt datacenter-ägande.

Hybrid moln

Hybridmoln är tillhandahållande av datortjänster genom en kombination av offentliga moln- och privata molndistributioner. Den här typen av distribution gör det möjligt att dela data och program mellan båda molnmiljöerna.

Hybridmoln ger dig möjlighet att sömlöst skala resurser från lokal, privat infrastruktur upp till det offentliga molnet för att möta variationer i bearbetning av datorbehov. På så sätt kan du använda offentliga molnresurser för icke-känsliga datoruppgifter samtidigt som känsliga affärskritiska program skyddas inom en privat molndistribution.

Om den används effektivt, kan en hybridmoln-distribution göra att du kan skala och möta toppar för kortsiktiga resursbehov utan krav på långsiktiga investeringar. Hybriddatorer är en plattform som erbjuder det ”bästa av två världar”, vilket ger dig tillgång till alla fördelar för molntjänster – flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet i kombination med lägsta möjliga riskexponering..

Andra molndistributionsmodeller

Förutom de tre vanligaste molndistributionsmodellerna och hybridmodellerna finns det andra mindre kända distributionsalternativ:

Community-moln

A type of cloud deployment model built on the shared infrastructure of several organizations with a common concern. Community clouds are popular as they further split the resource costs between the organizations involved.

Distribuerat moln

Den här typen av molndistribution bildas av en grupp datorer som distribueras över olika platser men som är anslutna till ett enda nätverk. Den kan skapas som en offentlig resurs eller skapas med hjälp av frivilliga resurser.

Multimoln

Multimoln är en enda molndistribution som kombinerar flera molntjänstleverantörer (ej att förväxla med hybridmoln). Om du väljer en multimoln-metod minskar du beroendet av en enda tjänsteleverantör samtidigt som du erbjuder ökad flexibilitet genom ett större urval.

Poly Cloud

Det här innebär att flera molndistributioner från flera tjänsteleverantörer kombineras för att utnyttja specifika tjänster. Polymoln skiljer sig från multimoln och gör att du kan uppnå mer än du kan uppnå om du bara använder en enda leverantör.

HPC-molnet

Det här är en molndistributionsmodell som utformats för att underlätta HPC-program (High-Performance Computing). Du kan använda en HPC-molndistribution för att utföra storskalig forskning eller lösa avancerade problem.

Hur många typer av molntjänster finns det?

Inom var och en av molntjänstmodellerna finns det hundratals olika molntjänster att välja mellan. Varianterna av tillgängliga molntjänster fortsätter att expandera nästan varje vecka.

Det sker en ständig migrering av traditionella lokala tjänster till moln och en konstant teknisk innovation får nya molnbaserade tjänster att växa fram

Molntjänster för Google Cloud-plattformar
Molntjänster för Google Cloud-plattformar

Ditt val av molntjänstleverantör kommer påverka utbudet av de molntjänster du kan välja mellan. De tre ledande molntjänstleverantörerna – Google Cloud, Amazon Web Services och Microsoft Azure erbjuder dig ett brett utbud av tjänster som uppfyller dina datorbehov.

Naturligtvis kan alla dessa alternativ kännas överväldigande och det är ofta svårt att förstå sig på de olika typerna av molntjänster som är tillgängliga. Vi ska hjälpa dig att börja förstå och navigera i det här komplexa tekniska ekosystemet för molntjänster. I denna artikel går vi igenom de grundläggande och framväxande molntjänstkategorierna och deras tillhörande molntjänster.

Kärnkategorier för molntjänst

Nedan finns de molntjänstkategorier som innehåller de kärntjänster som du skulle använda i en traditionell, lokal distribution.

Molnberäkningstjänster

Beräkningstjänster i molnet är den grundinfrastruktur som du bygger och kör organisationens teknik på. Virtuella datorer (VM) utgör kärnan i din beräkningstjänst.

Molntjänstleverantörer erbjuder ett brett utbud av vm-alternativ som kör alla arbetsbelastningar du kan tänka dig. Varje aspekt av den virtuella datorn kan konfigureras för att uppfylla företagets unika beräkningskrav – operativsystem, antal kärnor, plats, ansluten lagring. Detta inkluderar skalning av antalet VM-instanser som du behöver en viss dag för att uppfylla dina ständigt föränderliga beräkningskrav.

Molntjänster innehåller även tjänster som servermigrering, containerhantering och serverlös databehandling. Nedan finns de viktigaste molntjänsterna som är tillgängliga hos de tre ledande molntjänstleverantörerna:

Molnnätverkstjänster

Ditt nätverk är en annan grundpelare i din infrastruktur. Nätverksinfrastrukturen för din valda molntjänstleverantör avgör direkt nivån på säkerhet, tillgänglighet, hastighet och räckvidd för dina molntjänster.

De ledande molntjänstleverantörerna ger dig tillgång till ett globalt nätverk av regioner och platser. Var och en strävar ständigt efter att förbättra sin nätverksinfrastruktur för att ge bättre bandbredd och snabbare nedladdningstider.

Molnnätverk omfattar oftast följande tjänster:

 • Content Delivery Network (CDN) – ett sätt att leverera innehåll via flera geografiska platser för att leverera med hög hastighet och låg latens
 • Dedikerad sammanlänkning – direkt tillgång till molnleverantörernas höghastighetsnät
 • DNS (Domain Name System) – ett skalbart sätt att dirigera användare till internet-applikationer via DNS
 • Belastningsutjämning – ett verktyg för att distribuera inkommande trafik över flera resurser
 • Virtuellt privat nätverk (VPN) – en säker och isolerad molnresurs

Google Cloud´s Plattform är unik och erbjuder även tillhandahållande av ytterligare en Premium-nätverksnivå. Detta ger dig tillgång till Googles höga prestanda, låga latens och mycket tillförlitliga globala nätverk.

Detta kan höja kvaliteten på din molntjänstleverans– Exempelvis webbplatshastigheten som direkt påverkar användarupplevelsen, engagemanget och till och med försäljningen.

Vi förstår vikten av ett bra nätverk, vilket är anledningen till att Kinsta använder Google Cloud Platform´s premiumnivå för alla våra kunder.

Google Cloud Plattform Premium Tier
Google Cloud Plattform Premium Tier (Bildkälla: Google)

Nedan finns de viktigaste molnnätverkstjänsterna som är tillgängliga från de tre ledande molnplattformsleverantörerna:

Molnlagringstjänster

Lagring i molnet innebär att du använder en molntjänstleverantörs infrastruktur för att lagra dina data, appar och arbetsbelastningar på ett säkert sätt.

Precis som virtuella datorer kan anpassas, erbjuder molntjänstleverantörer flera lagringskonfigurationsalternativ som kan skalas för att matcha kraven för ditt företag – diskstorlek, lagringsmängd och plats. De stöder även de olika lagringstyperna, inklusive block-, fil- och objektlagring.

Vissa molntjänstleverantörer erbjuder även en rad dataöverföringstjänster som hjälper dig att snabbt och säkert migrera stora mängder data till deras infrastruktur.

Nedan finns de viktigaste molnlagringstjänsterna som är tillgängliga från de tre ledande molnplattformsleverantörerna:

Molnsäkerhet, identitet och efterlevnadstjänster

Säkerhet, identitet och efterlevnad i molnet består av en rad verktyg och tjänster som utformats för att styra åtkomsten till din molninfrastruktur, skydda mot attacker och upprätthålla sekretessen för dina data.

De vanligaste och bästa molnsäkerhetstjänsterna är:

 • Granskning – Ett verktyg som spårar all användaraktivitet och skapar en granskningslogg över vem som gjorde vad, var och när inom din molnplattform.
 • Efterlevnad – En serie verktyg och kontroller som hjälper dig att spåra och upprätthålla regelefterlevnad.
 • DDoS Protection – Ett verktyg som utformats för att identifiera och minska DDoS-attacker för att förhindra stilleståndstider för program och minimera svarstiden för infrastrukturen.
 • Kryptering – tillhandahållande av kryptering i vila och under överföring för att förhindra att dina data nås även i händelse av stöld.
 • Brandväggar – en samling brandväggsverktyg för att filtrera bort skadlig webbtrafik och centralt hantera brandväggsregler.
 • Identitets- och åtkomsthantering – en plattform för att hantera användaridentiteter och styra vem som har åtkomst till vad och vad de kan göra med åtkomsten.

Nedan finns de viktigaste molnsäkerhetstjänsterna som är tillgängliga från de tre ledande molnplattformsleverantörerna:

Molnanalystjänster

Analyseringen i molnet sker med hjälp av en rad verktyg och ramverk som hjälper dig att analysera och få värdefulla insikter från dina data (Föreställ dig Google Analytics för molntjänster). Tillgängligheten och förfiningen av molnanalystjänster fortsätter att expandera i takt med att dessa insikter blir allt viktigare för företag.

De viktigaste molntjänstleverantörerna erbjuder en rad molnanalystjänster som hjälper dig att lagra, bearbeta, analysera och visualisera data.

Vi förstår vikten av analysprogramvara och den positiva inverkan den kan ha på hela din verksamhet. Vår analysplattform, MyKinsta Analytics, ger dig insyn i de resultatdata för webbplatsen som du behöver för att snabbt undersöka och felsöka eventuella problem. Se till att din WordPress-webbplats – ditt huvudsakliga försäljningsverktyg – har en förstklassig prestanda.

De viktigaste molnleverantörsplattformarna erbjuder även djup integrering med analysverktyg med öppen källkod som Apache Spark och Apache Hadoop.

Nedan finns de viktigaste molnanalystjänsterna som är tillgängliga från de tre ledande molnplattformsleverantörerna:

Molndatabastjänster

Databastjänster i molnet erbjuder specialbyggda databaser som du kan skala för att möta efterfrågan. Beräknings- och lagringsresurserna är justerbara. Molndatabaser hanteras helt av den som skapat infrastrukturen, vilket gör att du kan mata in, analysera och använda dina data utan att behöva ta hänsyn till denna.

Molntjänstleverantörer har expanderat för att erbjuda en rad relations- och icke-relationella (NoSQL) databaser för att tillgodose dina olika databehov. Detta ger dig ett brett urval – även inom underkategorierna – med alternativ som MySQL eller Kinstas databas som är MariaDB

Oavsett om du behöver en daglig SQL Server-.databas för traditionella program (CRM, ERP, etc.), eller en databas med ordentlig bredd för att stödja en storskalig industriapp, kan du hitta den i molnet.

Viktiga skillnader mellan SQL-databaser och NoSQL-databaser
Viktiga skillnader mellan SQL-databaser och NoSQL-databaser (bildkälla: ScyllaDB)

Nedan finns de viktigaste molndatabastjänsterna som är tillgängliga från de tre ledande molnplattformsleverantörerna:

Nya molntjänstkategorier

Vid sidan av de tjänster som behövs för att bygga din kärninfrastruktur för vardagliga företag finns det en allt populärare serie av nya molntjänstkategorier.

Dessa nya molntjänster har utvecklats för att möta tekniska innovationer och tenderar att vara molnbaserade snarare än traditionella lokala lösningar.

Nedan har vi utforskat de tre mest populära nya molntjänstkategorierna:

Molntjänster för AI och maskininlärning

Cloud har låst upp artificiell intelligens (AI) och verktygsinlärningsverktyg för alla företag. Med molntjänster för AI och maskininlärning kan du få tillgång till prisvärda färdiga lösningar som du snabbt kan konfigurera, utan de storskaliga investeringar i infrastruktur som annars skulle krävas.

Skillnader mellan AI, maskininlärning och djupinlärning
Skillnader mellan AI, maskininlärning och djupinlärning (bildkälla: Oracle)

Det finns AI- och maskininlärningstjänster tillgängliga för ett brett utbud av tjänster. Ursprungligen användes dessa för att ge insikter om dataflöden, men nu har företag börjat använda AI och maskininlärning för att genomföra en rad alternativa användningsområden för exempelvis kundservice, marknadsföring och försäljningsavdelningar.

Nedan följer några allt vanligare AI- och maskininlärningsanvändningar som stöds av associerade molntjänster:

 • Chatbots – kombinera maskininlärning och AI för att leverera innovativa chatbots som kan användas i en chatt för att hantera en rad olika kundservice- och försäljningsscenarier.
 • Igenkänning – kombinera maskininlärning och AI för igenkänning av bilder och tal.
 • Tal till text – Här används maskininlärning och taligenkänning för att konvertera ljudfiler till text för att leverera snabb transkription och konvertera ostrukturerade data till ett analyserbart format.
 • Sök – Här används verktygsinlärningsverktyg för att indexera och tillhandahålla omfattande och innehållsrika sökresultat från dokument, bilder, videor och webben.
 • Översättning – Här används verktyg för att känna igen och sedan översätta tal- eller textfiler.

Nedan finns de viktigaste moln-AI- och maskininlärningstjänsterna som är tillgängliga från de tre ledande molnplattformsleverantörerna:

Blockchain

Blockchain-tekniken har exploderat de senaste 3-5 åren. Enkelt beskrivet, är en blockchain en serie tidsstämplade oföränderliga poster av data – ofta transaktioner – som hanteras av ett kluster av datorer som inte ägs av en enda enhet.

Varje datablock är skyddat och bundet till andra med hjälp av kryptografiska principer (dvs. kedja).

Hur en Blockchain fungerar
Hur en Blockchain fungerar (Bildkälla: 101BlockChain)

Molnleverantörer har sedan dess släppt en rad tjänster till organisationer så att de kan bygga och hantera sina egna blockkedjor. Det handlar ofta om kryptografi, storskaliga redovisningsdatabaser eller en fullständigt hanterad blockchain-tjänst.

Nedan finns de viktigaste blockchain-tjänsterna för moln som är tillgängliga från två av de ledande molnplattformsleverantörerna:

Sakernas Internet (IoT)

Utvecklingen av saker som innefattar en internetanslutning har gett upphov till Sakernas Internet (IoT). Idag spänner IoT-nätverket över miljarder saker i hem, bilar, fabriker, sjukhus och otaliga andra platser.

Om du använder IoT-enheter – särskilt i stor skala – behöver du lösningar för att ansluta och skydda dem. Du behöver även lösningar för att samla in, lagra och analysera de data de producerar.

Molnleverantörer erbjuder ett växande utbud av IoT-tjänster som stöder dig i denna strävan. Detta innebär att du kan bygga IoT-lösningar för nästan alla användningsområden.

Nedan finns de viktigaste IoT tillgängliga från de tre ledande molnplattformsleverantörerna:

Sammanfattning

Molnet erbjuder dig otaliga infrastruktur-, plattforms- och programvarulösningar. Du kan välja själv om du vill distribuera din data i en offentlig, privat eller hybridlösning. Ditt företag är unikt, så det är viktigt att du tar dig tid att förstå var och en av de tillgängliga lösningarna och vad som är rätt för just ditt företag.

Detta konstanta utvecklingstillstånd ger dig möjligheter nästan dagligen att prova nya lösningar, eller identifiera tekniker som kan ta ditt företag till nästa nivå.

Om du letar efter en hosting-leverantör på WordPress, bör du starkt överväga Kinsta. Vår plattform drivs av Premium-nivån på Google Cloud Plattformen och vi tar hand om migreringen med vår kostnadsfria migreringstjänst.

Edward Jones

Edward Jones is a technology writer with 8 years of industry experience. He has published over 300 articles with major publications that include Microsoft, IBM, and Entrepreneur.