Tillägg

En återkommande/kontinuerlig tjänst som inte är en hosting-tjänst, exempelvis tillägget för databasdiskutrymme eller beständig lagring.

Applikation

Inom ramen för Kinsta’s applikationshosting är en applikation en uppsättning instruktioner som exekveras av en server för att utföra en eller flera uppgifter. Vår nuvarande infrastruktur är exempelvis utformad för att betjäna och stödja distribueringen av applikationer med en server bakom applikationen.

Hosting-tjänster för applikationer

Detta är en av Kinsta’s hosting-tjänster. Det är en Platform as a Service (PaaS) som ger dig de verktyg som du behöver för att distribuera applikationer från ett Git-kodförråd.

Artifaktregister

Platsen där byggda avbildningar lagras. Varje applikation har en enda avbild som kan omvandlas till en container.

Automatisk distribuering

Om automatisk distribuering vid utförande är aktiverad och ett nytt utförande görs till standardgrenen i ditt Git-kodförråd, kommer en ny version av applikationen att distribueras från MyKinsta.

Bakgrunds-bearbetare

En process som körs i bakgrunden, separat från huvudapplikationen, och är oåtkomlig från internet. Används exempelvis för att hålla långkörande processer åtskilda från huvudapplikationen. Allt för att upprätthålla en bra användarupplevelse. Den är inte avsedd att köras som ett engångsjobb som avslutas efter en viss tid. Om en bakgrundsprocess avslutas efter att den har slutfört sitt jobb stängs podden av, startar om sig själv och upprepar processen. Använd en cron job-process för en process som avslutas efter att jobbet har slutförts.

Byggtid

Den tid som det tar för en avbildning att byggas från en applikations källkod. Byggnationer utförs på maskiner som är särskilt avsedda för att bygga avbildningar. Det finns flera olika storlekar på byggmaskiner och du kan välja mellan dessa maskiner exempelvis beroende på vilka resurser som krävs för att bygga applikationer. Byggtid faktureras till olika priser, separat från din applikations hosting-pods.

Buildpacks

Buildpacks är skript som körs när en applikation distribueras. De används exemplevis för att installera beroenden för din applikation och konfigurera din miljö.

Utförande

Ett utförande registrerar ändringar i en eller flera filer i en Git-gren och tilldelar ett unikt ID (kallas SHA eller hash). Detta identifierar därefter de specifika ändringarna och när dessa ändringar gjordes.

Samtidiga anslutningar/användare

Samtidiga anslutningar är anslutningar som sker samtidigt (dvs. på samma gång). Det finns ett samband mellan samtidiga anslutningar och användare, men det är inte alltid ett direkt 1:1-förhållande. En användare kan exempelvis skapa flera anslutningar, beroende på vad han eller hon gör och beroende på applikationens kod.

En applikations maximala antal samtidiga anslutningar beror på ett antal faktorer, inklusive exempelvis dess kod, användarnas användningsmönster osv. För att beräkna denna siffra måste du känna till applikationens resursförbrukning. Det finns ett antal verktyg för belastningstestning som du kan använda för att skicka samtidiga anslutningar till applikationen och se resursanvändningen under den tiden:

Anslutningar

Anslutningar är sättet som applikationer kommunicerar på.

En Extern anslutning gör det möjligt för din databas att kommunicera med en extern applikation. Detta skulle exempelvis användas i en situation där du bara hostar din databas hos oss men inte frontend av din applikation. Eftersom en extern anslutning gör en rundresa på internet är den mycket långsammare än en intern anslutning.

En Intern anslutning stannar inom vårt nätverk och är därför mycket snabbare och säkrare. Vi rekommenderar den här metoden om du både hostar din frontend och din databas med Kinsta.

Cron Jobs

En process som du kan schemalägga vid ett visst intervall en gång om dagen, en gång i månaden, var 10:e minut, osv). Som ett resultat kan du automatisera repetitiva uppgifter för din applikation. Processen startar endast baserat på den konfigurerade tidpunkten och stängs av efter att den nödvändiga åtgärden har slutförts.

Databas

En samling data som lagras på ett organiserat sätt så att de kan hämtas eller uppdateras på ett effektivt sätt. Du kan välja mellan ett antal databastyper med Kinsta’s tjänster för Databashosting.

Distribuering

En distribuering är en ombyggnad av din applikation i en ny container, vanligtvis efter uppdatering av din applikationskod. Den kan dock konfigureras att ske automatiskt (se automatisk distribuering ovan). Distribueringen anropar eventuella buildpacks och tillämpar eventuella miljövariabler varje gång som applikationen distribueras.

Miljövariabler

Variabler som API-nycklar, uppgifter om databasanslutningar eller andra konfigurationsvärden eller hemligheter. Genom att använda miljövariabler kan du exempelvis undvika att lägga in denna information i din kod som cleartext (okrypterad text).

Efemär

Tjänster, pods, applikationer, containers osv. som inte existerar för evigt och som inte kan användas för att lagra data som uppladdade bilder, videor osv. Data som är en del av själva applikationen (en favicon eller logotyp osv.) kan lagras på efemära platser eftersom dess data läggs tillbaka på plats när applikationen byggs om och distribueras.

Efemära containers ger motståndskraft. Flera versioner av en pod kan lanseras, och vid behov kan nya poddar lanseras utan att applikationen drabbas av driftstopp.

Git-kodförråd

I ett Git-kodförråd sparas applikationens kod och historiska versioner av koden.

Hosting-tjänster

Kinstas tjänster som gör att du kan hosta specifika typer av innehåll:

Andra tjänster inkluderar exempelvis tillägg som tillägget för databasdiskutrymme eller beständig lagring.

Avbildning

En avbildning är resultatet av byggprocessen från applikationskoden. Poddar skapas baserat på bilder.

Instans

Se Pod nedan.

Loggar

Körtids-loggar från applikationens byggprocess.

Mono-kodförråd

En strategi för programvaruutveckling där kod för flera projekt lagras i samma kodförråd. För att använda en mono-kodförråd med Applikationshosting måste du ange Bygg-sökvägen när du lägger till applikationen eller i Inställningar > Redigera detaljer.

MyKinsta-företag

Ett företag är en organisatorisk enhet inom MyKinsta. Varje företag kan ha flera användare med olika roller som är associerade med det men kan bara ha en ägare. Ett företag kan bara ha en enda hosting-plan för WordPress men kan ha flera applikationer, databaser eller statiska webbplatser.

Nod

En nod är en virtuell maskin som rymmer poddar.

Överträdelser

När du har en plan som inkluderar en förutbestämd mängd resurser (som exempelvis en av våra planer för Hanterade hosting-tjänster för WordPress) och du använder mer än de inkluderade resurserna, uppstår överträdelser. Våra hosting-tjänster för applikationer och databaser har inga överträdelser eftersom de är användningsbaserade. Som ett resultat betalar du bara för de resurser som din applikation eller databas använder.

Beständig lagring

Beständig lagring (även kallad beständig volym) behåller data efter att en applikation har stängts av eller startats om. Den kan med andra ord lagra data som måste bevaras över flera sessioner eller enheter, exempelvis sessionsdata, användarpreferenser och cachelagrat innehåll.

Tillståndsfulla applikationer använder beständig lagring för att begära lagringsvolym från ett underliggande lagringssystem. Lagringsvolymen monteras som ett filsystem. Som ett resultat kan applikationen läsa eller skriva till lagringsenheten som om den vore en lokal disk.

Pod

En Pod är en container som kör en process. Varje pod har en podstorlek. Den definierar därefter de resurser som är tillgängliga för podden i form av processorkärnor (CPU) och minne (RAM). Beroende på processen i podden kanske du vill öka eller minska resurserna för att köra applikationer mer effektivt.

Skalning av poddar

Möjligheten att öka de tillgängliga resurserna för en pod (vertikal skalning) eller öka antalet poddar (horisontell skalning) som kör samma Process. Som ett resultat kan man säkerställa hög tillgänglighet och belastningsutjämning.

Podstorlek

Podstorleken avgör antalet processorkärnor (CPU) och minne (RAM) som är tillgängliga för podden. Beroende på vilken process som körs i podden kan du exempelvis behöva öka eller minska resurserna för att köra applikationen effektivt.

Efterhandsbetalda tjänster

Efterhandsbetalda tjänster betalas efter att tjänsten har tagits emot. Vi kan exempelvis nämna elräkningar där du normalt betalar efter att tjänsterna har utförts och du får det använda beloppet och priset i en faktura. Kinsta’s tjänster för Applikationshosting och Databashosting är efterbetalda. Du betalar med andra ord endast för de resurser som används i slutet av varje månatlig faktureringscykel. Dessa tjänster är proportionella till den andra och efterbetalda.

Förbetalt

Förbetalda tjänster betalas i förskott innan du tar emot tjänsten. Kinsta’s hanterade hosting-planer för WordPress är förbetalda. Om du exempelvis väljer hosting-planen för WordPress Business 1, faktureras du omedelbart och måste därefter slutföra betalningen innan du kan använda tjänsten.

Process

Den minsta enheten som du kan distribuera i vår Applikationshosting. Detta är vanligtvis en väldefinierad enhet, som en frontend för en webbapplikation. Den kan dock även fungera som backend för en mobilapplikation. Även om det vanligtvis är väldefinierat är det upp till dig att bestämma vad du vill köra inom en Pod eller vad som utgör en process. Det är möjligt att köra flera processer i en pod, men poddarnas resurser kommer att delas upp mellan dessa processer.

Start-kommando

Det kommando som krävs för att starta din applikation kallas start-kommandot. Detta gäller för applikationer som har byggts med ett buildpack. Om du använder en Docker-fil för att skapa din containeravbildning måste du ange ENTRYPOINT eller CMD i din Docker-fil.

Hosting-tjänster för statiska webbplatser

Hosting av Statiska Webbplatser är en ny tjänst som för närvarande är i beta-testning och endast synlig för medlemmar i Kinsta’s Efterforskningsprogram, som får exklusiva smygtittar på kommande funktioner innan de går live. Är du inte redan en del av vårt efterforskningsprogram men skulle vilja bli det? Då kan du logga in på MyKinsta och därefter gå med i Kinsta’s Efterforskningsprogram när som helst.

Användningsbaserad prissättning

Användningsbaserad prissättning innebär att du endast betalar för de resurser som används. För Applikationshosting och Databashosting fakturerar vi månadsvis i slutet av din faktureringscykel eller när din användning av tjänsterna når en förinställd faktureringströskel. Det beror på vad som inträffar först.

Virtuella maskiner

Virtuella maskiner (VM) emulerar helt separata servrar och kan innehålla flera containers och flera databaser. Kinsta’s infrastruktur, som inkluderar VM, är byggd på Google Cloud Platforms förstklassiga infrastruktur.