Om det finns ett problem med filbehörigheter eller sökvägen till arbetsutrymmet efter att du har distribuerat applikationen, kan du möta följande eller ett liknande fel när du försöker gå till applikationens webbadress:

403 Forbidden
Du har inte behörighet att komma åt den här resursen.

Det här felet orsakas vanligtvis av något av följande:

  • Felaktiga filbehörigheter.
  • Felaktig konfiguration i en .htaccess-fil.
  • Konfigurations-fel i sökvägen till arbetsområdet i Apache-konfigurationen.

Om du inte kan identifiera problemet kan du exempelvis kontrollera följande, och om problemet kvarstår kontaktar du vårt supportteam.

Filbehörigheter

Filbehörigheter kontrollerar vem som kan:

  • Läsa: Se innehållet i en fil eller visa filer i en katalog.
  • Skriva: Ändra en fil eller lägga till eller ta bort filer i en katalog.
  • Utföra: Köra en fil och/eller köra den som ett skript, eller få tillgång till en katalog och utföra funktioner och kommandon.

Varje fil och katalog har exempelvis sin egen uppsättning filbehörigheter, som visas som ett tresiffrigt nummer. Varje nummer anger behörighetsnivån för varje kategori (läsa, skriva och utföra) som visas ovan. Vi rekommenderar generellt följande behörigheter. Det kan dock finnas fall där dessa behöver vara annorlunda för din tillämpning (Vissa tillämpningar kan exempelvis kräva att behörigheter för filer sätts till 755 eller 750):

  • Filer: 644 eller 640
  • Kataloger: 755 eller 750

Kontrollera att filbehörigheterna är inställda för din applikation. Om du är osäker rekommenderar vi att du kollar dokumentationen för applikationen, språket eller ramverket.

.htaccess-fil

Om applikations-koden innehåller en .htaccess-fil, kontrollera att alla konfigurations-direktiv i den är korrekta. Ett fel-konfigurerat direktiv Rewrite eller FilesMatch kan exempelvis orsaka ett 403-fel.

Sökväg till arbetsområdet

Om applikationen använder ett buildpack och en Apache-webbserver kan en felaktig sökväg till arbetsutrymmet i Apache-konfigurationen orsaka ett 403-fel. Applikations-loggarna kan exempelvis visa ett fel som liknar följande:

python: can't open file '/workspace/server.py': [Errno 2] No such file or directory

Det här felet visar att kommandot som detta buildpack försöker köra inte finns. Uppdatera Apache-konfigurationen så att den använder /workspace/web/ (i stället för /workspace/ eller liknande) för att lösa problemet.

Relaterad dokumentation